Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Rhenti Masnachol (Coronafeirws)

Cyflwynwyd y Bil Rhenti Masnachol (Coronafeirws) (y Bil) yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 9 Tachwedd 2021.

 

Mae teitl hir y Bil yn nodi mai ei ddiben “Gwneud darpariaeth i sicrhau bod rhyddhad ar gael rhag talu rhai dyledion rhent o dan denantiaethau busnes yr effeithiwyd yn andwyol arnynt gan y coronafeirws, drwy gymrodeddu; ac at ddibenion cysylltiedig.“

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i  ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 156KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 3 Rhagfyr 2021.

 

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 10 Chwefror 2022 (PDF 40.1KB).

 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am ystyriaeth y Senedd o’r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, gan gynnwys gohebiaeth berthnasol, o dan ‘Cyfarfodydd Cysylltiedig’.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/12/2021