Ymchwiliad i effaith argyfwng Covid-19 ar blant a phobl ifanc yng Nghymru

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn archwilio sut mae pandemig y Covid-19 yn effeithio ar bob agwedd ar fywyd plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Cylch Gorchwyl

Trafod effaith yr argyfwng a sut y mae'n cael ei reoli mewn perthynas ag iechyd a llesiant meddyliol a chorfforol plant a phobl ifanc, eu haddysg a'u gofal cymdeithasol. Bydd y ffordd y mae Llywodraeth Cymru a'i chyrff cyhoeddus cysylltiedig yn ymdrin â'r sefyllfa a'i heffaith ar sectorau a phroffesiynau perthnasol yn cael ei thrafod hefyd.

Blog

Mae Ymchwil y Senedd wedi cynhyrchu nifer o erthyglau sy’n rhoi rhagor o wybodaeth am y pwnc hwn.­­­­­

 

Casglu tystiolaeth

Mae'r Pwyllgor wedi cynnal nifer o sesiynau tystiolaeth i lywio ei waith, a gellir gweld y manylion yn y tabl isod. Mae'r Pwyllgor hefyd yn ymgynghori ar y pwnc hwn. Mae fersiwn addas i blant o'r cais hwn am sylwadau ar gael.

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Sesiwn dystiolaeth

1.   Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AM, y Gweinidog Addysg

 

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg

 

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

 

Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd

19 Mawrth 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

2.   Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

 

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg

 

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

28 Ebrill 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

3.   Llywodraeth Cymru

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

 

Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol


Albert Heaney, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Nicola Edwards, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Gofal Plant, Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar

 

Jean White, Prif Swyddog Nyrsio

 

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Camddefnyddio Sylweddau a Grwpiau Agored i Niwed

 

5 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

4.   Chynrychiolwyr y trydyddAllison Hulme, Cyfarwyddwr Cenedlaethol - BASW Cymru

 

Sarah Crawley, Cyfarwyddwr – Barnardos Cymru

 

Vivienne Laing, Polisi a Materion Cyhoeddus

 

Louise Israel, Uwch Oruchwyliwr ChildLine sector

 

18 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

5.   Gwasanaethau plant a'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

 

Marian Parry Hughes, Pennaeth grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan

 

Sally Jenkins, Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd – Cyngor Dinas Casnewydd

 

Craig McLeod, Uwch Reolwr Plant a'r Gweithlu – Cyngor Sir y Fflint

 

Jan Coles, Pennaeth Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Powys

 

Jane Randell, Cadeirydd – Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

18 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

Yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 19 Mawrth ysgrifennodd y Gweinidog Addysg i roi gwybodaeth ychwanegol am y broses gyfeirio ar gyfer plant a phobl ifanc ag ADY, ac am asesu cymhwyster y Gymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT).

 

Cadw mewn cysylltiad

Os hoffech wybod rhagor am waith y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, edrychwch ar hafan y Pwyllgor, dilynwch ni ar Twitter, neu cysylltwch â'r tîm sy'n cefnogi'r Pwyllgor yn SeneddPPIA@senedd.cymru

 

Yn ogystal â'r cyflwyniadau ysgrifenedig a'r sesiynau tystiolaeth lafar gyda rhanddeiliaid a Llywodraeth Cymru, cafodd y wybodaeth ychwanegol a ganlyn ei hanfon/derbyn:

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/04/2020

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu