Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/02/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

13.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

13.30 - 13.35

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Dogfennau ategol:

2.1

SL(6)143 - Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig De-ddwyrain (Cymru) (Diwygio) 2022

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

13.35 - 13.45

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(6)121 - Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a'r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio a Dirymu) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.2

SL(6)141 - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.3

SL(6)145 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.4

SL(6)147 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.5

SL(6)142 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.6

SL(6)144 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Swyddogaethau Trafnidiaeth) (Addasiadau Canlyniadol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.7

SL(6)138 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

13.45 - 13.50

4.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.7

4.1

SL(6)146 - Gorchymyn Gweithrediadau Pysgota Môr (Dyfeisiau Monitro) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

13.50 - 13.55

5.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn flaenorol

5.1

SL(6)130 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Contractau Safonol â Chymorth) (Darpariaethau Atodol) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb i’w adroddiad gan Lywodraeth Cymru.

 

5.2

SL(6)131 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Darpariaethau Atodol) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb i’w adroddiad gan Lywodraeth Cymru.

 

5.3

SL(6)132 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Gwybodaeth Esboniadol ar gyfer Datganiadau Ysgrifenedig o Gontractau Meddiannaeth) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb i’w adroddiad gan Lywodraeth Cymru.

 

5.4

SL(6)133 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 9A) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb i’w adroddiad gan Lywodraeth Cymru.

 

5.5

SL(6)134 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Datganiadau Ysgrifenedig Enghreifftiol o Gontract) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb i’w adroddiad gan Lywodraeth Cymru.

 

5.6

SL(6)137 - Cod ar yr Arferion a Argymhellir o ran Cyhoeddusrwydd Awdurdodau Lleol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb i’w adroddiad gan Lywodraeth Cymru.

 

5.7

SL(6)139 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb i’w adroddiad gan Lywodraeth Cymru.

 

13.55 - 14.00

6.

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

6.1

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd.

 

6.2

Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Gwaharddiadau Ifori (Esemptiadau) (Proses a Gweithdrefn) 2021 a Rheoliadau Deddf Ifori (Cychwyn Rhif 1) 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig a’r ohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd.

 

6.3

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rheoliadau Amodau Ffytoiechydol (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd.

 

14.00 - 14.05

7.

Papurau i'w nodi

7.1

Datganiad ysgrifenedig gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Bil Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

14.05

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

14.05 - 14.25

9.

Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru): Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried ei adroddiad ar Fil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) a chytunwyd i ystyried ymhellach a chytuno ar welliannau terfynol y tu allan i gyfarfod ffurfiol.

 

14.25 - 14.35

10.

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2 a Memorandwm Rhif 3) ar y Bil Iechyd a Gofal

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried ei adroddiad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2 a Memorandwm Rhif 3) ar y Bil Iechyd a Gofal, a chytunodd arno.

 

14.35 - 14.45

11.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau, a chytunodd i drafod ei adroddiad mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

14.45 - 14.55

12.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar gyfer y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir). Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog, cyn ystyried ei adroddiad mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

14.55 - 15.05

13.

Cynllunio strategol a'r flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor faterion yn ymwneud â’i flaenraglen waith.

 

14.

Bil Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Nodyn Cyngor Cyfreithiol ar y Bil Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol.