Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Diogelwch Adeiladau

Y Bil Diogelwch Adeiladau (y Bil) yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 5 Gorffennaf 2021.

 

Mae teitl hir y Bil yn nodi mai ei ddiben “yw gwneud darpariaeth ar gyfer diogelwch pobl mewn adeiladau neu o’u hamgylch, ac mewn perthynas â safon adeiladau, diwygio Deddf Penseiri 1997, a newid y ddarpariaeth ynghylch cwynion a gyflwynir i ombwdsmon tai.”

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i  ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Medi 2021

 

Ar 21 Medi 2021, gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 87.3KB).

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Gorffennaf 2021

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 219KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 19 Gorffennaf 2021.

 

Cytunodd (PDF 39.9KB) y Pwyllgor Busnes, yn unol â Rheol Sefydlog 29.4(i), i wahodd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i ystyried a chyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Adeiladau, i’r Senedd, erbyn 4 Tachwedd 2021.

 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am ystyriaeth y Senedd o’r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, gan gynnwys gohebiaeth berthnasol, o dan ‘Cyfarfodydd Cysylltiedig’.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/07/2021