Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ymchwiliadau wedi'u gwblhau - Y Bumed Senedd

Gellir gweld ymchwiliadau’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg drwy ddilyn y lincs isod.

 

Ymchwiliad

Wedi’i gwblhau

Effaith COVID-19 ar blant a phobl ifanc

24 Mawrth 2021

Ymchwiliad i Addysg Heblaw yn yr Ysgol

23 Mawrth 2021

Y rhaglen trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

8 Mawrth 2021

Adolygiad Donaldson a Diwygio’r Cwricwlwm

8 Mawrth 2021

Gwella ysgolion a chodi safonau

8 Mawrth 2021

Adolygiad o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru

8 Mawrth 2021

Iechyd Meddwl Amenedigol – Gwaith dilynol

8 Mawrth 2021

Hawliau plant yng Nghymru

11 Awst 2020

Iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc (‘Cadernid Meddwl’) - Gwaith dilynol

9 Hydref 2020

Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

4 Rhagfyr 2019

Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar (ECEC) yng Nghymru

 

6 Tachwedd 2019

Cyllido Ysgolion yng Nghymru

10 Gorffennaf 2019

Craffu ar y Strategaeth Pwysau Iach: Cymru Iach

11 Ebrill 2019

Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

3 Ebrill 2019

Cod anghenion dysgu ychwanegol (ADY)

27 Mawrth 2019

Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach

4 Rhagfyr 2018

Darparu gwerslyfrau ac adnoddau dysgu i ddisgyblion

18 Gorffennaf 2018

Gwaith Ieuenctid – gwaith dilynol

12 Gorffennaf 2018

Cyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau addysgol

20 Mehefin 2018

Gwella Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (‘Cadernid Meddwl’)

26 Ebrill 2018

Dechrau'n Deg: allgymorth

23 Chwefror 2018

Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon

21 Rhagfyr 2017

Iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru

17 Hydref 2017

Grant gwella addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a phlant o leiafrifoedd ethnig

21 Chwefror 2017

Darpariaeth o ran Eiriolaeth Statudol

1 Chwefror 2017

Waith Ieuenctid

15 Rhagfyr 2016

Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

9 Medi 2016

 

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016