Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 08/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Cadeirydd ei fod, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor, er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

09.30-09.40

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-08-21 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

2.1

SL(5)759 - Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-orllewin (Cymru) 2021

2.2

SL(5)760 - Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd (Cymru) 2021

2.3

SL(5)761 - Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y Canolbarth (Cymru) 2021

2.4

SL(5)762 - Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-ddwyrain (Cymru) 2021

2.5

SL(5)763 - Gorchymyn Deddf Cydraddoldeb 2010 (Awdurdodau Cyhoeddus sy'n ddarostyngedig i Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus) (Cymru) 2021

2.6

SL(5)765 - Gorchymyn Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Diwygio) (Cyrff Llywodraeth Leol yng Nghymru) 2021

2.7

SL(5)766 - Rheoliadau Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 (Diwygio Atodlen 3) 2021

2.8

SL(5)768 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Cymru) 2021

09.40-09.45

3.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)752 - Rheolau Pridiannau Tir Lleol (Ffioedd) (Cymru) 2021

CLA(5)-08-21 - Papur 2 - Adroddiad

CLA(5)-08-21 – Papur 3 - Rheolau

CLA(5)-08-21 - Papur 4 - Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i ofyn i Lywodraeth Cymru egluro ei hymateb ymhellach

 

3.2

SL(5)755 - Gorchymyn yr Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (Estyn y Cyfnod Adolygu) (Cymru) (Coronafeirws) 2021

CLA(5)-08-21 - Papur 5 - Adroddiad

CLA(5)-08-21 – Papur 6 – Gorchymyn

CLA(5)-08-21 - Papur 7 - Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.3

SL(5)764 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Diwygio Atodlen 6 i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011) 2021

CLA(5)-08-21 - Papur 8 - Adroddiad

CLA(5)-08-21 - Papur 9 - Rheoliadau

CLA(5)-08-21 - Papur 10 - Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.4

SL(5)767 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Swyddogaethau Trafnidiaeth) (Cymru) 2021

CLA(5)-08-21 - Papur 11 - Adroddiad

CLA(5)-08-21 - Papur 12 - Rheoliadau

CLA(5)-08-21 - Papur 13 - Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.5

SL(5)771 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2021

CLA(5)-08-21 - Papur 14 - Adroddiad

CLA(5)-08-21 - Papur 15 - Rheoliadau

CLA(5)-08-21 - Papur 16 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-08-21 - Papur 17 - Llythyr gan y Prif Weinidog, 26 Chwefror 2021

CLA(5)-08-21 - Papur 18 - Datganiad ysgrifenedig, 26 Chwefror 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

09.45-09.50

4.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn flaenorol

4.1

SL(5)735 - Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021

CLA(5)-08-21 – Papur 19 – Adroddiad

CLA(5)-08-21 – Papur 20 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

4.2

SL(5)744 – Rheoliadau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) (Diwygiadau Canlyniadol) 2021

CLA(5)-08-21 – Papur 21 – Adroddiad

CLA(5)-08-21 – Papur 22 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

4.3

SL(5)751 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

CLA(5)-08-21 – Papur 23 – Adroddiad

CLA(5)-08-21 – Papur 24 – Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

4.4

SL(5)754 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

CLA(5)-08-21 – Papur 25 – Adroddiad

CLA(5)-08-21 – Papur 26 – Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

09.50-09.55

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Gweithredu Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021

CLA(5)-06-21 – Papur 27 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 26 Chwefror 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol:

 

5.2

Llythyr gan Brif Weithredwr yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd: Swyddfa’r Farchnad Fewnol

CLA(5)-08-21 – Papur 28 – Llythyr gan Brif Weithredwr yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, 2 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Brif Weithredwr yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd.

 

5.3

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig Rheoliadau newid yn yr hinsawdd

CLA(5)-08-21 – Papur 29 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 2 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 

5.4

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Cyfarfod Gweinidogion i drafod sector gwaith cynhwysiant digidol, y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

CLA(5)-08-21 – Papur 30 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 3 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol:

 

5.5

Llythyr gan y Llywydd: Rheolau Sefydlog drafft i ddarparu gweithdrefn ar gyfer Biliau Cydgrynhoi

CLA(5)-08-21 – Papur 31 – Llythyr gan y Llywydd, 3 Mawrth 2021

CLA(5)-08-21 – Papur 32 – Llythyr at y Llywydd, 4 Rhagfyr 2019

CLA(5)-08-21 – Papur 33 – Llythyr at y Llywydd, 11 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 

5.6

Gohebiaeth â Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau Cynhyrchion Amaethyddol, Bwyd a Diod (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-08-21 – Papur 34 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 2 Rhagfyr 2020

CLA(5)-08-21 – Papur 35 – Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 17 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 

09.55

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

09.55-10.05

7.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu) - trafod y materion allweddol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

 

CLA(5)-08-21 – Papur 36 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Lles Anifeiliaid (Dedfrydu) a chytunodd i drafod adroddiad drafft yn y cyfarfod nesaf.

 

10.05-10.15

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil y Lluoedd Arfog - trafod y materion allweddol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

 

CLA(5)-08-21 – Papur 37 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil y Lluoedd Arfog a chytunodd i drafod adroddiad drafft yn y cyfarfod nesaf.

 

10.15-10.20

9.

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-08-21 – Papur 38 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 3 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

10.20-11.00

10.

Gwaith gwaddol - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-08-21 – Papur 39 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y drafft cyntaf o’r adroddiad gwaddol a chytunodd i drafod fersiwn ddiwygiedig yn y cyfarfod nesaf.