Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Naomi Stocks  Dirprwy Glerc: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Trawsgrifiad o’r cyfarfod.

9.00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r Pwyllgor. Ni chafwyd ymddiheuriadau.

 

9.00 - 9.30

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-459 Cysylltiad rheilffordd uniongyrchol o Faes Awyr Caerdydd i ganol Caerdydd a gorllewin Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at;

 

·         Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth a

·         Chadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes i geisio eu barn am y ddeiseb.

 

2.2

P-04-460 Moddion nid Maes Awyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         Y Gweinidog Iechyd; a

·         Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru i geisio eu barn am y ddeiseb.

2.3

P-04-461 Achub Pwll Padlo Pontypridd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i:

 

·         geisio briff cyfreithiol ar y ddeiseb; ac i

·         ysgrifennu at Gyngor Rhondda Cynon Taf i holi pam na chafodd y pwll padlo ei gynnwys yn y cynlluniau ailddatblygu.

2.4

P-04-462 Gwahardd codi baner y Deyrnas Unedig ar adeiladau swyddogol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Brif Weinidog Cymru yn ceisio ei farn am y ddeiseb gan holi beth yw polisi presennol Llywodraeth Cymru ar faneri.

 

 

 

2.5

P-04-463 Lleihau Lefelau Halen mewn Bwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i geisio briff cyfreithiol.

2.6

P-04-464 Gwneud Wenglish yn iaith gydnabyddedig swyddogol yng Nghymru, fel Sgoteg yn yr Alban!

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a phenderfynodd i beidio â bwrw ymlaen â hi, a chau’r ddeiseb.

2.7

P-04-465 Achub llaeth Cymru, a seilwaith a swyddi’r diwydiant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd yn ceisio ei farn am y ddeiseb.

2.8

P-04-466 Argyfwng Meddygol – Atal cyflwyno gwasanaeth iechyd o safon is yng ngogledd Cymru.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn ceisio ei farn am y ddeiseb, gan roi copi i’r Gweinidog Iechyd a’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

2.9

P-04-467 Arholiadau ym mis Ionawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg yn ceisio ei farn am y ddeiseb.

 

2.10

P-04-468 Pryderon am Ddiogelwch Ffordd A48 Cas-gwent

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i geisio ei barn am y ddeiseb.

 

9.30 - 10.45

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-333 Rhoi diwedd ar esgeuluso a gadael ceffylau a merlod drwy orfodi deddfwriaeth ar ddefnyddio microsglodion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd yn gofyn a fyddai modd rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am ganfyddiadau’r ymgynhoriad; a’r

·         Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig i fynegi pryderon am ddod â’r Gronfa Ddata Ceffylau Genedlaethol i ben.

3.2

P-04-383 Yn Erbyn Dynodiad Parth Perygl Nitradau ar gyfer Llyn Llangors

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Yn wyneb diffyg ymateb gan y deisebwr, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb.

3.3

P-04-390 Dynodi Gwarchodfa Natur Penrhos Caergybi (parc arfordir) yn Warchodfa Natur Genedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i gau’r ddeiseb gan nad yw’r safle’n bodloni’r meini prawf i gael ei ddynodi’n Warchodfa Natur Genedlaethol.

3.4

P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd i holi am eglurhad o’r amserlen i ailedrych ar y mater, ac i holi a fyddai modd rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau i’r Pwyllgor.

3.5

P-04-417 Achubwch Draeth Morfa ac ataliwch Lwybrau Troed Cyhoeddus 92 a 93 rhag cau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at Gyngor Castell-nedd Port Talbot yn amlygu pryderon y deisebwr am y Gorchymyn i gau’r llwybrau, ac i holi pryd y mae’n disgwyl i’r Arolygiaeth Gynllunio wneud penderfyniad ar y gorchmynion.

3.6

P-04-422 Ffracio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Tai ac Adfywio yn amlygu pryderon Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru am y diffyg canllawiau o ran ffracio; a’r

·         Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn gofyn i gael gwybod y wybodaeth ddiweddaraf wrth iddo ystyried y mater.

3.7

P-04-433 Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd yn holi a fyddai modd rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am y datblygiadau ar y mater hwn.

 

 

3.8

P-04-439 Diogelu coed hynafol a choed treftadaeth Cymru ymhellach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at Cyfoeth Naturiol Cymru i holi sut y mae’n bwriadu ymdrin â’r materion a godwyd gan y ddeiseb.

