Gwella Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Inquiry_Stage_05-w

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi cytuno i gynnal rhywfaint o waith ar wella iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru. 

 

Mae hyn yn dilyn ymchwiliad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Pedwerydd Cynulliad, a’i 'Adroddiad ar Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS)' a ganfu nad oedd lefel y ddarpariaeth CAMHS yn ddigonol i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc yng Nghymru.

 

Ychydig o amser cyn cyhoeddi casgliad yr ymchwiliad hwnnw, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y pryd 'adolygiad gwraidd a brig' o CAMHS i ‘foderneiddio ac ail-ddylunio'r gwasanaeth ar gyfer y dyfodol'.

 

Bydd ymchwiliad y Pwyllgor hwn yn ystyried a yw adolygiad y Llywodraeth o’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed, y 'Rhaglen: Gyda'n Gilydd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc' ar y trywydd iawn i gyflawni'r 'newid sylweddol' sydd ei angen i’r gwasanaethau iechyd meddwl plant a’r glasoed.

 

Gweithgarwch ymgysylltu

 

  • Ar 28 Medi cynhaliwyd ymweliadau yn y Gogledd a'r De i siarad yn uniongyrchol â phlant a phobl ifanc, athrawon ac ymarferwyr iechyd – mae nodyn o'r ymweliadau hyn ar gael.

  • Ar ddechrau mis Medi, lansiodd y Pwyllgor arolygon (un arolwg ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 11 a 18 oed, ac un arolwg ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes addysg). Cafwyd dros 2000 o ymatebion, ac mae adroddiad ar yr arolygon hyn ar gael.

 

Crynodeb o ganlyniadau'r arolwg

Pobl ifanc mewn ysgolion uwchradd a cholegau

Gweithwyr proffesiynol ym maes Addysg

 

 

  • Gwybodaeth ychwanegol a gafwyd yn ystod yr Ymchwiliad I Iechyd Emosiynol a Meddyliol Plant a Phobl Ifanc

 

Adroddiad

 

 

 

 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Gweinidogion ar Ddull Ysgol Gyfan o hybu Iechyd Meddwl a Llesiant

 

Cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ffocws newydd ar ddull gweithredu 'ysgol gyfan' o ymdrin ag iechyd meddwl a llesiant plant a phobl ifanc. Roedd hyn yn cynnwys sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol i helpu i sbardunor dull gweithredu hwn.

 

 

 

 

 

Mawrth 2019

 

Mae'r Pwyllgor yn cynnal gwaith dilynol o ran ei ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc, ac mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan, gan gynnwys nodi cerrig milltir allweddol ers cyhoeddi'r adroddiad, a dyddiadau y sesiynau craffu ym mis Mehefin.

 

 

Os ydych chi eisiau siarad â rhywun am eich llesiant emosiynol a’ch iechyd meddwl, gallwch gysylltu â:

Meic Cymru ar 080880 23456 neu drwy neges destun ar 84001 neu drwy ei wasanaeth negeseua ar-lein

Llinell gymorth CALL ar 0800 132 737 neu drwy decstio 'help' i 81066

 

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/06/2017

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu