Craffu ar Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig (y Pwyllgor) yn ymgymryd â gwaith ar y fersiwn ddiweddaraf o’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (y Fframwaith) drafft.

 

Mae’r Fframwaith yn ddogfen gynllunio ofodol sy’n ofynnol o dan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015 (y Ddeddf Gynllunio).

 

Mae’r Ddeddf Gynllunio yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ddatblygu Fframwaith Datblygu Cenedlaethol. Bydd y Fframwaith Drafft yn cyflwyno fframwaith defnydd tir am gyfnod o ugain mlynedd, a chaiff ei adolygu bob pum mlynedd o leiaf. Mae’r ddogfen yn bolisi allweddol bydd yn gosod polisi gofodol cenedlaethol, yn cyfarwyddo Cynlluniau Datblygu Strategol a Chynlluniau Datblygu Lleol, ac yn llywio proses Llywodraeth Cymru o wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio o bwys.

 

Ym mis Awst 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft at ddibenion ymgynghoriad.

Gweithiodd y Pwyllgor ar y Fframwaith Drafft yn gynnar yn y broses, gyda'r bwriad o ddylanwadu ar ei gynnwys, a llywio ystyriaeth y Senedd o’r drafft yn y dyfodol. Cyhoeddodd y Pwyllgor adroddiad ar y Fframwaith drafft ym mis Rhagfyr 2019.

Yn dilyn yr ymgynghoriad, ac yn unol â'r gofynion yn y Ddeddf Gynllunio, rhaid gosod y Fframwaith Drafft gerbron y Senedd i'w ystyried am gyfnod o 60 diwrnod ('cyfnod ystyried y Senedd') cyn iddo fod ar gael ar ei ffurf derfynol. 

Gosododd Llywodraeth Cymru’r Fframwaith Drafft gerbron y Senedd ar 21 Medi 2020 ynghyd â’r dogfennau a ganlyn:

 

·         Rhestr o’r Newidiadau i ddrafft y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

 

·         Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig o’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

 

·         Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig o’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol: Crynodeb Annhechnegol

 

·         Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru - Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

 

·         Drafft y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Adroddiad yr Ymgynghoriad (llawn)

 

·         Drafft y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Adroddiad Ymgynghori: Crynodeb

 

Mae copi o’r Fframwaith Drafft sy’n ymgorffori’r newidiadau arfaethedig ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Bydd y Pwyllgor yn trafod y newidiadau arfaethedig i’r Fframwaith Drafft ac yn cyflwyno adroddiad i’r Senedd cyn diwedd y cyfnod 60 diwrnod.

 

Mae’r Ddeddf Gynllunio yn nodi’r darpariaethau a ganlyn sy’n ymwneud â’r Fframwaith:

 

·         Yn ôl Adran 3(4), mae’n ofynnol i Weinidogion Cymru ystyried unrhyw benderfyniad a gaiff ei wneud gan y Senedd mewn Cyfarfod Llawn ac unrhyw argymhelliad a wneir gan un o bwyllgorau’r Senedd yn ystod y cyfnod craffu o 60 diwrnod.

 

·         Wedi i’r cyfnod craffu o 60 diwrnod ddod i ben, caiff Gweinidogion Cymru gyhoeddi fersiwn derfynol, heb ei diwygio, o’r Fframwaith  Datblygu Cenedlaethol. Fodd bynnag, os bydd Gweinidogion Cymru yn penderfynu diwygio’r Fframwaith drafft, byddant yn gosod drafft diwygiedig gerbron y Senedd  ac yn ei gyhoeddi.

 

·         Os bydd y Senedd, neu unrhyw un o’i phwyllgorau, yn cytuno ar unrhyw benderfyniad neu’n gwneud unrhyw argymhelliad yn ystod y cyfnod craffu, rhaid i Weinidogion Cymru osod datganiad, dim hwyrach na’r diwrnod y caiff y Fframwaith ei gyhoeddi, yn esbonio sut y maent wedi ystyried pob penderfyniad neu argymhelliad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Math o fusnes: Deddfwriaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/05/2018

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu