Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(9.00 - 9.15)

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-532 Gwella Gwasanaethau Niwrogyhyrol Arbenigol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; a’r

·         holl Fyrddau Iechyd Lleol

 

i ofyn eu barn am y ddeiseb.

 

2.2

P-04-533 Cynllunio Amgylcheddol ar gyfer Safleoedd Tyrbinau Gwynt ar Raddfa Fach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Tai ac Adfywio i ofyn ei farn am y ddeiseb.

 

2.3

P-04-534 Ymgyrch i ddiogelu YSBYTY ABERTEIFI

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at:

 

·         y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; a

·         Bwrdd Iechyd Hywel Dda

 

i ofyn eu barn am y ddeiseb.

 

Cytunodd Joyce Watson AC i roi copi i'r Pwyllgor o ohebiaeth ddiweddar a dderbyniodd yn rhinwedd ei swydd fel Aelod Cynulliad, sy'n ymwneud â'r materion yn y ddeiseb.

 

(9.15 - 10.30)

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-367 Achub ein Gwasanaethau Ysbyty

Dogfennau ategol:

3.2

P-04-394 Achub ein Gwasanaethau - Ysbyty Tywysog Philip

Dogfennau ategol:

3.3

P-04-430 Y bwriad i gau Uned Mân Anafiadau Dinbych-y-pysgod

Dogfennau ategol:

3.4

P-04-431 Preswylwyr Sir Benfro yn erbyn Toriadau i Wasanaethau Iechyd

Dogfennau ategol:

3.5

P-04-455 Achub adran achosion brys yn Ysbyty'r Tywysog Philip

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y deisebau a chytunodd i:

 

  • gau deiseb Uned Mân Anafiadau Dinbych-y-pysgod, ond i ysgrifennu at Fwrdd Iechyd Hywel Dda yn gofyn am eglurhad ynghylch y gwasanaeth newydd sydd i'w ddarparu mewn perthynas â'r angen i fod wedi cofrestru gyda meddyg teulu;
  • ceisio barn y deisebydd yn dilyn datganiad y Gweinidog ynghylch yr uned newyddenedigol yn Ysbyty Glangwili, ac
  • ar awgrym y deisebydd, gohirio trafodaeth bellach ar y ddeiseb Achub ein Gwasanaethau hyd nes y bydd canlyniad yr adolygiad barnwrol yn hysbys.

 

 

 

3.6

P-04-502 Canolfan Lles ar gyfer Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros i glywed barn y deisebwyr am lythyr y Gweinidog.

 

3.7

P-04-385 Deiseb ar ryddhau balŵns a lanternau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

  • ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol yn gofyn am ymateb i lythyr gwreiddiol y Pwyllgor;
  • rhoi gwybod i Antoinette Sandbach AC am y cynnydd ar y ddeiseb, o ystyried ei diddordeb yn y maes hwn.

 

3.8

P-04-445 Achub ein cŵn a chathod yng Nghymru rhag cael eu lladd ar y ffyrdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         gadw golwg tan yr adolygiad o'r rheoliadau presennol; ac

·         anfon copïau at y Gweinidog o'r holl ymatebion a ddaeth i law gan y deisebydd a'r rhanddeiliaid yn ystod y drafodaeth ar y ddeiseb i helpu gyda'r adolygiad.

 

 

3.9

P-03-263 Rhestru Parc y Strade

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         gau'r ddeiseb yn sgîl datganiad y Gweinidog nad oes llawer rhagor y gellir ei wneud, ac

·         ysgrifennu at Gyngor Sir Caerfyrddin yn mynegi pryder ynghylch ei ymateb i'r Pwyllgor.

 

 

3.10

P-04-509 Achub Canolfan Tennis Genedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am farn Cyngor Dinas Caerdydd am y cynigion a'r model cyfranogiad a amlinellwyd gan Tennis Cymru, ac i ofyn a fyddai’n barod i ystyried gweithio gyda Tennis Cymru yn y modd a awgrymir yn y llythyr at y Pwyllgor.  Nododd Aelodau'r Pwyllgor hefyd y byddent, pe byddai hynny'n angenrheidiol, ar gael ar gyfer cyfarfod gyda Chanolfan Tennis Abertawe. 

 

 

3.11

P-04-365 Diogelu adeiladau nodedig ar safle hen Ysbyty Canolbarth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb.  Er bod Pwyllgor Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i fod i ystyried rhestru'r safle yn lleol ar 7 Chwefror, cafwyd ar ddeall bod hyn bellach wedi'i ohirio am fis.  Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at  Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa.

 

3.12

P-04-397 Cyflog Byw

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf ar y cynnydd ar ôl i Gyngor Partneriaeth y Gweithlu ystyried y mater ym mis Mawrth.

 

3.13

P-04-446 Rhyddhad Ardrethi Busnes i siopau elusen yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros i glywed barn y deisebwyr ac aros am gadarnhad gan y Gweinidog o'r camau y mae'n bwriadu eu cymryd.

 

3.14

P-04-475 Yn eisiau – Bysiau i Feirionnydd

Dogfennau ategol:

3.15

P-04-513 Achub gwasanaeth bws X94 Wrecsam/Abermo

Dogfennau ategol:

3.16

P-04-515 Darparu rhagor o arian ar gyfer Gwasanaethau Bysiau Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y deisebau a chytunodd i gynnal ‘ymchwiliad’ byr ar y mater hwn. 

 

3.17

P-04-498 Addysgu Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb gan na chafwyd ymateb gan y deisebydd.

 

3.18

P-04-499 Rhoi Hwb i Gwricwlwm yr Iaith Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

 

·         ofyn i'r Gweinidog am ei ymateb i sylwadau pellach y deisebydd; ac

·         anfon copi at y deisebydd o'r trawsgrifiad o'r ddadl ddiweddar yn y Cyfarfod Llawn a chopi o ddatganiad ysgrifenedig y Prif Weinidog ar 3 Chwefror.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 5

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(10.30- 11.00)

5.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau Flaenraglen Waith y Pwyllgor.