Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/02/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(12.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

(12.00 – 12.05)

2.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

 

2.1

SL(6)316 – Rheoliadau Swyddi Barnwrol (Eistedd mewn Ymddeoliad – Swyddi Rhagnodedig a’u Disgrifiadau) (Cymru) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

2.2

SL(6)317 – Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) ac (Asesiad Ariannol) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

2.3

SL(6)320 – Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Cadarnhaol

 

2.4

SL(6)319 – Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

(12.05 – 12.10)

3.

Offeryn nad yw’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.7

Dogfennau ategol:

3.1

SL(6)318 – Cod ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

(12.10 – 12.15)

4.

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

4.1

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Grwp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

4.2

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig a’r llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

4.3

Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Gweinidogion Iechyd y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

4.4

Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd a Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig a’r llythyr gan y Gweinidog.

(12.15 – 12.20)

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) Llywodraeth y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

5.2

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Diogelwch Caffael

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda’r Gweinidog.

5.3

Gohebiaeth gan Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at y Gweinidog Materion Gwledig a a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, a Gweinidog yr Economi: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at y Gweinidog.

5.4

Briff y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer Ail Ddarlleniad Tŷ’r Arglwyddi o Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y briff gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

5.5

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai: Capasiti Llywodraeth Cymru i ddeddfu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

5.6

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

(12.30 – 15.30)

6.

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor

 

Trefn ystyried a gytunwyd:

Cytunodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 16 Ionawr 2023, o dan Reol Sefydlog 26C.27, mai trefn yr ystyriaeth fanwl gan y Pwyllgor fyddai: adrannau 2 i 75; Atodlenni 1 a 3 i 6; adrannau 76 i 157;  Atodlenni 2 a 7 i 10; adrannau 158 i 166; Atodlen 11; adrannau 167 i 191; Atodlen 12; adrannau 192 i 213; Atodlenni 13 ac 14; adran 1; Teitl hir.

 

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli - 13 Chwefror 2023

Grwpio Gwelliannau - 13 Chwefror 2023

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Cofnodion:

Yn unol â Rheol Sefydlog 26C.27, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

Gwelliant 49 (James Evans AS)

O Blaid

Yn erbyn

Ymatal

James Evans

Alun Davies

 

Peredur Owen Griffiths

Huw Irranca Davies

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 49.Derbyniwyd gwelliant 1 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 2 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 3 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 4 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 5 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 32 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 33 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 34 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 6 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 7 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 8 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 9 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliannau 10, 11 a 12 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 13 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliannau 14, 15 ac 16 (Mick Antoniw AS)  yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 17 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).


Derbyniwyd gwelliant 18 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 19 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 20 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 21 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 22 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 23 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 35 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliannau 36, 37 a 38 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 39 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 24 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 40 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 25 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 26 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 27 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 28 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 29 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 30 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 31 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan y gwrthodwyd gwelliant 49, methodd gwelliant 50

Gan y gwrthodwyd gwelliant 49, methodd gwelliant 51

Gan y gwrthodwyd gwelliant 49, methodd gwelliant 52

Derbyniwyd gwelliant 41 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 42 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 43 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 44 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 45 (Mick Antoniw AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gan y gwrthodwyd gwelliant 49, methodd gwelliant 46

Gan y gwrthodwyd gwelliant 49, methodd gwelliant 47

Gan y gwrthodwyd gwelliant 49, methodd gwelliant 48


 

(15.30)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

(15.40 – 15.45)

8.

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): y camau nesaf o ran ystyriaeth fanwl y Pwyllgor

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i drafod ei adroddiad drafft ar ei ystyriaeth fanwl o’r Bil yn ei gyfarfod nesaf.  Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad i ofyn am eglurhad pellach.

(15.45 – 16.30)

9.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio): Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

(16.30 – 17.15)

10.

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio: Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft.

(17.15 – 17.25)

11.

Cytundebau rhyngwladol:

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundeb rhyngwladol ar Gydnabyddiaeth Gilyddol ynghylch Trwyddedau Gyrru y DU/yr Eidal at Ddibenion Cyfnewid. Cytunodd y Pwyllgor i ystyried ei adroddiad drafft ar y cytundeb y tu allan i'r Pwyllgor er mwyn caniatáu i'r adroddiad gael ei gyhoeddi cyn y terfyn amser perthnasol ar waith craffu.