Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graeme Francis 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 401KB) Gweld fel HTML (147KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Mynychodd David Melding yn lle Janet Finch-Saunders.

 

2.

Deisebau newydd

2.1

P-05-738 Deiseb Gyhoeddus ar gyfer Ffordd Osgoi i Ddinas Powys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd David Melding y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

 

Mae wedi cefnogi'r ymgyrch ar gyfer ffordd osgoi Dinas Powys yn flaenorol.

 

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith i ofyn a yw Llywodraeth Cymru wedi helpu i ariannu'r astudiaeth gyfredol i mewn i rwydwaith trafnidiaeth Dinas Powys ac, os felly, a fyddai mewn sefyllfa i roi'r newyddion diweddaraf i'r Pwyllgor unwaith y bydd hyn wedi dod i ben.

 

 

2.2

-05-748 Bysiau Ysgol i Blant Ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i gysylltu â'r deisebydd er mwyn cael eglurhad am ei deiseb, yng ngoleuni'r wybodaeth a dderbyniwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith.

 

 

 

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-05-739 Achub Gwasanaethau TWF

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb ac, o ystyried boddhad y deisebwyr gydag ehangu'r rhaglen Twf o fis Ebrill 2017, cytunwyd i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebwyr am eu cyfraniad.

 

 

3.2

P-04-399 Arferion lladd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Gweler y cam gweithredu y cytunwyd arno o dan eitem 3.3.

 

3.3

P-04-433 Teledu Cylch Cyfyng mewn Lladd-dai

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i anfon sylwadau mwyaf diweddar y deisebydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig a derbyn y cynnig o gael y newyddion diweddaraf gan Lywodraeth Cymru pan fo hynny'n briodol

 

3.4

P-04-477 Cefnogi'r Bil Rheoli Cŵn (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros am y wybodaeth ddiweddaraf gan y deisebydd yn dilyn ei gyfarfod a drefnwyd gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig.

 

3.5

P-04-575 Galw i Mewn Pob Cais Cynllunio ar Gyfer Cloddio Glo Brig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ddychwelyd at y ddeiseb yn y cyfarfod nesaf fel y gellir ei hystyried ochr yn ochr â deiseb arall ar geisiadau cloddio glo brig.

 

 

3.6

P-05-717 Sefydlu Hawliau Mynediad Cyhoeddus Statudol i Dir a Dŵr Mewndirol at Ddibenion Hamdden a Dibenion Eraill.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a gafwyd ynghylch y ddeiseb a chytunodd ar y camau a ganlyn:

 

·         anfon sylwadau'r deisebydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig; ac

·         aros am fanylion pellach ar y cynigion ar gyfer diwygio sy'n cael eu datblygu gan Lywodraeth Cymru.

 

3.7

P-05-747 Cynnal Profion TB ar Wartheg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a gafwyd ynghylch y ddeiseb a chytunodd ar y camau a ganlyn:

 

  • anfon sylwadau'r deisebydd at Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig er mwyn iddi eu hystyried yn ei thrafodaethau;
  • anfon y ddeiseb at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig o ystyried ei ymchwiliad diweddar i'r mater hwn;
  • aros am y datganiad sydd ar ddod gan Ysgrifennydd y Cabinet ar ei phenderfyniad; a
  • rhoi gwybod i'r deisebydd am yr ystyriaeth barhaus sy'n cael ei rhoi i'r mater o brofion TB ar gyfer gwartheg.

 

 

3.8

P-05-712 Byddai Adran Ewrop o fewn Llywodraeth Cymru yn Sicrhau Llais Clir, Strategol ac Atebol i Gymru yn y Trafodaethau Parhaus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i anfon at y deisebwr gopi o adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar yr Oblygiadau i Gymru yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd, ac aros am ei farn am y wybodaeth a dderbyniwyd.

 

 

3.9

P-05-731 Gwerthu Tir a Lonydd Mynediad yn Abercwmboi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a daeth i'r casgliad nad oes llawer rhagor y gall y Pwyllgor ei wneud tra bod y trafodaethau rhwng Llywodraeth Cymru a'r awdurdod lleol ynglŷn â'r defnydd o'r tir yn parhau. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith i ofyn iddo roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor unwaith y bydd y trafodaethau hyn wedi dod i ben.

