Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol

Cyflwynwyd y Bil Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol (y Bil) yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 19 Gorffennaf 2021.

 

Mae'r teitl hir i'r Bil yn nodi mai Bil yw "i wneud darpariaeth o ran cynlluniau pensiwn gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys darpariaeth ôl-weithredol i gywiro gwahaniaethu anghyfreithlon yn y ffordd y cyfyngwyd ar gynlluniau presennol o dan Ddeddf Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus 2013 a deddfwriaeth gyfatebol Gogledd Iwerddon; gwneud darpariaeth ar gyfer sefydlu cynlluniau pensiwn cyhoeddus newydd ar gyfer aelodau o gynlluniau pensiwn galwedigaethol cyrff a ddygwyd i berchnogaeth gyhoeddus o dan Ddeddf Bancio (Darpariaethau Arbennig) 2008; gwneud darpariaeth o ran taliadau a dyddiad ymddeol deiliaid swyddi barnwrol penodol; gwneud darpariaeth o ran gwasanaeth barnwrol ar ôl ymddeol; ac at ddibenion cysylltiedig â hynny.”

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i  ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

 

Derbyniwyd y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Chwefror 2022.

 

Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Awst 2021

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 87.3KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 11 Awst 2021.

 

Cytunodd (PDF 41.4KB) y Pwyllgor Busnes, yn unol â Rheol Sefydlog 29.4(i), i wahodd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i ystyried a chyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Pensiynau'r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol, i’r Senedd, erbyn 4 Tachwedd 2021.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 143KB) ar 3 Tachwedd 2021.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ei adroddiad (PDF 123KB) ar 4 Tachwedd 2021.

 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am ystyriaeth y Senedd o’r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, gan gynnwys gohebiaeth berthnasol, o dan ‘Cyfarfodydd Cysylltiedig’.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 17/08/2021