Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Amgylchedd 2020

Cyflwynwyd Bil Amgylchedd (y Bil) yn Nhŷ'r Cyffredin ar 30 Ionawr 2020.

 

Mae teitl hir y Bil yn nodi ei fod yn Fil sy’n "gwneud darpariaethau ynghylch targedau, cynlluniau a pholisïau i wella’r amgylchedd naturiol; ar gyfer datganiadau ac adroddiadau am ddiogelu’r amgylchedd; ar gyfer Swyddfa Diogelu’r Amgylchedd; ynghylch gwastraff ac effeithlonrwydd o ran adnoddau; ansawdd aer; ar gyfer adalw cynhyrchion sy’n methu â bodloni safonau amgylcheddol; ynghylch dŵr; natur a bioamrywiaeth; ar gyfer cyfamodau cadwraeth; rheoleiddio cemegau; a dibenion cysylltiedig."

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i  ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd. 

 

Gwaith craffu yn y Chweched Senedd

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Medi 2021

 

Ar 3 Medi 2021, gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 139 KB).

 

Cytunodd (PDF 41.8KB) y Pwyllgor Busnes, yn unol â Rheol Sefydlog 29.4(i), i wahodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol ar gyfer Bil yr Amgylchedd (Memorandwm Rhif 2), ac i gyflwyno adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 4 Tachwedd 2021.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Mehefin 2021

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 368KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 18 Mehefin 2021.

 

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 13 Medi 2021.

 

Cytunodd (PDF 45.6KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad, sef 23 Medi 2021.

 

Ysgrifennodd (PDF 142KB) Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith at y Pwyllgor Busnes ynghylch amserlen graffu'r Memorandwm ar Fil yr Amgylchedd ar 2 Gorffennaf 2021.  Ymatebodd (PDF 162KB) y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes ar 7 Gorffennaf 2021.

 

Ar 19 Gorffennaf 2021, ysgrifennodd (PDF 223KB) y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at y Llywydd ynghylch yr amserlen ar gyfer craffu ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd.

 

Ar 20 Gorffennaf 2021, ysgrifennodd (PDF 75KB) y Cadeirydd, Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith at y Gweinidog Newid Hinsawdd gyda chwestiynau dilynol mewn perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd, yn dilyn sesiwn dystiolaeth y Gweinidog yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 15 Gorffennaf 2021. Ymatebodd (PDF 998KB) y Gweinidog (PDF 994KB) ar 6 Awst 2021.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith ei Adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd (PDF 309KB) ar 21 Medi 2021.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd (PDF 326KB) ar 23 Medi 2021.

 

Gwaith craffu yn y Bumed Senedd

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Rhagfyr 2020

 

Ar 4 Rhagfyr 2020, gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 118KB).

 

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn Dydd Iau 18 Mawrth 2021(diwygiedig ar 23 Chwefror 2021).

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ei adroddiad (PDF 768KB) ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar 1 Chwefror 2021.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar 19 Chwefror 2021.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Chwefror 2020

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 246KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar ddydd Mercher 26 Chwefror 2020.

 

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 17 Gorffennaf 2020 (diwygiedig ar 29 Mehefin 2020).

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ei adroddiad (PDF 259KB) ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar 2 Gorffennaf 2020.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar 17 Gorffennaf 2020.

 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am ystyriaeth y Senedd o’r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, gan gynnwys gohebiaeth berthnasol, o dan ‘Cyfarfodydd Cysylltiedig’.

 

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/02/2020

Dogfennau