Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022

Bil Llywodraeth Cymru, a gyflwynwyd gan Jeremy Miles AS, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Roedd y Bil yn cynnwys darpariaeth ar gyfer:

  • Sefydlu’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil, fel y corff rheoleiddio annibynnol sy’n gyfrifol am ariannu, goruchwylio a rheoleiddio addysg drydyddol ac ymchwil yng Nghymru. Bydd addysg drydyddol yn cwmpasu addysg ôl-16 gan gynnwys addysg bellach ac uwch, prentisiaethau a chweched dosbarth;
  • Cofrestru a rheoleiddio darparwyr addysg drydyddol;
  • Sicrhau ac ariannu addysg drydyddol ac ymchwil;
  • Prentisiaethau;
  • Diogelu dysgwyr, gweithdrefnau cwynion ac ymgysylltu â dysgwyr;
  • Gwybodaeth, cyngor a chanllawiau; a
  • Darpariaethau amrywiol a chyffredinol

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil fel y’i cyflwynwyd (PDF 1,180KB) i’w gweld yn y Memorandwm Esboniadol (PDF 5,935KB) sy’n cyd-fynd ag ef.

 

Cyfnod Presennol

 

BillStageAct

 

Mae esboniad o'r gwahanol gyfnodau yn ystod hynt Biliau drwy Senedd Cymru i’w weld yn y Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Hynt y Bil drwy Senedd Cymru

Mae'r tabl a ganlyn yn nodi'r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod yn ystod hynt y Bil drwy Senedd Cymru.

 

¬¬¬Dyddiad Cydsyniad Brenhinol (8 Medi 2022)

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol (PDF 160KB) ar 8 Medi 2022.

Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022

 

zzz

¬¬¬Ar ôl Cyfnod 4 (29 Mehefin 2022)

 

Ysgrifennodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru (PDF 79KB) a'r Cwnsler Cyffredinol (PDF 153KB) at y Llywydd i gynghori na fyddent yn cyfeirio'r Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006

zzz

 

¬¬¬Cyfnod 4 (28 Mehefin 2022)

Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 4 yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Mehefin 2022.

 

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) (PDF 928KB), fel y'i pasiwyd

 

zzz

¬¬¬Cyfnod 3 (13 Mai – 21 Mehefin 2022)

Dechreuodd Cam 3 ar 13 Mai 2022. Cynhaliwyd ystyriaeth Cam 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Mehefin 2022 i ystyried gwelliannau i'r Bil (fel y'i diwygiwyd wrth Gam 2).

Cafodd trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 ei chytuno yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 14 Mehefin. O dan Reol Sefydlog 26.36, bydd gwelliannau Cyfnod 3 yn cael eu gwaredu yn y drefn a ganlyn:

 

Adran 1; Atodiad 1; Adrannau 2 – 24; Atodiad 2; Adrannau 25 – 56; Atodiad 3; Adrannau 57 – 144; Atodiad 4; Adrannau 145 – 146; Teitl Hir.

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau (PDF 210KB)  – 10 Mehefin 2022

Tabl Pwrpas ac Effaith (PDF 352KB) – 14 Mehefin 2022

Hysbysiad ynghylch gwelliannau (PDF 210KB)  – 14 Mehefin 2022

Rhestr o welliannau wedi’u didoli (PDF 394KB) – 16 Mehefin 2022

Grwpio gwelliannau (PDF 119KB) – 16 Mehefin 2022

 

Cynhaliwyd trafodaeth Cyfnod 3 a gwaredu gwelliannau yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Mehefin 2022.

 

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) (PDF 958KB), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 (PDF 93KB)

Cyhoeddwyd Memorandwm Esboniadol diwygiedig ar 5 Rhagfyr 2022. (PDF 4,228KB)

 

 

zzz

¬¬¬Cyfnod 2 (16 Mawrth 2022 – 12 Mai 2022)

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 16 Mawrth 2022.

Cytunodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 31 Mawrth 2022, o dan Reol Sefydlog 26.21, mai’r drefn ar gyfer trafodion Cyfnod 2 fyddai:

Adran 1; Atodlen 1; Adrannau 2-22 Atodlen 2; Adrannau 23 – 54; Atodlen 3; Adrannau 55-142; Atodlen 4; Adrannau 143 – 144; Teitl Hir

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau (PDF 208KB) – 03 Mai 2022

Tabl Pwrpas ac Effaith (PDF 613KB) – 04 Mai 2022

Hysbysiad ynghylch gwelliannau f3 (PDF 316KB)  – 05 Mai 2022

Rhestr o welliannau wedi’u didoli f2 (PDF 147KB) – 09 Mai 2022

Grwpio gwelliannau( PDF 102KB) – 10 Mai 2022

 

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg ynghylch gwelliannau'r Llywodraeth (PDF 365KB) - 4 Mai 2022

 

Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 2 yn y Pwyllgor ar 12 Mai 2022

 

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru), (PDF 918KB) fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF 84KB)

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig (PDF 4.1MB)

Crynodeb o’r Bil - Cyfnod 2

 

zzz

¬¬¬Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, nododd y Llywydd bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol yn y Cyfarfod Llawn ar 15 March 2022.

