Ymchwiliad i Dechrau'n Deg: allgymorth

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad byr i raglen Dechrau'n Deg. Mae Dechrau'n Deg yn buddsoddi yn y teuluoedd, y cymunedau a’r plant ifanc mwyaf difreintiedig cyn gynted â phosibl.

 

Mae’r ymchwiliad hwn yn rhan o waith ehangach y Pwyllgor ar Y 1,000 Diwrnod Cyntaf.

 

Cylch Gorchwyl

 

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal ymchwiliad byr i elfen allgymorth Dechrau'n Deg er mwyn ystyried:

 

  • Yr elfen o waith allgymorth o dan Ddechrau’n Deg sy’n ei wneud yn ofynnol i awdurdodau lleol nodi’r plant hynny sy’n byw y tu allan i ardaloedd Dechrau’n Deg a fyddai’n elwa ar wasanaethau Dechrau’n Deg.

 

  • I ba raddau y darperir digon o arian Dechrau’n Deg i adlewyrchu’r elfen o waith allgymorth yng nghynlluniau cyflenwi Dechrau’n Deg ac a yw capasiti’r gweithlu yn ddigon i gyflenwi’r rhaglen a’i helfennau allgymorth.

  • Y dystiolaeth am y canlyniadau i rieni a phlant mewn ardaloedd Dechrau’n Deg o’u cymharu â’r canlyniadau i rieni a phlant mewn ardaloedd sydd fwyaf tebyg o ran lefelau amddifadedd ond nad ydynt yn ardaloedd Dechrau’n Deg.

 

Casglu tystiolaeth

Tynnwyd tystiolaeth o ymatebion i'r Ymgynghoriad 1,000 Diwrnod Cyntaf.

Isod ceir tystiolaeth ychwanegol a ddaeth i law sy'n benodol i elfen allgymorth Dechrau'n Deg.

 

Adroddiad

Adroddiad ar yr ymchwiliad i Dechrau'n Deg: allgymorth

 

Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Cafodd yr adroddiad ei drafod yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Mai 2018

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu ei diweddariad cyntaf fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i raglen Dechrau'n Deg: allgymorth. Diweddariad interim yw hwn – mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i ddarparu diweddariad manylach ymhen 12 mis arall.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/06/2017

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu