Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Amgylchedd 2020

Cyflwynwyd Bil Amgylchedd (y Bil) yn Nhŷ'r Cyffredin ar 30 Ionawr 2020.

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad y Senedd i ddeddfu ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Senedd fel arfer.

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 246KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar ddydd Mercher 26 Chwefror 2020.

 

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig, a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn Dydd Iau 4 Chwefror 2021.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

 

Ar 4 Rhagfyr 2020, gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 118KB).

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/02/2020

Dogfennau