Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 31/01/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

(13.00-14.30)

2.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y

Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Rob Parry – Dirprwy Gyfarwyddwr Deddfwriaeth Trefniadau Pontio Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru

Paul Harrington – Pennaeth Gysylltiadau Rhynglywodraethol, Trefniadau Pontio Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru

 

Cyfleoedd Brexit: Adolygiad o Gyfraith yr UE a Ddargedwir – Datganiad a wnaed ar 9 Rhagfyr 2021

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad mewn perthynas â fframweithiau cyffredin a chyfraith yr UE a ddargedwir.

 

(14.30-14.35)

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Dogfennau ategol:

3.1

SL(6)129 – Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffitrwydd Annedd i Bobl Fyw Ynddi) (Cymru) 2022

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon.

 

3.2

SL(6)136 – Rheoliadau Addysg (Cymhwystra ar gyfer Cymorth i Fyfyrwyr) (Diwygio) (Cymru) 2022

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon.

 

(14.35-14.45)

4.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

4.1

SL(6)130 – Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Contractau Safonol â Chyfrifoldeb) (Darpariaethau Atodol) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.2

SL(6)131 – Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Darpariaethau Atodol) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.3

SL(6)132 – Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Gwybodaeth Esboniadol ar gyfer Datganiadau Ysgrifenedig o Gontractau Meddiannaeth) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.4

SL(6)134 – Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Datganiadau Ysgrifenedig Enghreifftiol o Gontract) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.5

SL(6)139 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.6

SL(6)133 – Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 9A) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

(14.45-14.55)

5.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.7

5.1

SL(6)137 – Cod ar yr Arferion a Argymhellir o ran Cyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

(14.55-15.05)

6.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn flaenorol

6.1

SL(6)087 – Rheoliadau Addysg (Athrofa Brifysgol Ewropeaidd) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg.

 

6.2

SL(6)135 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i’w adroddiad.

 

(15.05.15.15)

7.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

7.1

WS-30C(6)005 – Rheoliadau Gwastraff ac Amaethyddiaeth (Swyddogaethau Deddfwriaethol) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwadau. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn am ragor o eglurhad.

 

7.2

WS-30C(6)006 – Rheoliadau Plaladdwyr (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad, y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd a’r sylwadau. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog yn gofyn am ragor o eglurhad.

 

(15.15)

8.

Papurau i'w nodi

8.1

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd - y camau nesaf 28 Ionawr 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.

 

(15.15)

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(15.15-15.25)

10.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod ei sesiwn gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad a chytunodd i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol i ofyn am ragor o fanylion ac eglurder ar nifer o faterion.

 

(15.25-15.35)

11.

Adroddiad monitro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad monitro.

 

(15.35.15.55)

12.

Cynllunio strategol a’r flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor faterion yn ymwneud â’i flaenraglen waith.

 

(15.55-16.05)

13.

Adolygiad o gylch gorchwyl y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ymateb, a chytuno arno, i lythyr y Llywydd ar yr adolygiad o amserlen a chylchoedd gorchwyl y pwyllgorau.

 

(16.05-16.15)

14.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Gwrthrychau Diwylliannol (Gwarchodaeth rhag Ymafael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Gwrthrychau Diwylliannol (Gwarchodaeth rhag Ymafael), a chytunodd i drafod ei adroddiad mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

(16.15-16.25)

15.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Rhenti Masnachol (Coronafeirws)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Rhenti Masnachol (Coronafeirws, a chytunodd arno.

 

(16.25-16.35)

16.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau, a chytunodd arno.