Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2023

Bil Llywodraeth Cymru, a gyflwynwyd gan Mick Antoniw AS, Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, o dan Reol Sefydlog 26C – Deddfau Cydgrynhoi y Senedd. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Gwybodaeth am y Bil

Roedd y Bil yn cynnwys darpariaeth i gydgrynhoi deddfwriaeth sy’n ymwneud ag amgylchedd hanesyddol Cymru. Mae’n darparu ar gyfer diogelu henebion, adeiladau ac ardaloedd cadwraeth drwy ddwyn ynghyd ac ailddatgan deddfwriaeth sy’n bodoli eisoes (deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth) mewn un man.

Mae rhagor o fanylion am y Bil fel y’i cyflwynwyd i’w gweld yn y Memorandwm Esboniadol sy’n cyd-fynd ag ef.

BillStageAct

Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2023 (gwefan allanol) yn gyfraith yng Nghymru ar 14 Mehefin 2023.

Mae canllaw i Filiau Cydgrynhoi ar gael yn y Canllawiau i gefnogi gweithrediad Rheol Sefydlog 26C ar Filiau Cydgrynhoi.

Cofnod o Daith y Bil yn Senedd Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Senedd Cymru.

¬¬¬Dyddiad Cydsyniad Brenhinol (14 Mehefin 2023)

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol (PDF 120KB) ar 14 Mehefin 2023.

zzz

¬¬¬Ar ôl Cyfnod Terfynol

Ysgrifennodd y Cwnsler Cyffredinol at y Llywydd i’w hysbysu na fyddai’n cyfeirio Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan adran 112 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 – 25 Ebrill 2023.

Ysgrifennodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Llywydd i roi gwybod na fyddai'n gwneud Gorchymyn o dan Adran 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru yn gwahardd y Llywydd rhag cyflwyno Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) ar gyfer y Cydsyniad Brenhinol – 24 Ebrill 2023.

zzz

¬¬¬Cyfnod Terfynol (28 Mawrth 2023)

Pasiwyd Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) gan y Senedd ar ddydd Mawrth 28 Mawrth 2023.

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) fel y'i pasiwyd.

Datganiad y Llywydd yn unol ag Adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 - Biliau â phwnc gwarchodedig: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) – 22 Mawrth 2023

zzz

¬¬¬Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor (18 Ionawr 2023 – 10 Mawrth 2023)

Cafodd y Bil ystyriaeth fanwl gan y Pwyllgor ar 18 Ionawr 2023.

Cytunodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 16 Ionawr 2023, o dan Reol Sefydlog 26C.27, mai trefn yr ystyriaeth fanwl gan y Pwyllgor fyddai: adrannau 2 i 75; Atodlenni 1 a 3 i 6; adrannau 76 i 157;  Atodlenni 2 a 7 i 10; adrannau 158 i 166; Atodlen 11; adrannau 167 i 191; Atodlen 12; adrannau 192 i 213; Atodlenni 13 ac 14; adran 1; Teitl hir.

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau - 24 Ionawr 2023 (PDF 141KB)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 25 Ionawr 2023 (PDF 452KB)

Llywodraeth Cymru: Eglurhad o welliannau arfaethedig y Llywodraeth – 25 Ionawr 2023 (PDF 468KB)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 6 Chwefror 2023 (PDF 127KB)

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli – 13 Chwefror 2023 (PDF 187KB)

Grwpio Gwelliannau – 13 Chwefror 2023 (PDF 94KB)

Cafodd y Bil ystyriaeth fanwl gan y Pwyllgor ar 13 Chwefror 2023.

 

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru), fel y'i diwygiwyd yn ystod Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor (PDF 1.88MB)

Newidiadau argraffu ir Bil fel y'i diwygiwyd yn ystod Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor (PDF 66 KB)

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig: Atodiad A – Nodiadau Esboniadol

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig: Atodiad B1 – Tabl Tarddiadau

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig: Atodiad B2 – Table Trawsleoli

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig: Atodiad C – Esboniad o'r newidiadau a wnaed i'r darpariaethau presennol (Nodiadau’r Drafftwyr)

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig: Atodiad D - Gohebiaeth oddi wrth Gomisiwn y Gyfraith

 

Adroddiad y Pwyllgor

Gosododd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 131KB) ar 10 Mawrth 2023.

Yn unol â Rheol Sefydlog 26C.36, argymhellodd y Pwyllgor y dylai'r Bil fynd ymlaen i'r Cyfnod Terfynol

zzz

¬¬¬Yr Ystyriaeth Gychwynnol (4 Gorffennaf 2022 – 23 Rhagfyr 2022)

Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 17 Ionawr 2023. Cytunwyd ar y cynnig y dylai'r Bil fynd yn ei flaen fel Bil Cydgrynhoi.

