Blaenraglen Waith – Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Mae blaenraglen waith Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn nodi'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn bwriadu ei wneud yn ystod yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

 

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 26 Mai 2021 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol a nodir yn Rheol Sefydlog 21 a Rheol Sefydlog 26C, ac i ystyried unrhyw fater arall sy'n ymwneud â: deddfwriaeth, datganoli, y cyfansoddiad (gan gynnwys dyfodol cyfansoddiadol Cymru), cyfiawnder a materion allanol.

 

Rhan barhaus o waith y Pwyllgor o dan Reol Sefydlog 21 yw craffu ar is-ddeddfwriaeth a osodwyd gerbron y Senedd.

 

Mae'r Pwyllgor hefyd yn gyfrifol am ystyried Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Biliau'r DU, ac mae rhagor o fanylion am hyn (gan gynnwys terfynau amser ar gyfer cyflwyno adroddiadau) i'w gweld ar y tudalennau perthnasol ar Gydsyniad Deddfwriaethol.

 

Bydd unrhyw ddogfennau a gyhoeddwyd eisoes yn nodi bwriadau'r Pwyllgor adeg eu cyhoeddi. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y rhaglen yn newid ar unrhyw adeg er mwyn ymateb i ddigwyddiadau allanol.

 

Cylch gwaith y Pwyllgor

Ym mis Ionawr 2022 fe ysgrifennodd y Pwyllgor Busnes at bwyllgorau'r Senedd fel rhan o adolygiad o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gwaith y pwyllgorau. Ymatebodd y Pwyllgor ar 4 Chwefror 2022, a llywiodd hynny adroddiad terfynol y Pwyllgor Busnes

Math o fusnes: Arall

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/05/2021

Dogfennau