3.9

P-04-445 Achub ein cŵn a chathod yng Nghymru rhag cael eu lladd ar y ffyrdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Companion Animal Welfare Council i geisio ei farn am y ddeiseb.

 

3.10

P-04-346 Gofal di-dâl i blant 3 a 4 oed yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Addysg i holi a fyddai modd i’r Pwyllgor gael y wybodaeth ddiweddaraf am y peilot, gan bwysleisio bod y ddeiseb gan rieni o Fro Morgannwg.

3.11

P-04-437 Gwrthwynebu cofrestru gorfodol ar gyfer plant sy’n derbyn addysg yn y cartref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i aros am gyhoeddiad y dadansoddiad o’r ymgynghoriad.

3.12

P-04-443 Hanes Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i geisio barn y deisebwr ar ohebiaeth y Gweinidog.

3.13

P-04-362 Gwasanaethau Ambiwlans ym Mynwy

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i aros am ganfyddiadau’r adolygiad.

3.14

P-04-395 Dylai Ambiwlans Awyr Cymru gael arian gan y llywodraeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb, ac yn wyneb ymateb y deisebwr cytunodd i gau’r ddeiseb.

3.15

P-04-367 Achub ein Gwasanaethau Ysbyty

Dogfennau ategol:

3.16

P-04-394 Achub ein Gwasanaethau - Ysbyty Tywysog Philip

Dogfennau ategol:

3.17

P-04-430 Y bwriad i gau Uned Mân Anafiadau Dinbych-y-pysgod

Dogfennau ategol:

3.18

P-04-431 Preswylwyr Sir Benfro yn erbyn Toriadau i Wasanaethau Iechyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ystyried P-04-367, P-04-394, P-04-430 a P-04-431 gyda’i gilydd.

 

Nododd y Cadeirydd y bu ef a Joyce Watson mewn cyfarfod yn dilyn gwahoddiad gan Gyngor Tref Llanelli a Chyngor Gwledig Llanelli ddydd Iau 14 Mawrth gydag Aelod Cynulliad Llanelli a’r dau Aelod Cynulliad arall sy’n cynrycholi rhanbarth Canol a Gorllewin Cymru i rannu eu barn am gynigion ailstrwythuro Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda a’r modd y cyfeiriodd y Cyngor Iechyd Cymuned y rhain at y Gweinidog Iechyd.

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar bob un o’r deisebau a chytunodd i ysgrifennu at;

 

·         Mark Drakeford yn ei rôl newydd fel y Gweinidog Iechyd, gan ei hysbysu o’r deisebau, gan amlygu’r pryderon am yr amserlen a roddwyd i Gyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda.

·         bob prif ddeisebwr yn unigol, i roi gwybod iddyn nhw bod gofyn i Gyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda gyflwyno rhagor o wybodaeth i Lywodraeth Cymru erbyn 5 Ebrill. 

3.19

P-04-400 Safon Ansawdd NICE ym Maes Iechyd Meddwl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd yn amlygu pryderon Hafal a Mind Cymru am Ran Dau’r Mesur Iechyd Meddwl a rôl Cymru yn natblygiad safonau NICE.

3.20

P-04-440 Dywedwch ‘Na’ i werthu asedau Ysbyty Bronllys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at Brycheiniog a Maesyfed Cyngor Iechyd Cymuned i rannu gohebiaeth y deisebwr a cheisio ei farn am y ddeiseb.

 

Yn ogystal, nododd y Pwyllgor bod Andrew Cottom, prif weithredwr Bwrdd Iechyd Lleol Powys, yn barod i fod yn bresennol mewn sesiwn graffu ynghylch y ddeiseb. O dan yr amgylchiadau hynny byddai’r prif ddeisebwr hefyd yn cael gwahoddiad i gyflwyno ei achos.

 

 

3.21

P-04-451 Achub Gwasanaethau Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf i holi a fyddai modd iddo ystyried y ddeiseb fel rhan o’r ymgynghoriad ar ad-drefnu gwasanaethau.

3.22

P-03-263 Rhestru Parc y Strade

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         geisio barn y deisebwyr ar ohebiaeth y Gweinidog; ac

·         ysgrifennu at y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon i ofyn a fyddai modd cynnwys y ddeiseb fel rhan o’r ymgynghoriad ar y Bil Treftadaeth arfaethedig.

