Ymchwiliad i Addysg Heblaw yn yr Ysgol

Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn cynnal ymchwiliad i ystod y ddarpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol, gan gynnwys unedau cyfeirio disgyblion. Bydd yn canolbwyntio’n benodol ar y canlynol:

 • Y cymorth sydd ar gael i blant a phobl ifanc sydd mewn perygl o addysg heblaw yn yr ysgol, gan gynnwys drwy eu gwahardd o ddarpariaeth brif ffrwd, a’r rhesymau dros y cymorth hwn;
 • Pa mor effeithiol y caiff rhieni gymorth a’u cynnwys drwy gydol proses addysg heblaw yn yr ysgol;
 • Yr amrywiad mewn cyfraddau addysg heblaw yn yr ysgol i blant a phobl ifanc â nodweddion penodol (megis dysgwyr ag anghenion addysgol arbennig neu sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim) a chanlyniadau hyn;
 • Lefelau’r cymorth ariannol sydd ar gael i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n cael addysg heblaw yn yr ysgol, a’r rhai sydd mewn perygl o’i chael, ac a yw hyn yn cynrychioli gwerth am arian;
 • Cyfrifoldeb ac atebolrwydd am addysg disgyblion sy'n dod yn rhai sy’n cael addysg heblaw yn yr ysgol;
 • Cyrhaeddiad plant a phobl ifanc sy’n cael addysg heblaw yn yr ysgol;
 • Canlyniadau a llesiant plant a phobl ifanc sy’n cael addysg heblaw yn yr ysgol;
 • Ansawdd y cymorth a roddir i blant a phobl ifanc yn yr ystod o ddarpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol;
 • Cymorth datblygiad proffesiynol i staff unedau cyfeirio disgyblion, gan gynnwys y rhai sy'n darparu addysg yn y cartref;
 • Y risgiau posibl i blant a phobl ifanc sy’n cael addysg heblaw yn yr ysgol fel rhwystrau cynyddol i gael gafael ar gymorth iechyd meddwl, mwy o risg o ymwneud â throsedd a'r system cyfiawnder troseddol megis 'llinellau cyffuriau';
 • Materion eraill sydd â chysylltiad agos ag addysg heblaw yn yr ysgol, er enghraifft symudiadau wedi’u rheoli, a dadgofrestru disgyblion.

 

Bydd ymchwiliad y Pwyllgor yn cynnwys addysg yn y cartref unigol ond ni fydd yn canolbwyntio ar y mater ar wahân, sef addysg ddewisol yn y cartref.

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Sesiwn dystiolaeth

Digwyddiad ymgysylltu

Ysgolion ACT, Caerdydd

Darpariaeth Amgen y Bont, Pen-y-bont ar Ogwr

Canolfannau Llechan Lân, Caernarfon

28 Tachwedd 2019

Nodyn o’r ymweliadau

N/A

1.  Sesiwn dystiolaeth

Ann Keane, Cyn-gadeirydd grŵp gorchwyl a gorffen EOTAS Llywodraeth Cymru (daeth y grŵp i ben ar ddechrau 2017)

Yr Athro Brett Pugh, Cadeirydd grŵp cyflawni Llywodraeth Cymru ar gyfer EOTAS (y grŵp presennol)

22 Ionawr 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

2.  Comisiynydd Plant Cymru

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru (trwy gynhadledd fideo)

Jane Houston, Cynghorydd Polisi - Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru (trwy gynhadledd fideo)

5 Chwefror 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

3.  Estyn

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol – Estyn

Dyfrig Ellis, Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Estyn

Denise Wade, Arolygydd Ei Mawrhydi - Estyn

5 Chwefror 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

4.  Cynrychiolwyr o undebau athrawon

Mairead Canavan – Ysgrifennydd Rhanbarth Bro Morgannwg ac aelod o Weithrediaeth yr NEU

Tim Cox – Swyddog Polisi a Gwaith Achos Cymru, Cymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau (NASUWT)

Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol - Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

5 Chwefror 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

5.  Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

Sharon Davies, Pennaeth Dysgu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ac yn cynrychioli Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

Nick Williams, Cyfarwyddwr Addysg, Cyngor Dinas a Sir Abertawe ac yn cynrychioli Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

David Hopkins, Pennaeth Addysg Dros Dro - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

5 Mawrth 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

6.  Y Samariaid a Mind Cymru

Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru, y Samariaid

Liz Williams, Swyddog Polisi a Chyfathrebu, y Samariaid

Dr Ian Johnson, Rheolwr, Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Mind Cymru

5 Mawrth 2020

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/06/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu