Ymchwiliad i Ansawdd Aer

 

 

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Ynni a Materion Gwledig (‘Y Pwyllgor) yn cynnal ymchwiliad i ansawdd aer.

 

Mae'r gwaith hwn yn cyd-fynd ag ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, Cynllun Aer Glân i Gymru – Awyr Iach, Cymru Iach. Y bwriad yw i allbwn ymchwiliad y Pwyllgor lywio datblygiad cynigion deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer Deddf Aer Glân i Gymru, y disgwylir iddynt gael eu cyhoeddi cyn diwedd tymor y Senedd hwn.

 

Mae’r Pwyllgor yn gwahodd sylwadau ar ei cylch gorchwyl:

Cylch gorchwyl

Ystyried cynigion deddfwriaethol Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud ag aer glân, fel y maent wedi’u hamlinellu yn yr ymgynghoriad, Cynllun Aer Glân i Gymru – Awyr Iach, Cymru Iach, gan gynnwys:

·         Pa fylchau neu faterion rheoliadol y bydd angen mynd i’r afael â nhw ar ôl i’r DU ymadael â’r UE? Sut y dylid mynd i'r afael â'r rhain a beth fydd y prif heriau?

·         A yw cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer Deddf Aer Glân yn briodol? Sut y gellir eu gwella? Beth y gellir ei ddysgu o ddulliau deddfwriaethol mewn mannau eraill?

·         Beth yw eich barn am y cynigion rheoliadol mewn perthynas â'r drefn Rheoli Ansawdd Aer Lleol? Beth yw'r prif heriau mewn perthynas â'r dull a awgrymwyd?

·         Beth yw eich barn ar y cynigion rheoliadol sy'n ymwneud â hylosgi domestig (gan gynnwys tân gwyllt/coelcerthi), gadael injan cerbydau yn troi’n segur a Pharthau Aer Glân/Parthau Allyriadau Isel?

·         Beth yw'r prif heriau wrth gyflwyno fframwaith deddfwriaethol ar gyfer ansawdd aer fel y nodir yn y ddogfen ymgynghori?

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/12/2019

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu