Is-ddeddfwriaeth sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol

Mae rhai o’r is-ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru yn dilyn y weithdrefn gadarnhaol. Mae'r weithdrefn hon yn darparu na all Gweinidogion Cymru arfer eu pŵer i wneud is-ddeddfwriaeth oni fydd y Senedd wedi gwneud penderfyniad i gymeradwyo drafft o'r is-ddeddfwriaeth. Felly, mae'r is-ddeddfwriaeth yn cael ei gosod gerbron y Senedd ar ffurf drafft, ac ni fydd yn dod i rym oni bai bod y Senedd yn cymeradwyo'r drafft. Mae'r weithdrefn hon yn aml yn cael ei chadw ar gyfer is-ddeddfwriaeth mwy arwyddocaol.

 

Ar gyfer y dyddiad y gwnaed is-ddeddfwriaeth yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol, ewch i Legislation.gov.uk.

 

Teitl Offeryn Statudol

Dyddiad Gosod

SL(6)340 - Gorchymyn Contractau Adeiladu (Eithrio) (Cymru) 2023

14 Mawrth 2023

SL(6)331 - Rheoliadau Diodydd Alcoholaidd (Diwygio) (Cymru) 2023

7 Mawrth 2023

SL(6)328 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Newid Rhestrau ac Apelau) (Cymru) 2023

28 Chwefror 2023

SL(6)325 - Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023 - TYNNWYD YN ÔL

14 Chwefror 2023

SL(6)323 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Newid Rhestrau ac Apelau) (Cymru) 2023- TYNNWYD YN ÔL

7 Chwefror 2023

SL(6)315 - Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023 - TYNNWYD YN ÔL

24 Ionawr 2023

SL(6)301 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 2023

13 Rhagfyr 2022

SL(6)297 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2023

6 Rhagfyr 2022

SL(6)296 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau a Godir) (Cymru) 2022

6 Rhagfyr 2022

SL(6)292 - Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) ac Iechyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022

22 Tachwedd 2022

SL(6)291 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022

22 Tachwedd 2022

SL(6)284 - Rheoliadau Cynllun Morol, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cymorth Ariannol) (Cymru) 2022

15 Tachwedd 2022

SL(6)283 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Personau y Mae’n Ofynnol Iddynt Ddarparu Gwybodaeth, a Chyflwyno Hysbysiadau) (Cymru) 2022

15 Tachwedd 2022

SL(6)281 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 12 a Diwygiad Canlyniadol) 2022

10 Tachwedd 2022

SL(6)275 - Reoliadau Daliadau Amaethyddol (Ffi) 2022

25 Hydref 2022

SL(6)270 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022

11 Hydref 2022

SL(6)264 - Rheoliadau Digartrefedd (Angen Blaenoriaethol a Bwriadoldeb) (Cymru) 2022

27 Medi 2022

SL(6)262 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) a (Coronafeirws) (Dirymu) 2022

27 Medi 2022

SL(6)260 - Rheoliadau Cynllun Morol, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cymorth Ariannol) (Cymru) 2022 - TYNNWYD YN ÔL

27 Medi 2022

SL(6)242 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022 - TYNNWYD YN ÔL

15 Gorffennaf 2022

SL(6)232 - Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 8) 2022

23 Mehefin 2022

SL(6)229 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022 - TYNNWYD YN ÔL

21 Mehefin 2022

SL(6)228 - Gorchymyn Ffyrdd Cyfyngedig (Terfyn Cyflymder 20 mya) (Cymru) 2022

21 Mehefin 2022

SL(6)227 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio) 2022

21 Mehefin 2022

SL(6)226 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 12) 2022

21 Mehefin 2022

SL(6)225 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Tenantiaethau Cymdeithas Dai: Darpariaethau Sylfaenol) 2022

21 Mehefin 2022

SL(6)223 - Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 2022

21 Mehefin 2022

SL(6)222 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2022

21 Mehefin 2022

SL(6)221 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Rhif 2) (Cymru) 2022

21 Mehefin 2022

SL(6)213 - Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 8) 2022 - TYNNWYD YN ÔL

14 Mehefin
2022

SL(6)206 - Rheoliadau Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) (Deddfwriaeth Sylfaenol) 2022

26 Mai 2022

SL(6)194 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 2022

8 Ebrill 2022

SL(6)187 - Rheoliadau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) (Rhannu Swydd a Chynorthwywyr Gweithrediaeth) 2022

29 Mawrth 2022

SL(6)174 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Chyhoeddi Gwybodaeth) (Cymru) 2022