 

 

3.10

P-05-740 Deiseb i Warchod Ein Stryd Fawr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros am farn y deisebwr am yr ohebiaeth ddiweddaraf gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol cyn cytuno ar y cam nesaf mewn perthynas â'r ddeiseb.

 

 

 

3.11

-04-568 Ymchwiliad Cyhoeddus i Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ymateb gan y deisebwr a chytunodd i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd am ymgysylltu â'r broses ddeisebu.

 

3.12

P-04-601 Gwaharddiad Arfaethedig ar Ddefnyddio e-sigaréts Mewn Mannau Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ymateb gan y deisebwr a chytunodd i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd am ymgysylltu â'r broses ddeisebu.

 

 

3.13

-04-394 Achub ein Gwasanaethau - Ysbyty Tywysog Philip

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ymateb gan y deisebwr a chytunodd i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebwyr am ymgysylltu â'r broses ddeisebu.

 

 

3.14

P-04-367 Achub ein Gwasanaethau Ysbyty

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb oherwydd yr amser sydd wedi mynd heibio ers i'r deisebydd gysylltu ddiwethaf â'r Pwyllgor.

 

3.15

P-04-455 Achub adran achosion brys yn Ysbyty'r Tywysog Philip

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb oherwydd yr amser sydd wedi mynd heibio ers i'r deisebydd gysylltu ddiwethaf â'r Pwyllgor.

 

 

3.16

P-04-431 Preswylwyr Sir Benfro yn erbyn Toriadau I Wasanaethau Iechyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb oherwydd yr amser sydd wedi mynd heibio ers i'r deisebwyr gysylltu ddiwethaf â'r Pwyllgor.

 

 

3.17

P-04-537 Plannu Coed i Leihau Llifogydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb oherwydd yr amser sydd wedi mynd heibio ers i'r deisebwyr gysylltu ddiwethaf â'r Pwyllgor.

 

 

3.18

P-04-505 Uned Anhwylderau Bwyta yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gymryd camau pellach i geisio ail-sefydlu cyswllt gyda'r deisebwr drwy'r Grŵp Trawsbleidiol ar Anhwylderau Bwyta. 

 

 

3.19

P-04-526 Gwnewch Senedd TV yn hygyrch i bobl fyddar

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gymryd camau pellach i geisio ail-sefydlu cyswllt gyda'r deisebwr drwy'r Grŵp Trawsbleidiol ar Faterion yn ymwneud â Phobl Fyddar.

 

 

3.20

-04-442 Sicrhau cymorth da i blant anabl a'u teuluoedd sy’n agos i’w cartrefi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ofyn am ymateb gan y deisebwr ac ystyried y ddeiseb eto yn y cyfarfod ar 9 Mai.

 

 

 

3.21

P-04-559 Ymwybyddiaeth mewn Ysgolion Uwchradd o Hunan-niweidio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ofyn am ymateb gan y deisebwr ac ystyried y ddeiseb eto yn y cyfarfod ar 9 Mai.

 

 

3.22

P-04-466 Argyfwng Meddygol – Atal cyflwyno gwasanaeth iechyd o safon is yng ngogledd Cymru.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ofyn am ymateb gan y deisebwr ac ystyried y ddeiseb eto yn y cyfarfod ar 9 Mai.

 

3.23

P-04-524 Rheolaeth Gynllunio a’r Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ofyn am ymateb gan y deisebwr ac ystyried y ddeiseb eto yn y cyfarfod ar 9 Mai.

 

 

(9.40 - 10.30)

4.

Sesiwn dystiolaeth - P-05-710 Sicrhau y gall Pobl Anabl Ddefnyddio Trafnidiaeth Gyhoeddus Pryd Bynnag y Bo’i Hangen Arnynt

·         Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru – John Forsey, Priffyrdd, Trafnidiaeth ac Ailgylchu, Cyngor Sir Powys

 

·         Cymdeithas Llogi Car Preifat Cofrestredig – Steve Wright MBE, Cadeirydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a chytunodd i ysgrifennu at y Gymdeithas Tacsis Genedlaethol i geisio tystiolaeth ysgrifenedig ar y ddeiseb.

 

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

6.

Trafod tystiolaeth lafar o dan eitem 4 ar yr agenda.

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.