Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus

Mae gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ddyletswydd, o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, i archwilio a pharatoi adroddiad yn ystyried i ba raddau y mae’r cyrff cyhoeddus perthnasol wedi gweithredu’n unol â’r ‘egwyddor datblygu cynaliadwy’ wrth benderfynu ar y camau i’w cymryd i gyflawni’r ‘amcanion llesiant’.

 

Ym mis Mai 2020, cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol ei Adroddiad statudol cyntaf mewn perthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a hynny’n unol â’r  gofyniad iddo fod ar gael 12 mis cyn unrhyw etholiad yn ymwneud â’r Senedd.   

 

Mae gofyniad tebyg ar Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, a chyhoeddwyd ei hadroddiad cyntaf hithau ym mis Mai 2020.

 

Mewn cyfarfod o Fforwm y Cadeiryddion ym mis Mawrth 2020, cytunwyd i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus arwain y gwaith o archwilio’r adroddiadau hyn.

 

Cafodd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus wybodaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ym mis Mai 2020 a bydd yn cynnal archwiliad ehangach o’r adroddiadau yn ystod gweddill y Senedd yma.

 

Cynhaliwyd digwyddiad (rhithwir) i randdeiliaid ar 12 Hydref 2020 pan drafododd dros 50 o gyfranogwyr y Rhwystrau i Weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn Llwyddiannus a'r heriau o sicrhau bod y Ddeddf yn cael ei gweithredu'n llwyddiannus yn y dyfodol.

 

Lansiodd y Pwyllgor ymgynghoriad ar 12 Hydref a fydd yn dod i ben ar 27 Tachwedd 2020.

 

Bwriedir cynnal sesiynau tystiolaeth lafar ym mis Ionawr a mis Chwefror 2021.

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Ymchwiliad yn mynd rhagddo

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/04/2020

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu