P-03-240 Diogelwch ar ffordd yr A40 yn Llanddewi Felffre

Geiriad y ddeiseb:

Oherwydd y lefel gynyddol o draffig, yn enwedig cerbydau nwyddau trwm, ar yr A40 ac oherwydd y ddarpariaeth annigonnol o balmentydd a chroesfannau cerddwyr diogel, a gydnabyddir gan yr Asiantaeth Cefnffyrdd drwy ymchwil â gyflwawnwyd ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru, rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i wella diogelwch ar y ffordd ym mhentre Llanddewi Felffre, Arberth, Sir Benfro, drwy roi’r mesurau a ganlyn ar waith, a hynny ar fyrder:

 

Gwella’r palmant annigonol ar hyd ochr ddeheuol yr A40 rhwng Llandaff Row a phen dwyreiniol y pentref i sicrhau ei fod yn boddhau safonau diogewlch presenol, a’i fod yn ddigon llydan i gael ei ddefnyddio’n ddiogel gan gerddwyr, cadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn gan roi ystyriaeth i’r ffaith bod cerbydau nwyddau trwm yn gyrru heibio’n agos ac yn aml ac yn gyrru'n gyflymach na’r terfyn cyflymder presennol o 40 mya.

 

Gosod camerâu cyflymdra yn nwyrain ac yng ngorllewin y pentref.

Defnyddio system drydanol sydd eisoes yn bodoli ar gyfer arwyddion i groesi’r ffordd er mwyn darparu goleuadau rhybudd sy’n fflachio ar adegau pan fydd plant yn croesi’r A40 i ddal eu bws ysgol.

 

Gosod mesurau i ostegu traffig bob ochr i’r pentref ac ar gyffyrdd i bwysleisio’r angen i arafu.

 

Gostwng y terfyn cyflymder i 30mya.

 

Prif ddeisebydd:

Cyngor Cymuned Llanddewi Felffre

 

Nifer y deisebwyr:

154

 

Math o fusnes: Deiseb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: I'w ystyried

Dogfennau