Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ymchwiliadau wedi'u cwblhau

Gellir gweld ymchwiliadau’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn ystod y Bumed Senedd (2016 - 2021) drwy ddilyn y lincs isod.

 

Ymgynghoriad

Dyddiad wedi’i gwblhau

Diwedd y Bumed Senedd: gwaith gwaddol y Pwyllgor

Mawrth 2021

Effaith argyfwng Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, yr amgylchedd a newid hinsawdd

Mawrth 2021

Fframweithiau Cyffredin y Deyrnas Unedig:

Fframwaith Cyffredin ar gyfer Sylweddau Peryglus (Cynllunio)

Cynllun Masnachu Allyriadau y DU

Mawrth 2021

Iechyd anifeiliaid ac atal afiechydon

Mawrth 2021

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru

Chwefror 2021

Ymchwiliad byr i ymateb Llywodraeth Cymru i lifogydd yng Nghymru

Ionawr 2021

Sesiwn untro ynghylch bioamrywiaeth ac ailwylltio yng Nghymru

Tachwedd 2020

Tlodi Tanwydd

Medi 2020

Ymchwiliad i Ansawdd Aer

Ebrill 2020

Gwaith dilynol ar reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru

Ionawr 2020

Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit

Chwefror 2020

Bioamrywiaeth – Cynllun nwyddau cyhoeddus

Rhagfyr 2019

Lleihau gwastraff plastig – Polisïau a chynigion sy’n ymwneud â llygredd plastig a gwastraff deunydd pecynnu

Awst 2019

Ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: Brandio a phrosesu bwyd

Awst 2019

Gwrandawiad Cyn-penodi: Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru

Medi 2019

Rhandiroedd

Mai 2019

Effaith Brexit ar bysgodfeydd yng Nghymru

Hydref 2018

Tai carbon isel: yr her

Awst 2018

Fframweithiau cyffredin y DU ar amaethyddiaeth a’r amgylchedd

Gorffennaf 2018

Corff llywodraethu amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit

Mehefin 2018

Ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng Nghymru

Ionawr 2018

Polisi Coedwigoedd a choetiroedd yng Nghymru

Tachwedd 2017

Defnyddio maglau yng Nghymru

Mehefin 2017

Tuberculosis mewn gwartheg yng Nghymru

Mai 2017

Ymchwiliad i ddyfodol Polisïau Amaethyddol a Datblygu Gwledig yng Nghymru

Mawrth 2017

 

 

 

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016

Papurau cefndir