Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Rheoli Cymorthdaliadau

Cyflwynwyd y Bil Rheoli Cymorthdaliadau (y Bil) yn Nhŷ'r Cyffredin ar 30 Mehefin 2021.

 

Mae teitl hir y Bil yn nodi mai ei ddiben “yw gwneud darpariaeth i reoleiddio’r broses o roi cymorthdaliadau drwy ddefnyddio adnoddau cyhoeddus; a dibenion cysylltiedig.”

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

 

Gwrthodwyd y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Rheoli Cymorthdaliadau yn y Cyfarfod Llawn ar 1 Mawrth 2022.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) – Ionawr 2022

 

Ar 6 Ionawr 2022, gosododd Llywodraeth Cymru Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 77KB).

 

Cytunodd (PDF 40.5KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau (Memorandwm Rhif 2) ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 3 Mawrth 2022.

 

Ar 8 Chwefror 2022cytunodd (PDF 43.4KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i gyflwyno adroddiad, sef 1 Mawrth 2022.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 159KB) ar 24 Chwefror 2022. 

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Gorffennaf 2021

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 108KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 13 Gorffennaf 2021.

 

Cytunodd (PDF 40.1KB) y Pwyllgor Busnes, yn unol â Rheol Sefydlog 29.4(i), i wahodd y Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i ystyried a chyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau, i’r Senedd, erbyn 4 Tachwedd 2021.

 

Ar 4 Tachwedd 2021, cytunodd (PDF 42KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 16 Rhagfyr 2021.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 282KB) ar 7 Rhagfyr 2021. Ymatebodd (PDF 163KB) Llywodraeth Cymru i'r adroddiad ar 6 Ionawr 2022.

 

Cymerodd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig dystiolaeth ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn ei gyfarfod ar 21 Hydref 2021, a gosododd ei adroddiad (PDF 195KB) ar y Memorandwm ar 9 Tachwedd 2021. Ysgrifennodd y Cadeirydd hefyd at Weinidog Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol y DU ar 9 Tachwedd 2021 i dynnu sylw at faterion a godwyd yn yr adroddiad

 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am ystyriaeth y Senedd o’r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, gan gynnwys gohebiaeth berthnasol, o dan ‘Cyfarfodydd Cysylltiedig’.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/07/2021