 

 

 

zzz

¬¬¬Cyfnod 1 (1 Tachwedd 2021 - 15 Mawrth 2022)

Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Mawrth 2022. Cytunwyd ar y cynnig i gytuno ar egwyddorion cyffredinol y Bil.

 

Cytunodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei ddull o ran ystyriaethau Cyfnod 1 ar 04 Tachwedd 2021.

 

Crynodeb Bil (PDF 1,008KB)

 

Ymatebion ysgrifenedig i'r ymgynghoriad

 

Amserlen Tystiolaeth Lafar

 

Geirfa Ddwyieithog

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Ystyriodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

04 Tachwedd 2021

Trafod sut y bydd y Pwyllgor yn ymdrin â gwaith craffu Cyfnod 1 (Preifat)

Preifat

 

18 Tachwedd 2021

Sesiynau tystiolaeth

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

02 Rhagfyr 2021

Sesiynau Tystiolaeth

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

09 Rhagfyr 2021

Sesiynau Tystiolaeth

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

13 Ionawr 2022

Sesiynau Tystiolaeth

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gosododd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ei adroddiad ar 4 Mawrth 2022. (PDF 2,937KB)

Cafodd y Pwyllgor ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 29 Mawrth 2022. (PDF 425KB)

 

Ystyriodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

6 Rhagfyr 2021

Sesiwn Dystiolaeth

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gosododd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad ar 2 March 2022. Rhoddwyd ymateb cychwynnol (PDF 278KB) gan Lywodraeth Cymru i'r adroddiad ar 14 Mawrth 2022.  Cafodd y Pwyllgor ymateb terfynol ar 29 Mawrth 2022.

 

Ystyriodd y Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

24 Tachwedd 2021

Sesiynau Tystiolaeth

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gosododd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad ar 4 Mawrth 2022. Cafodd y Pwyllgor ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 29 Mawrth 2022. (PDF 328KB)

 

Gohebiaeth

>>>Llythyr gan y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – 14 Mawrth 2022 (PDF 255KB)

>>> Llythyr gan y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - 14 Mawrth 2022 (PDF 278KB)

>>>Llythyr gan y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – 2 Mawrth 2022 (PDF 247KB)

>>>Llythyr gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg  - 1 Mawrth 2022 (PDF 262KB)

>>>Llythyr gan y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – 14 Chwefror 2022 (PDF 298KB)

>>>Llythyr gan y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – 4 Chwefror 2022 (PDF 741KB)

>>>Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg – 18 Ionawr 2022 (PDF 570KB)

>>>Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y Gymraeg ac Addysg - 13 Ionawr 2022 (PDF 179KB)

>>>Llythyr gan y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - 21 Rhagfyr 2021 (PDF 482KB)

>>>Llythyr gan y Gweinidog Addysg a'r Gymraeg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – 14 Rhagfyr 2021 (PDF 473KB)

>>>Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at Weinidog y Gymraeg ac Addysg – 10 Rhagfyr 2021 (PDF 190KB)

>>>Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - 1 Rhagfyr 2021 (PDF 134KB)

>>>Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Gweinidog Addysg - 26 Tachwedd 2021 (PDF 92KB)

>>>Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y Gymraeg ac Addysg – 24 Tachwedd 2021 (PDF 110KB)

>>>Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig – 19 Hydref 2021 (PDF 104KB)

<<<< 

 

zzz

¬¬¬Cyflwyno’r Bil (1 Tachwedd 2021)

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) (PDF 1,180KB), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 5,935KB)

 

Datganiad o Fwriad y Polisi (PDF 628KB)

 

Datganiad y Llywydd: 01 Tachwedd 2021 (PDF 131KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 02 Tachwedd 2021 (PDF 48KB)

 

zzz

 

Rhagor o wybodaeth

Clerc: Naomi Stocks

E-bost: SeneddPlant@senedd.cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 01/11/2021

Dogfennau

Ymgynghoriadau