Rheoliadau a wneir o dan Ddeddf Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 2023, Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Perthynas yn y Dyfodol) 2020, a Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 sy'n ddarostyngedig i'r broses sifftio.

Mae Deddf Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 2023 yn rhoi pwerau  i Weinidogion y DU a Gweinidogion Cymru wneud rheoliadau i ddiwygio deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth bresennol.

 

Paragraff 9 o Atodlen 5 i Ddeddf 2023 yn darparu ar gyfer pennu pwyllgor yn y Senedd i ‘sifftio’ rhai rheoliadau y mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu eu gwneud o dan y weithdrefn negyddol a elwir yn “rheoliadau negyddol arfaethedig”. Yna, bydd y Pwyllgor sifftio yn ystyried y weithdrefn briodol i'w dilyn (a fydd fel arfer naill ai'r weithdrefn negyddol neu'r weithdrefn gadarnhaol). Ceir rhagor o wybodaeth am y gwahanol weithdrefnau ar y dudalen Is-ddeddfwriaeth.

 

Mae manylion y broses sifftio wedi’u nodi Atodlen 5 i Ddeddf 2023. Yn fras:

 

  • mae’r rheoliadau negyddol arfaethedig yn cael eu gosod gerbron y Senedd ar ffurf drafft;
  • o fewn cyfnod o 14 diwrnod calendr ar ôl gosod, ni chaiff Gweinidogion Cymru wneud y rheoliadau negyddol arfaethedig (h.y. eu gwneud yn gyfraith), oni bai bod y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad wedi gwneud argymhelliad ynghylch y weithdrefn briodol ar gyfer y rheoliadau;
  • o fewn y 14 diwrnod calendr hynny, caniateir i’r Pwyllgor ystyried y rheoliadau negyddol arfaethedig ac argymell y dylai'r rheoliadau ddilyn gweithdrefn amgen (megis y weithdrefn gadarnhaol);
  • ar ôl i'r 14 diwrnod calendr fynd heibio (neu’n gynt os yw’r Pwyllgor eisoes wedi gwneud argymhelliad), caiff Gweinidogion Cymru fwrw ymlaen â'r rheoliadau negyddol arfaethedig o dan naill ai:
    • y weithdrefn a gaiff ei hargymell, fel y weithdrefn gadarnhaol (h.y. mae'n ofynnol cynnal dadl a phleidlais ar yr offeryn yn y Senedd cyn y caiff ei wneud a'i ddwyn i rym), neu
    • y weithdrefn negyddol (h.y. mae'r offeryn wedi'i wneud a chaiff ei ddwyn i rym, ond caiff ei ddiddymu os bydd y Senedd yn penderfynu ei ddiddymu o fewn 40 diwrnod wedi iddo gael ei osod).

 

Gweler hefyd Reolau Sefydlog 21 a 27 ar gyfer gweithdrefnau'r Senedd sy'n berthnasol i graffu ar reoliadau negyddol arfaethedig.

 

Roedd Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 a Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Perthynas yn y Dyfodol) 2020 hefyd yn darparu pwerau i Weinidogion y DU a Gweinidogion Cymru wneud rheoliadau a darparu ar gyfer pennu pwyllgor yn y Senedd i ‘sifftio’ rhai rheoliadau y mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu eu gwneud o dan y weithdrefn negyddol. Daeth y gweithdrefnau perthnasol yn Neddf 2018 a Deddf 2020 i ben ar 31 Rhagfyr 2022.

 

Teitl

Dyddiad Osodwyd

pNeg(6)004 - Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2022

8 Rhagfyr 2022

pNeg(6)003 - Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022

11 Awst 2022

pNeg(6)002 - Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2021

23 Tachwedd 2021

pNeg(6)001 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2021

29 Mehefin 2021

 

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2021