Is-ddeddfwriaeth sy'n ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol

Mae rhai o’r is-ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion Cymru yn dilyn y weithdrefn gadarnhaol. Mae'r weithdrefn hon yn darparu na all Gweinidogion Cymru arfer eu pŵer i wneud is-ddeddfwriaeth oni fydd y Senedd wedi gwneud penderfyniad i gymeradwyo drafft o'r is-ddeddfwriaeth. Felly, mae'r is-ddeddfwriaeth yn cael ei gosod gerbron y Senedd ar ffurf drafft, ac ni fydd yn dod i rym oni bai bod y Senedd yn cymeradwyo'r drafft. Mae'r weithdrefn hon yn aml yn cael ei chadw ar gyfer is-ddeddfwriaeth mwy arwyddocaol.

 

Ar gyfer y dyddiad y gwnaed is-ddeddfwriaeth yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol, ewch i Legislation.gov.uk.

 

Teitl Offeryn Statudol

Dyddiad Gosod

SL(6)050 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

21 Medi 2021

SL(6)047 - Rheoliadau Tribiwnlys Addysg Cymru (Diwygio) 2021

14 Medi 2021

SL(6)018 - Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol) 2021

22 Mehefin 2021

SL(6)017 - Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) (Diwygio) 2021

22 Mehefin 2021

SL(6)016 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Dod i Ben yn Gynnar: Gofal a Chymorth gan Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2021

22 Mehefin 2021

SL(6)006 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Coedwigaeth) (Cymru) (Diwygio) 2021

18 Mai 2021

SL(6)005 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2021

18 Mai 2021

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/05/2021