Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Rhenti Masnachol (Coronafeirws)

Cyflwynwyd y Bil Rhenti Masnachol (Coronafeirws) (y Bil) yn Nhŷ'r Cyffredin ar 9 Tachwedd 2021.

 

Mae teitl hir y Bil yn nodi mai ei ddiben “Gwneud darpariaeth i sicrhau bod rhyddhad ar gael rhag talu rhai dyledion rhent o dan denantiaethau busnes yr effeithiwyd yn andwyol arnynt gan y coronafeirws, drwy gymrodeddu; ac at ddibenion cysylltiedig.“

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i  ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

 

Derbyniwyd y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Rhenti Masnachol (Coronafeirws) yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Mawrth 2022.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) – Mawrth 2022

 

Ar 3 Mawrth 2022, gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 175KB).

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Rhagfyr 2021

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 156KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 3 Rhagfyr 2021.

 

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 10 Chwefror 2022 (PDF 40.1KB).

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 143KB) ar 8 Chwefror 2022. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adroddiad (PDF 264KB) ar 3 Mawrth 2022.

 

Gosododd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig ei adroddiad (105 KB) ar 8 Chwefror 2022. Ysgrifennodd (PDF 77KB) Cadeirydd y Pwyllgor hefyd at y Gweinidog yr Economi, i ofyn am wybodaeth bellach cyn y cynhelir dadl yn y Cyfarfod Llawn.

 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am ystyriaeth y Senedd o’r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, gan gynnwys gohebiaeth berthnasol, o dan ‘Cyfarfodydd Cysylltiedig’.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/12/2021