Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil y Lluoedd Arfog

Cyflwynwyd Bil y Lluoedd Arfog (y Bil) yn Nhŷ'r Cyffredin ar 26 Ionawr 2021.

 

Mae teitl hir y Bil yn nodi mai ei ddiben “yw parhau â Deddf y Lluoedd Arfog 2006; diwygio’r Ddeddf honno a deddfau eraill yn ymwneud â’r lluoedd arfog; gwneud darpariaeth ar gyfer gwasanaeth yn y lluoedd arfog; gwneud darpariaeth ar gyfer pardynau am rai troseddau milwrol sydd wedi’u diddymu; a dibenion cysylltiedig.”

 

Mae'r Bil yn ddarostyngedig i'r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29. Mae hwn yn fater lle mae Llywodraeth y DU yn gofyn am gydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater a allai ddod o fewn cymhwysedd y Senedd fel arfer.

 

Derbyniwyd y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil y Lluoedd Arfog yn y Cyfarfod Llawn ar 23 Tachwedd 2021.

 

Gwaith Craffu yn y Chweched Senedd

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) – Mehefin 2021

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (PDF 154KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 30 Mehefin 2021.

 

Cytunodd (PDF 43.6KB) y Pwyllgor Busnes y caiff y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil y Lluoedd Arfog (Memorandwm Rhif 2) ei drafod ac y gwneir adroddiad arno, i’r Senedd, erbyn 21 Hydref 2021.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad ar y Memoranda (PDF 155KB) ar 6 Hydref 2021. Ymatebodd (PDF 328KB) Llywodraeth Cymru ar 19 Tachwedd 2021.

 

Gosododd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ei adroddiad (PDF 401KB) ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar 12 Hydref 2021.

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Mai 2021

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 118KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 28 Mai 2021.

 

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol, a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 14 Hydref 2021 (PDF 43.2KB).

 

 

Gwaith craffu yn y Bumed Senedd

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Chwefror 2021

 

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 85.6KB) ar y Bil gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ar 18 Chwefror 2021.

 

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn dydd Iau 25 Mawrth 2021. (PDF 59.8KB)

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 141KB) ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar 24 Mawrth 2021.

 

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am ystyriaeth y Senedd o’r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol, gan gynnwys gohebiaeth berthnasol, o dan ‘Cyfarfodydd Cysylltiedig’.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/02/2021