Cydsyniad deddfwriaethol: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Cafodd Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) (y Bil) ei gyflwyno yn Nhŷr Cyffredin ar 22 Medi 2022.

Mae teitl hir y Bil yn nodi ei fod yn Fil sy’n dirymu cyfraith benodol yr UE a ddargedwir; i wneud darpariaeth sy’n ymwneud â dehongli cyfraith yr UE a ddargedwir a’i pherthynas â chyfraith arall; i wneud darpariaeth ynghylch pwerau i addasu cyfraith yr UE a ddargedwir; i alluogi ailddatgan, disodli neu ddiweddaru rhai o gyfreithiau’r UE a ddargedwir; galluogi diweddaru ailddatganiadau a darpariaeth amnewid; i ddileu'r targed effaith busnes; ac at ddibenion cysylltiedig.

Mae’r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29 (PDF 599KB). Mae hyn yn golygu bod Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater sydd o fewn cymhwysedd y Senedd.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Tachwedd 2022

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 305KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 3 Tachwedd 2022.

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 9 Chwefror 2023.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/11/2022