8 Mawrth 2022

SL(6)168 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Cymru) 2022

1 Mawrth 2022

SL(6)167 - Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Anheddau Gwag Hirdymor ac Anheddau a Feddiennir yn Gyfnodol) (Cymru) 2022

1 Mawrth 2022

SL(6)166 - Gorchymyn Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (Awdurdod Ychwanegol) (Cymru) 2022

1 Mawrth 2022

SL(6)155 - Rheoliadau Etholiadau Lleol (Diwygiadau Amrywiol a Chanlyniadol) (Cymru) 2022

8 Chwefror 2022

SL(6)149 - Rheoliadau Wyau (Cymru) 2022

1 Chwefror 2022

SL(6)144 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Swyddogaethau Trafnidiaeth) (Addasiadau Canlyniadol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2022

25 Ionawr 2022

SL(6)143 - Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig De-ddwyrain (Cymru) (Diwygio) 2022

25 Ionawr 2022

SL(6)142 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2022

25 Ionawr 2022

SL(6)133 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 9A) 2022

12 Ionawr 2022

SL(6)114 - Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Ty Gwydr (Diwygio) 2022

16 Rhagfyr 2021

SL(6)105 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a'r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2022

7 Rhagfyr 2021

SL(6)090 - Y Cwricwlwm i Gymru - Y Cod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

23 Tachwedd 2021

SL(6)089 - Rheolau Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) (Cymru) 2021

23 Tachwedd 2021

SL(6)088 - Rheolau Etholiadau Lleol (Cymunedau) (Cymru) 2021

23 Tachwedd 2021

SL(6)081 - Rheoliadau Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Ystyr Corff Cyhoeddus) (Cymru) 2021

9 Tachwedd 2021

SL(6)080 – Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Rhif 2) (Cymru) 2021

9 Tachwedd 2021

SL(6)079 – Rheoliadau Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Diwygio'r Rhestr o Awdurdodau Cymreig) 2021

9 Tachwedd 2021

SL(6)078 - Rheoliadau Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Awdurdodau Cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau) 2021

9 Tachwedd 2021

SL(6)077 - Rheoliadau Rheoliadau Safonau'r Gymraeg (Rhif 1) 2015 (Diwygio) 2021

9 Tachwedd 2021

SL(6)076 – Rheoliadau'r Strategaeth Tlodi Plant (Cyd-bwyllgorau Corfforedig) (Cymru) 2021

9 Tachwedd 2021

SL(6)075 - Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Awdurdodau sy’n ddarostyngedig i ddyletswydd ynghylch Anghydraddoldebau Economaidd-gymdeithasol) (Rhif 2) (Cymru) 2021

9 Tachwedd 2021

SL(6)074 – Rheoliadau Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 (Ystyr Corff Cyhoeddus) (Cymru) 2021

9 Tachwedd 2021

SL(6)073 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Diwygio Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015) 2021

9 Tachwedd 2021

SL(6)070 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 20) 2021

29 Hydref 2021

SL(6)069 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2021

29 Hydref 2021

SL(6)067 - Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2021

26 Hydref 2021

SL(6)062 - Rheoliadau Adeiladau Rhestredig (Cytundebau Partneriaeth Dreftadaeth) (Cymru) 2021

7 Hydref 2021

SL(6)057 - Rheoliadau Henebion Cofrestredig (Cytundebau Partneriaeth Dreftadaeth) (Cymru) 2021

28 Medi 2021

SL(6)056 - Rheoliadau Adeiladau Rhestredig (Cytundebau Partneriaeth Dreftadaeth) (Cymru) 2021- TYNNWYD YN ÔL

28 Medi 2021

SL(6)055 - Rheoliadau'r Pwer Cymhwysedd Cyffredinol (Diben Masnachol) (Amodau) (Cymru) 2021

28 Medi 2021

SL(6)053 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021

27 Medi 2021

SL(6)050 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

21 Medi 2021

SL(6)047 - Rheoliadau Tribiwnlys Addysg Cymru (Diwygio) 2021

14 Medi 2021

SL(6)018 - Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) 2021

22 Mehefin 2021

SL(6)017 - Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) (Diwygio) 2021

22 Mehefin 2021

SL(6)016 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Dod i Ben yn Gynnar: Gofal a Chymorth gan Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2021

22 Mehefin 2021

SL(6)006 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) (Diwygio) 2021

18 Mai 2021

SL(6)005 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2021

18 Mai 2021

 

 

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/05/2021