Ymchwiliad i effaith argyfwng Covid-19 ar blant a phobl ifanc yng Nghymru

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn archwilio sut mae pandemig y Covid-19 yn effeithio ar bob agwedd ar fywyd plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Cylch Gorchwyl

Trafod effaith yr argyfwng a sut y mae'n cael ei reoli mewn perthynas ag iechyd a llesiant meddyliol a chorfforol plant a phobl ifanc, eu haddysg a'u gofal cymdeithasol. Bydd y ffordd y mae Llywodraeth Cymru a'i chyrff cyhoeddus cysylltiedig yn ymdrin â'r sefyllfa a'i heffaith ar sectorau a phroffesiynau perthnasol yn cael ei thrafod hefyd.


Blog

Mae Ymchwil y Senedd wedi cynhyrchu nifer o erthyglau sy’n rhoi rhagor o wybodaeth am y pwnc hwn.­­­­­

 

Casglu tystiolaeth

Mae'r Pwyllgor wedi cynnal nifer o sesiynau tystiolaeth i lywio ei waith, a gellir gweld y manylion yn y tabl isod. Mae'r Pwyllgor hefyd yn ymgynghori ar y pwnc hwn. Mae fersiwn addas i blant o'r cais hwn am sylwadau ar gael.

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Sesiwn dystiolaeth

1.   Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AM, y Gweinidog Addysg

 

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg

 

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

 

Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd

19 Mawrth 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

2.   Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

 

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg

 

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

28 Ebrill 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

3.   Llywodraeth Cymru

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

 

Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol


Albert Heaney, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Y Gr
ŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Nicola Edwards, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Gofal Plant, Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar

 

Jean White, Prif Swyddog Nyrsio

 

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Camddefnyddio Sylweddau a Grwpiau Agored i Niwed

 

5 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

4.   Plant sy'n agored i niwed

Allison Hulme, Cyfarwyddwr Cenedlaethol - BASW Cymru

 

Sarah Crawley, Cyfarwyddwr – Barnardos Cymru

 

Vivienne Laing, Polisi a Materion Cyhoeddus

 

Louise Israel, Uwch Oruchwyliwr ChildLine sector

 

18 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

5.   Plant sy'n agored i niwed

Marian Parry Hughes, Pennaeth grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan

 

Sally Jenkins, Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd – Cyngor Dinas Casnewydd

 

Craig McLeod, Uwch Reolwr Plant a'r Gweithlu – Cyngor Sir y Fflint

 

Jan Coles, Pennaeth Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Powys

 

Jane Randell, Cadeirydd – Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

18 Mai 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

6.   Iechyd corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc

Dr David Tuthill, Swyddog Cymru - Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

 

Lisa Turnbull, Cynghorwr Polisi Cyhoeddus – y Coleg Nyrsio Brenhinol

Dr Mair Hopkin, Coleg Brenhinol Meddygon Teulu Cymru

 

09 Mehefin 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

7.   Iechyd corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc

Simon Jones, Pennaeth Polisi a Dylanwadu – Mind Cymru

 

Kate Heneghan, Pennaeth Cymru – Papyrus

 

Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol dros Gymru – Samariaid Cymru

 

Stephanie Hoffman, Pennaeth Gweithredu Cymdeithasol – Meic Cymru

09 Mehefin 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

8.   Iechyd corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc

Dr Kirsty Fenton, Seiciatrydd ymgynghorol plant a'r glasoed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Chadeirydd Cyfadran Seiciatreg Plant a'r Glasoed, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru

 

Liz Gregory, Grŵp Cynghori Arbenigol Cenedlaethol Seicolegwyr Cymhwysol ym maes Iechyd

 

Dr Bethan Phillips, Seicolegydd Clinigol Arbenigol Iawn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Chyd-gadeirydd yr Is-adran Seicoleg Glinigol yng Nghymru

 

09 Mehefin 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

9.   Y sector addysg uwch ac addysg bellach

Yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor - Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru

 

Kieron Rees, Pennaeth Polisi a Materion Allanol - Prifysgolion Cymru

 

Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor - Prifysgol Aberystwyth

 

Yr Athro Paul Boyle, Is-Ganghellor - Prifysgol Abertawe

 

Dr David Blaney, Prif Weithredwr - HEFCW

 

23 Mehefin 2020

         

 

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

10.        Y sector addysg uwch ac addysg bellach

Dr Rachel Bowen, Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus - Colegau Cymru

 

Dr Andrew Cornish, Pennaeth a Phrif Weithredwr - Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion

 

Philip Blaker, Prif Weithredwr - Cymwysterau Cymru

 

Denver Davies, Pennaeth Monitro a Chydymffurfiaeth - Cymwysterau Cymru

23 Mehefin 2020

         

 

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

11.        Y sector addysg uwch ac addysg bellach

Joe Atkinson, Ymgynghorydd y Wasg a Materion Cyhoeddus - UCM Cymru

 

Jim Dickinson, Golygydd Cysylltiol – WONKHE

 

Dr Myfanwy Davies, Llywodraethwr y Cyngor wedi'i phenodi gan Staff Academaidd - Prifysgol Bangor

 

