Cydsyniad deddfwriaethol: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Cafodd Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) (y Bil) ei gyflwyno yn Nhŷr Cyffredin ar 22 Medi 2022.

Mae teitl hir y Bil yn nodi ei fod yn Fil sy’n dirymu cyfraith benodol yr UE a ddargedwir; i wneud darpariaeth sy’n ymwneud â dehongli cyfraith yr UE a ddargedwir a’i pherthynas â chyfraith arall; i wneud darpariaeth ynghylch pwerau i addasu cyfraith yr UE a ddargedwir; i alluogi ailddatgan, disodli neu ddiweddaru rhai o gyfreithiau’r UE a ddargedwir; galluogi diweddaru ailddatganiadau a darpariaeth amnewid; i ddileu'r targed effaith busnes; ac at ddibenion cysylltiedig.

Mae’r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hyn yn golygu bod Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater sydd o fewn cymhwysedd y Senedd.

Cafodd Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) ei wrthod yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Mawrth 2023.

Cafodd Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) ei wrthod yn y Cyfarfod Llawn ar 6 Mehefin 2023.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Mai 2023

Ar 26 Mai 2023 gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 246 KB).

Ysgrifennodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ar 16 Mai 2023 (PDF 117 KB). Cafodd y Pwyllgor ymateb ar 2 Mehefin 2023 (PDF 252 KB).

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Mawrth 2023

Ar 10 Mawrth 2023 gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 186 KB).

Cytunodd (PDF 39KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Cyfraith yr UE Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 27 Mawrth 2023.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Chwefror 2023

Ar 6 Chwefror 2023 gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 142 KB).

Cytunodd (PDF 44KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Cyfraith yr UE Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 13 Mawrth 2023.

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 1285KB) ar 22 Chwefror 2023. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar 9 Mawrth 2023.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Rhagfyr 2022

Ar 21 Rhagfyr 2022 gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 133 KB).

Cytunodd (PDF 43.6 KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Cyfraith yr UE Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 2 Mawrth 2023.

Ar 7 Chwefror 2023, cytunodd (PDF 44KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 13 Mawrth 2023.

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 1285KB) ar 22 Chwefror 2023. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar 9 Mawrth 2023.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Tachwedd 2022

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 305KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 3 Tachwedd 2022.

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 9 Chwefror 2023.

Ar 10 Ionawr 2023, cytunodd (PDF 43.6 KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 2 Mawrth 2023.

Ar 7 Chwefror 2023, cytunodd (PDF 44KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 13 Mawrth 2023.

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 1285KB) ar 22 Chwefror 2023. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar 9 Mawrth 2023.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/11/2022

Dogfennau