Cytunodd y Pwyllgor i graffu ar y Bil yn unol â Rheol Sefydlog 26C.17, er mwyn ystyried a oedd:

i. yn fodlon bod cwmpas y gwaith cydgrynhoi yn briodol;

ii. yn fodlon bod y deddfiadau perthnasol wedi'u cynnwys o fewn y gwaith cydgrynhoi;

iii. y Bil yn cydgrynhoi’n gywir y deddfiadau neu’n newid eu heffaith gyfreithiol sylweddol ond i’r graddau a ganiateir gan Reol Sefydlog 26C.2;

iv. y Bil yn cydgrynhoi’r gyfraith yn glir ac yn gyson.

Gwnaeth y Pwyllgor hefyd ystyried unrhyw fater arall y credai ei fod yn berthnasol i Reol Sefydlog 26C.

Cytunodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei hagwedd tuag at Ystyriaeth Gychwynnol ar 4 Gorffennaf 2022.

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bu’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad ac agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

4 Gorffennaf 2022

Ystyried y dull gweithredu o ran yr ystyriaeth gychwynnol (Preifat)

(Preifat)

(Preifat)

11 Gorffennaf 2022

Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

26 Medi 2022

Sesiwn dystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

3 Hydref 2022
17 Hydref 2022
24 Hydref 2022

Ystyried barn rhanddeiliaid (Preifat)

(Preifat)

(Preifat)

14 Tachwedd 2022

Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

28 Tachwedd 2022

Ystyried yr adroddiad drafft (Preifat)

(Preifat)

(Preifat)

12 Rhagfyr 2022

Ystyried yr adroddiad drafft (Preifat)

(Preifat)

(Preifat)

 

Adroddiad y Pwyllgor

Gosododd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 4.7 MB) ar 23 Rhagfyr 2022.

Ysgrifennodd y Cwnsler Cyffredinol at y Pwyllgor ar 12 Ionawr 2023 gan ymateb yn benodol i argymhelliad 10 yn adroddiad y Pwyllgor. Ysgrifennodd y Cwnsler Cyffredinol eto at y Pwyllgor ar 18 Ionawr 2023 gan roi ymateb i'r argymhellion eraill yn adroddiad y Pwyllgor.

Gohebiaeth

Gohebiaeth gyda'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) - 19 Gorffennaf 2022
Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) -17 Awst 2022
Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Faterion o ddiddordeb yn Nodiadau'r Drafftwyr – 20 Medi  2022
Llythyr gan y Cwnsler a Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Faterion o ddiddordeb yn Nodiadau'r Drafftwyr – 17 Hydref 2022
Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) – 7 Hydref 2022
Llythyr gan y Cwnsler a Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) – 28 Hydref 2022
Llythyr gan y Cwnsler a Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) – 25 Tachwedd 2022

 

Gohebiaeth â rhanddeiliaid

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Cyfansoddiad at rhanddeiliaid, 15 Gorffennaf 2022

Llythyr gan Tai Hanesyddol Cymru, 17 Awst, 2022 [Saesneg yn unig]

Llythyr gan Cyfoeth Naturiol Cymru, 30 Awst, 2022

Llythyr gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol, 2 Medi 2022 [Saesneg yn unig]

Llythyr gan Dr Hayley Roberts, Prifysgol Bangor, Medi 2022 [Saesneg yn unig]

Llythyr gan Swyddogion Archaeolegol y Gymdeithas Llywodraeth Leol, 8 Medi 2022 [Saesneg yn unig]

Llythyr gan y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad, 7 Hydref 2022 [Saesneg yn unig]

Llythyr gan Ddirprwy Gomisiynydd y Gymraeg, 17 Hydref 2022

zzz

¬¬¬Cyflwyno'r Bil (4 Gorffennaf 2022)

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Memorandwm Esboniadol: Atodiad A – Nodiadau Esboniadol

Memorandwm Esboniadol: Atodiad B1 – Tabl Tarddiadau

Memorandwm Esboniadol: Atodiad B2 – Table Trawsleoli

Memorandwm Esboniadol: Atodiad C – Esboniad o'r newidiadau a wnaed i'r darpariaethau presennol (Nodiadau’r Drafftwyr)

Memorandwm Esboniadol: Atodiad D - Gohebiaeth oddi wrth Gomisiwn y Gyfraith

Datganiad y Llywydd

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil

Erthygl Blog Ymchwil y Senedd: Cyflwynwyd y Bil cydgrynhoi cyntaf yn y Senedd, i wneud cyfraith amgylchedd hanesyddol Cymru yn fwy hygyrch

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ddiwygiedig ar gyfer trafod y Bil

zzz

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Sarah Sargent

E-bost: SeneddDCC@senedd.cymru

Math o fusnes: Bil

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/07/2022

Dogfennau