Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod anffurfiol (13.00 – 13.30)

 

 

13.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon.

13.30-14.30

2.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

Cath Wyatt, Rheolwr Bil

Grace Martins, Cyfreithwraig

 

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) (PDF 1,087KB), fel y'i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol  (4.8MB)

 

LJC(6)-16-21 – Papur 1 – Nodyn briffio

 

Dogfennau ategol:

14.30-14.35

3.

Offerynnau statudol negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.3B.

Dogfennau ategol:

3.1

pNeg(6)002 - Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2021

14.35-14.45

4.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

 

 

4.1

SL(6)087 - Rheoliadau Addysg (Athrofa Brifysgol Ewropeaidd) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2021

Dogfennau ategol:

4.2

SL(6)091 - Gorchymyn Gweithdrefn Ddatblygu (Ymgyngoreion) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Diwygio) 2021

Dogfennau ategol:

4.3

SL(6)092 - Rheoliadau Prisio ar gyfer Ardrethu (Cymru) (Coronafeirws) (Dirymu) 2021

Dogfennau ategol:

4.4

SL(6)093 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 12) 2021

Dogfennau ategol:

4.5

SL(6)094 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2021

Dogfennau ategol:

4.6

SL(6)095 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 2021

Dogfennau ategol:

4.7

SL(6)096 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 2021

Dogfennau ategol:

4.8

SL(6)100 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 2021

Dogfennau ategol:

4.9

SL(6)097 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

Dogfennau ategol:

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol drafft

 

4.10

SL(6)088 - Rheolau Etholiadau Lleol (Cymunedau) (Cymru) 2021

Dogfennau ategol:

4.11

SL(6)089 - Rheolau Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) (Cymru) 2021

Dogfennau ategol:

14.45-14.50

5.

Is-ddeddfwriaeth nad yw’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.7

Dogfennau ategol:

5.1

SL(6)090 – Y Cwricwlwm i Gymru – Y Cod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

Dogfennau ategol:

14.50-14.55

6.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

6.1

WS-30C(6)004 - Rheoliadau Ystadegau'r DU (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2021

Dogfennau ategol:

14.55 - 15.00

7.

Fframweithiau Cyffredin

7.1

Fframwaith cyffredin dros dro: Diogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd

Dogfennau ategol:

15.00-15.05

8.

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

8.1

Gohebiaeth gan y Prif Weinidog: Uwchgynhadledd Cyngor Prydain-Iwerddon yng Nghymru

Dogfennau ategol:

8.2

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Grwp Rhyngweinidogol ar gyfer Etholiadau a Chofrestru

Dogfennau ategol:

15.05.-15.10

9.

Papurau i'w nodi

9.1

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Pwer Dirprwyedig a Diwygio'r Gyfraith, Senedd yr Alban: Ymchwiliad i ddefnyddio’r weithdrefn gwneud cadarnhaol yn ystod pandemig y coronafeirws

Dogfennau ategol:

9.2

Gohebiaeth gyda'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid, Iechyd Planhigion, Hadau a Thatws Hadyd (Diwygiadau Amrywiol) 2021

Dogfennau ategol:

9.3

Gohebiaeth gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd a'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Dadl ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn ymwneud â darpariaethau ym Mil Amgylchedd Llywodraeth y DU

Dogfennau ategol:

15.10

10.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod, ac o Eitem 1 y cyfarfod a gaiff ei gynnal ar 13 Rhagfyr 2021

15.10-15.25

11.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - trafod y dystiolaeth

15.25-15.35

12.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar Fil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

15.35-15.45

13.

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Adeiladau - trafod yr adroddiad drafft.

Dogfennau ategol:

15.45-16.00

14.

Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

14.1

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) – Trafod yr adroddiad drafft diwygiedig

Dogfennau ategol:

15.45-16.00

14.2

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) - Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

 

LJC(6)-16-21 - Papur 37 – Nodyn cyngor cyfreithiol

LJC(6)-16-21 – Papur 41 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

14.3

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

Dogfennau ategol:

16.00-16.05

15.

Cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 29 Tachwedd 2021 - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol: