Craffu ar Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru

Bydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn craffu ar y gwaith o ddatblygu darparu Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC) Cymru.

Mae hon yn ddogfen gynllunio ofodol sy’n ofynnol o dan Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015.

Mae Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 (y Ddeddf Gynllunio) yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ddatblygu Fframwaith Datblygu Cenedlaethol. Bydd y Fframwaith Drafft yn cyflwyno fframwaith defnydd tir am gyfnod o ugain mlynedd, a chaiff ei adolygu bob pum mlynedd o leiaf. Mae’r Fframwaith Drafft yn ddogfen bolisi allweddol – bydd yn gosod polisi gofodol cenedlaethol, yn cyfarwyddo Cynlluniau Datblygu Strategol a Chynlluniau Datblygu Lleol, ac yn llywio proses Llywodraeth Cymru o wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio o bwys.

Ym mis Awst 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft at ddibenion ymgynghoriad. Yn dilyn yr ymgynghoriad, ac yn unol â'r gofynion yn y Ddeddf Gynllunio, rhaid gosod y Fframwaith Drafft gerbron y Senedd i'w ystyried am gyfnod o 60 diwrnod ('cyfnod ystyried y Senedd') cyn iddo fod ar gael ar ei ffurf derfynol. Rhagwelir y bydd y Fframwaith Drafft yn cael ei osod ym mis Ebrill 2020 ac y bydd ar gael ar ei ffurf derfynol erbyn mis Medi 2020.

Mae'r Pwyllgor wedi gweithio ar y Fframwaith Drafft yn gynnar yn y broses, gyda'r bwriad o ddylanwadu ar ei gynnwys, a llywio ystyriaeth y Senedd o’r drafft yn y dyfodol.

 

 

 

Math o fusnes: Deddfwriaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/05/2018

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu