Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Rheoli Cymorthdaliadau

Y Bil Rheoli Cymorthdaliadau (y Bil) yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 30 Mehefin 2021.

 

Mae teitl hir y Bil yn nodi mai ei ddiben “yw gwneud darpariaeth i reoleiddio’r broses o roi cymorthdaliadau drwy ddefnyddio adnoddau cyhoeddus; a dibenion cysylltiedig.”

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 108KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 13 Gorffennaf 2021.

 

Cytunodd (PDF 40.1KB) y Pwyllgor Busnes, yn unol â Rheol Sefydlog 29.4(i), i wahodd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i ystyried a chyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau, i’r Senedd, erbyn 4 Tachwedd 2021.

 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am ystyriaeth y Senedd o’r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, gan gynnwys gohebiaeth berthnasol, o dan ‘Cyfarfodydd Cysylltiedig’.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/07/2021