Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru, a gyflwynwyd gan Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae’r Bil yn cynnwys darpariaeth ar gyfer:

  • Sefydlu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, fel y corff rheoleiddio annibynnol sy’n gyfrifol am ariannu, goruchwylio a rheoleiddio addysg drydyddol ac ymchwil yng Nghymru. Bydd addysg drydyddol yn cwmpasu addysg ôl-16 gan gynnwys addysg bellach ac uwch, prentisiaethau a chweched dosbarth;
  • Cofrestru a rheoleiddio darparwyr addysg drydyddol;
  • Sicrhau ac ariannu addysg drydyddol ac ymchwil;
  • Prentisiaethau;
  • Diogelu dysgwyr, gweithdrefnau cwynion ac ymgysylltu â dysgwyr;
  • Gwybodaeth, cyngor a chanllawiau; a
  • Darpariaethau amrywiol a chyffredinol

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil fel y’i cyflwynwyd (PDF 1,180KB) i’w gweld yn y Memorandwm Esboniadol (PDF 5,935KB) sy’n cyd-fynd ag ef.

 

Cyfnod Presennol

 

BillStage1

 

Mae'r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd. Mae esboniad o'r gwahanol gyfnodau yn ystod hynt Biliau drwy Senedd Cymru i’w weld yn y Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Hynt y Bil drwy Senedd Cymru

Mae'r tabl a ganlyn yn nodi'r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod yn ystod hynt y Bil drwy Senedd Cymru.

 

¬¬¬Cyfnod 1 (Cyfredol)

Cytunodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei ddull o ran ystyriaethau Cyfnod 1 ar 04 Tachwedd 2021.

 

Crynodeb Bil (PDF 1,008KB)

 

Ymgynghoriad agored ar egwyddorion cyffredinol y Bil.

 

Amserlen Tystiolaeth Lafar

 

Geirfa Ddwyieithog

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

04 Tachwedd 2021

Trafod sut y bydd y Pwyllgor yn ymdrin â gwaith craffu Cyfnod 1 (Preifat)

Preifat

 

18 Tachwedd 2021

Sesiynau tystiolaeth

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

2 Rhagfyr 2021

Sesiynau Tystiolaeth

09 Rhagfyr 2021

Sesiynau Tystiolaeth

13 Ionawr 2021

Sesiynau Tystiolaeth

 

 

 

Bydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

 

 

 

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

24 Tachwedd 2021

Sesiynau Tystiolaeth

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gohebiaeth

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Gweinidog Addysg ynghylch y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - 26 Tachwedd 2021  (PDF 92KB)

 

zzz

¬¬¬Cyflwyno’r Bil (1 Tachwedd 2021)

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) (PDF 1,180KB), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 5,935KB)

 

Datganiad o Fwriad y Polisi (PDF 628KB)

 

Datganiad y Llywydd: 01 Tachwedd 2021(PDF 131KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 02 Tachwedd 2021(PDF 48KB)

 

zzz

 

Rhagor o wybodaeth

Clerc: Naomi Stocks

E-bost: SeneddPlant@senedd.cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/11/2021

Angen Penderfyniad: 17 Maw 2020 Yn ôl Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau

Ymgynghoriadau