Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau

Cyflwynwyd y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau (y Bil) yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 6 Gorffennaf 2021.

 

Mae teitl hir y Bil yn nodi mai ei ddiben “Gwneud darpariaeth ynghylch cenedligrwydd, lloches a mewnfudo; gwneud darpariaeth ynghylch dioddefwyr caethwasiaeth neu fasnachu pobl; darparu pŵer i Dribiwnlysoedd godi tâl ar y rhai syn ymddwyn mewn modd syn gwastraffu adnoddaur Tribiwnlys; ac ar gyfer dibenion cysylltiedig.“

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i  ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 198KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 6 Rhagfyr 2021.

 

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 17 Chwefror 2022 (PDF 49.6KB).

 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am ystyriaeth y Senedd o’r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, gan gynnwys gohebiaeth berthnasol, o dan ‘Cyfarfodydd Cysylltiedig’.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/12/2021

Dogfennau