Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - ymholiadau wedi'i gwblhau - Y Bumed Senedd

Gellir gweld yr ymchwiliadau a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn ystod y Bumed Senedd (2016 – 2021) drwy ddilyn y lincs isod.

 

Ymchwiliad

Dyddiad Cwblhau

Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus

Mawrth 2021

Craffu ar Gyfrifon 2019-20

Mawrth 2021

Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Mawrth 2021

Maes Awyr Caerdydd

Mawrth 2021

Sicrhau bod grantiau datblygu gwledig a ddyfarnwyd heb gystadleuaeth yn rhoi gwerth am arian

Chwefror 2021

Cymorth Ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnesau

Rhagfyr 2020

Gwella ffordd yr A465 Rhan 2

Tachwedd 2020

Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru

Mehefin 2020

Craffu ar Gyfrifon 2018-20

Mai 2020

Rheoli Gwastraff

Mawrth 2019

Ffordd Liniaru yr M4

Tachwedd 2019

Rheoli Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol ar Draws Cymru

Gorffennaf 2019

Gwasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriau

Gorffennaf 2019

Adolygiad Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Yr Hyn a Ddysgwyd

Mai 2019

Craffu ar Gyfrifon 2017-18

Mawrth 2019

Caffael Cyhoeddus

Mawrth 2019

Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood

Chwefror 2019

Cyfoeth Naturiol Cymru

Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017-18 (Tachwedd 2018)
Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2015-16 (Mehefin 2017)

Tachwedd 2018

Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal

Tachwedd 2018

Systemau Gwybodeg GIG Cymru

Tachwedd 2018

Addasiadau Tai

Gorffennaf 2018

Y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif

Gorffennaf 2018

Cyllid Cychwynnol Llywodraeth Cymru i brosiect Cylchffordd Cymru

Mai 2018

Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru

Mai 2018

Rheoli meddyginiaethau

Mawrth 2018

Craffu ar Gyfrifon 2016-17

Chwefror 2018

Diogelwch Cymunedol yng Nghymru

Ionawr 2018

Archwiliad o Berthnasoedd Cytundebol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ag RKC Associates Ltd a’i Berchennog

Hydref 2017

Trosolwg Llywodraeth Cymru o gyllid a darpariaeth colegau addysg bellach

Hydref 2017

Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014

Hydref 2017

Trefn rheoleiddio Cymdeithasau Tai

Awst 2017

Consortia Addysg Rhanbarthol

Mehefin 2017

Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru

Mehefin 2017

Dull strategol cynghorau o gynhyrchu incwm a chodi tâl

Ebrill 2017

Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai

Mawrth 2017

Llywodraeth Cymru yn Ariannu Kancoat Ltd

Chwefror 2017

Craffu ar Gyfrifon 2015-16

Rhagfyr 2016

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016