Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

Cyflwynwyd y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio (y Bil) yn Nhŷ'r Cyffredin ar 11 Mai 2022.

Mae teitl hir y Bil yn nodi mai diben y Bil “yw gwneud darpariaeth ar gyfer pennu cenadaethau ffyniant bro ac adrodd ar gynnydd o ran eu cyflawni; ac mae’n nodi y bydd y Bil yn ymwneud â democratiaeth leol; cynllunio gwlad a thref; yr Ardoll Seilwaith Cymunedol; gosod Ardoll Seilwaith;  adroddiadau canlyniadau amgylcheddol ar gyfer rhai caniatadau a chynlluniau; adfywio; prynu tir yn orfodol; gwybodaeth a chofnodion sy'n ymwneud â thir, yr amgylchedd neu dreftadaeth; darparu i drwyddedau palmant fod yn barhaol; llywodraethu Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig; crwydraeth a chardota; a dibenion cysylltiedig.”

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i  ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Tachwedd 2022

 

Ar 30 Tachwedd 2022, gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 114 KB).

 

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Tachwedd 2022


Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Diwygiedig (PDF 212KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 25 Tachwedd 2022.


Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Medi 2022

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 193KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 28 Medi 2022.

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Newid

Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 8 Rhagfyr 2022 (PDF 50KB).

22 Tachwedd 2022,
cytunodd (PDF 54.6 KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 16 Chwefror 2023.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/05/2022