 

3.23

P-04-322 Galw am ryddhau gafael Cadw ar eglwysi yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i aros am ragor o wybodaeth am waith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen.

3.24

P-04-365 Diogelu adeiladau nodedig ar safle hen Ysbyty Canolbarth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i ofyn a fydd y safle wedi ei gynnwys, unwaith bydd y rhestr leol wedi ei chytuno.

3.25

P-04-381 Adfer Ysbyty Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb ac yn wyneb y gwaith sy’n mynd rhagddo gan Gyngor Sir Ddinbych i ddiogelu’r adeilad, cytunodd i gau’r ddeiseb.

3.26

P-04-403 Achub Plas Cwrt yn Dre/ Hen Senedd-dy Dolgellau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon i geisio ei farn am ohebiaeth y deisebwr.

 

3.27

P-04-407 Achub Llety Gwarchod Kennard Court ar gyfer Pobl Hŷn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb, ac yn wyneb datblygiadau, a bod Aelod cynulliad yr etholwr yn ymdrin â hyn, cytunodd i gau’r ddeiseb.

3.28

P-04-420 Adeiladu Cofeb i Owain Glyndŵr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb ac yn wyneb ymateb y deisebwr, cytunodd i gau’r ddeiseb.

 

3.29

P-04-404 Awyrennau Di-Beilot Aberporth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb, a gan fod y Gweinidog wedi nodi nad yw’n bwriadu tynnu cefnogaeth yn ôl, cytunodd i gau’r ddeiseb.

3.30

P-04-414 Swyddi Cymreig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunodd i’w chau.

3.31

P-03-187 Diddymu'r Tollau ar ddwy Bont Hafren

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb, ac oherwydd na fydd y tollau’n cael eu diddymu yn y tymor byr, cytunodd i gau’r ddeiseb.

3.32

P-03-240 Diogelwch ar ffordd yr A40 yn Llanddewi Felffre

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at;

·         Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth i ofyn bod y Pwyllgor yn cael gwybod canlyniad y cais; a

·         Chomisiynydd newydd yr Heddlu ar gyfer Heddlu Dyfed Powys, i’w hysbysu am y ddeiseb.

 

Rhoddodd Joyce Watson y wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am ei hymweliad diweddar â’r safle, i weld y materion ynghylch diogelwch ffordd ar yr A40 yn Llanddewi Felffre drosti ei hun. Diolchodd y deisebwyr am eu lletygarwch a chytunodd i rannu’r ffotograffau o’r ymweliad gyda’r Pwyllgor.

3.33

P-03-261 Atebion lleol i dagfeydd traffig yn y Drenewydd

Dogfennau ategol:

3.34

P-04-319 Deiseb ynghylch Traffig yn y Drenewydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth;

 

·         yn amlinellu’r dull o weithio a awgrymwyd gan y Gweinidog blaenorol a oedd yn gyfrifol am hyn gan ofyn iddi ac ydyw’n cytuno â’r dull hwn o weithio; ac

·         yn ceisio eglurhad am bryd y mae disgwyl y dyddiad cychwyn , gan egluro bod dyddiadau gwahanol wedi cael eu cyflwyno. 

 

Cytunodd y Pwyllgor i gau P-04-261 yn wyneb penderfyniad Llywodraeth Cymru i fynd ymlaen â’r ffordd osgoi.

 

3.35

P-04-380 Dewch â'n bws yn ôl! Deiseb yn erbyn diddymu’r gwasanaethau bws o ddwyrain Llanbedr Pont Steffan, Cwm-ann a Phencarreg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i geisio barn y deisebwr am yr ohebiaeth gan y Gweinidog.

3.36

P-04-453 Gwelliannau ym Maes Awyr Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb, ac yn wyneb y ffaith bod y deisebwr wedi nodi bod cyhoeddiad y Prif Weinidog wedi cyflawni ei hamcanion, cytunodd i gau’r ddeiseb.

3.37

P-04-436 Gwariant a Refeniw Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i geisio barn y deisebwr am ohebiaeth y Gweinidog.

10.45

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Eitem 5

 

Cofnodion:

Cytunwyd ar y cynnig.

10.45 - 11.00

5.

P-04-335 Sefydlu tîm criced cenedlaethol i Gymru: Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor â’r adroddiad drafft.

 

Diolchodd y Cadeirydd yr Aelodau am ddod ac am gyfrannu  a dymunodd Basg hapus i bawb.