Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Cyflwynwyd y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) (y Bil) yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 08 Mehefin 2022.

 

Mae'r teitl hir i'r Bil yn nodi ei ddiben i wneud darpariaeth ynghylch rheoleiddio tai cymdeithasol; amodau cynlluniau cymeradwy ar gyfer ymchwilio i gwynion tai; ac at ddibenion cysylltiedig.

 

Mae’r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29 (PDF 1799KB). Mae hyn yn golygu bod Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater sydd fel rheol yn dod o fewn cymhwysedd Senedd Cymru.


Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – August 2022

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 125KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 18 Awst 2022.

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn  1 Rhagfyr 2022 (PDF 41.1 KB)

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/08/2022