Dan Beard, aelod gweithredol Addysg Uwch UNISON a chadeirydd UNISON Cymru

23 Mehefin 2020

         

 

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

12.        Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

 

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg

 

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

 

 7 Gorffennaf 2020

         

         

         

 

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

13.        Effaith ar blant a phobl ifanc

Angel Ezeadum, Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru

 

Ali Abdi, Cydgysylltydd Arweiniol Fforwm Ieuenctid Cenedlaethol BAME ac yn cynrychioli Race Council Cymru

7 Gorffennaf 2020

         

         

         

                  

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

14.        Effaith COVID-19 ar ganlyniadau arholiadau pobl ifanc yn 2020 – CBAC

 

Ian Morgan, Prif Weithredwr

 

Elaine Carlile, Cyfarwyddwr Cymwysterau, Asesu a Swyddog Cyfrifol

 

18 Awst 2020

 

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

Effaith COVID-19 ar ganlyniadau arholiadau pobl ifanc yn 2020 – Cymwysterau Cymru

 

Da David Jones, Cadeirydd

 

Philip Blaker, Prif Weithredwr

 

Jo Richards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio

 

18 Awst 2020

         

         

         

                  

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

15.        Effaith COVID-19 ar ganlyniadau arholiadau pobl ifanc yn 2020 – Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg

 

Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm

 

Sinead Gallagher, Dirprwy Gyfarwyddwr Addysg Uwch

18 Awst 2020

         

         

         

                  

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Yn ogystal â chasglu tystiolaeth yn ffurfiol, gofynnodd y Pwyllgor am farn y cyhoedd trwy fentrau ymgysylltu eraill, y gellir gweld eu manylion isod.

 

Craffu ar Covid-19 a'i effaith ar blant a phobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig - Nodyn Crynodeb 1 - 4 Mehefin 2020

 

Craffu ar Covid-19 a'i effaith ar blant a phobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig - Nodyn Crynodeb 2 – 2 Gorffennaf 2020

 

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru

Yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 19 Mawrth 2020 ysgrifennodd y Gweinidog Addysg i roi gwybodaeth ychwanegol am y broses gyfeirio ar gyfer plant a phobl ifanc ag ADY, ac asesu cymhwyster y Gymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT).

 

Yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 28 Ebrill 2020, rhoddodd y Gweinidog Addysg ymateb i gais y Pwyllgor ar gyfer rhagor o wybodaeth am gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd hyd yn hyn i reoli effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc. Mae'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol hefyd wedi ysgrifennu ymdrin â'r materion sy'n dod dan ei phortffolio. Yn dilyn y cyfarfod ar 5 Mai 2020, ysgrifennodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor gan ddarparu gwybodaeth ychwanegol.

 

Yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 7 Gorffennaf 2020, ysgrifennodd y Gweinidog Addysg i roi gwybodaeth ychwanegol am yr adolygiad o ddysgu cyfunol a wnaed gan y consortia addysg rhanbarthol a manylion y camau a gymerwyd o ganlyniad iddo, ac y papur a gyhoeddwyd ar y cyd ag Estyn a'r consortia addysg rhanbarthol yn rhoi rhagor o fanylion am y cyngor i ysgolion ar ddysgu cyfunol.

 

Yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 18 Awst 2020 ysgrifennodd y Pwyllgor at y Gweinidog Addysg ynghylch dyfarnu canlyniadau arholiadau. Mae'r Gweinidog Addysg wedi anfon ei hymateb.

 

Ysgrifennodd Llywodraeth Cymru ar 21 Awst 2020 yn dilyn cais gan y Pwyllgor am wybodaeth am ddarparu gwasanaethau i gefnogi iechyd corfforol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc o ystyried effeithiau COVID-19.

 

Ysgrifennodd y Gweinidog Addysg ar 24 Awst 2020 yn dilyn llythyr gan y Pwyllgor yn tynnu sylw at faterion a gododd o’r cyfarfod ar 7 Gorffennaf 2020 a’r ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Gorffennaf 2020.

 

Ar 6 Hydref 2020 ysgrifennodd y Gweinidog Addysg at y Pwyllgor ynghylch yr adroddiad a gomisiynodd y Pwyllgor ar yr addysgu a'r dysgu o bell a gynhaliwyd gan yr Athro Sofya Lyakhova o Brifysgol Abertawe.

 

 

Adroddiad

Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad interim yn amlinellu ei waith hyd yma: Effaith COVID-19 ar blant a phobl ifanc – 8 Gorffennaf 2020

 

Trafodwyd adroddiad interim y Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Gorffennaf 2020

 

Cadw mewn cysylltiad

Os hoffech wybod rhagor am waith y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, edrychwch ar hafan y Pwyllgor, dilynwch ni ar Twitter, neu cysylltwch â'r tîm sy'n cefnogi'r Pwyllgor yn SeneddPPIA@senedd.cymru

 

Yn ogystal â'r cyflwyniadau ysgrifenedig a'r sesiynau tystiolaeth lafar gyda rhanddeiliaid a Llywodraeth Cymru, cafodd y wybodaeth ychwanegol a ganlyn ei hanfon/derbyn:

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/04/2020

Angen Penderfyniad: 23 Meh 2020 Yn ôl Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu