Gwaith Ieuenctid

Inquiry5

Nod cyffredinol yr ymchwiliad 'ciplun' hwn yw adolygu effeithiolrwydd strategaeth a pholisi Llywodraeth Cymru o ran gwaith ieuenctid. Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i gasglu tystiolaeth ar y materion a ganlyn:

  • Mynediad pobl ifanc i wasanaethau gwaith ieuenctid;
  • Pa mor effeithiol yw strategaeth a pholisi Llywodraeth Cymru ar waith ieuenctid; 
  • Cyllid ar gyfer gwaith ieuenctid (Awdurdod Lleol, Llywodraeth Cymru, Ewrop, Trydydd Sector);
  • Materion eraill sy’n berthnasol i'r Ymchwiliad.

[Noder: Ni cheisiodd yr ymchwiliad hwn dystiolaeth ar strwythurau cyfranogiad ieuenctid lleol a chenedlaethol, sy’n fater yr oedd y Pwyllgor o’r farn ei fod yn bwysig ac y byddai angen ei ystyried ymhellach o fewn ei raglen waith.]

Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar ganfyddiadau'r ymchwiliad:
Pa fath o wasanaeth ieuenctid y mae Cymru ei eisiau?  Adroddiad yr ymchwiliad i Waith Ieuenctid (PDF 1,172KB)

Mae ymateb Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i’r ymchwiliad wedi cael ei gyhoeddi (PDF 293KB)

Nododd y Pwyllgor ei fwriad i gadw llygad barcud ar gynnydd mewn perthynas â gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Sesiwn dystiolaeth

Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

Keith Towler, Cadeirydd - CWVYS

Catrin James, Cydlynydd Rhanbarthol – CWVYS

Paul Glaze, Prif Weithredwr - CWVYS

6 Hydref 2016

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru (PYOG) a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Dr Chris Llewelyn – Cyfarwyddwr, Dysgu Gydol Oes, Hamdden a’r Gymraeg – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Barbara Howe – Rheolwr Gwasanaethau Ieuenctid, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Jason Haeney – Prif Swyddog Ieuenctid a Chymuned Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Tim Opie – Swyddog Polisi Dysgu Gydol Oes (Ieuenctid) - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

6 Hydref 2016

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

Llywodraeth Cymru

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Kara Richards, Pennaeth Ymgysylltu a Chyflogaeth Ieuenctid

Sam Evans, Uwch-reolwr Strategaeth Gwaith Ieuenctid

12 Hydref 2016

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 21/07/2016

Dogfennau

Ymgynghoriadau