Statws Cymhwyster Bagloriaeth Cymru

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Inquiry_Stage_05.jpg

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifranc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i'r cymhwyster diwygiedig ar gyfer Bagloriaeth Cymru a gyflwynwyd at ddibenion addysgu ym mis Medi 2015.  Bydd y Pwyllgor yn craffu ar y cymhwyster yng Nghyfnod Allweddol 4 ac yn y cyfnod ar ôl 16.

Bydd yr ymchwiliad yn canolbwyntio’n benodol ar y canlynol:

I ba raddau y mae dysgwyr, rhieni, gweithwyr addysg mewn ysgolion a cholegau, cyflogwyr a sefydliadau addysg uwch yn deall ac yn gwerthfawrogi’r cymhwyster Bagloriaeth Cymru;

 

I ba raddau y mae dysgwyr, gweithwyr addysg mewn ysgolion a cholegau, cyflogwyr a sefydliadau addysg uwch yn ystyried bod Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster trylwyr sy'n cyfateb i gymwysterau eraill;

 

Statws y cymhwyster Bagloriaeth Cymru mewn ysgolion a cholegau, gan gynnwys targed Llywodraeth Cymru o ran sicrhau bod y cymhwyster yn cael ei fabwysiadu'n gyffredinol, ac effaith bosibl y dull gweithredu hwn;

 

Yr effaith ehangach y mae astudio Bagloriaeth Cymru yn ei chael ar bynciau cwricwlwm eraill ac ar ddarpariaeth addysg;

 

Manteision ac anfanteision y cymhwyster Bagloriaeth Cymru i ddysgwyr, ysgolion a cholegau, cyflogwyr a sefydliadau addysg uwch.

 

Casglu tystiolaeth

Crynodeb o ganlyniadau'r arolwg gyda phobl ifanc a rhieni/gwarcheidwaid

Mae fideo byr sy'n crynhoi canlyniadau'r arolwg ar gael hefyd

Crynodeb o'r drafodaeth ddeialog gyda chyflogwyr

Crynodeb o ganlyniadau'r arolwg a anfonwyd at Sefydliadau Addysg Uwch

Nodyn o'r digwyddiad rhanddeiliaid ar 26 Medi 2018

Nodyn o'r ymweliadau ag ysgolion ar 4 Hydref 2018

 

Adroddiad

Bagloriaeth y Dyfodol: Statws cymhwyster Bagloriaeth Cymru

Yn ystod y digwyddiad lansio ar gyfer yr adroddiad hwn, dangoswyd fideo yn crynhoi barn pobl ifanc a rhanddeiliaid.

 

Mae ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor.

Mae ymateb Cymwysterau Cymru i adroddiad y Pwyllgor.

 

Dadl yn y Cyfarfod Llawn

Cynhaliwyd y ddadl ar adroddiad y Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Gorffennaf 2019.

 

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/06/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau