Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Julie James MS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae'r Bil yn cynnwys darpariaethau ar gyfer:

 • Diwygio trefniadau etholiadol llywodraeth leol, gan gynnwys:
  • ymestyn yr etholfraint i bobl ifanc 16 a 17 oed, a dinasyddion tramor sy'n preswylio'n gyfreithiol yng Nghymru,
  • newidiadau o ran cofrestru pleidleiswyr, a
  • chaniatáu i brif gyngor ddewis rhwng y systemau pleidleisio 'cyntaf i’r felin' neu'r ‘bleidlais drosglwyddadwy sengl';
 • Pŵer cymhwysedd cyffredinol ar gyfer prif gynghorau a chynghorau cymunedol cymwys;
 • Diwygio cyfranogiad y cyhoedd mewn democratiaeth leol;
 • Arweinyddiaeth prif gynghorau, gan gynnwys annog mwy o amrywiaeth ymhlith aelodau gweithredol a phennu swydd statudol prif weithredwr;
 • Datblygu fframwaith a phwerau i hwyluso mecanweithiau gweithio rhanbarthol mwy cyson a chydlynol;
 • System newydd ar gyfer perfformiad a llywodraethu yn seiliedig ar hunanasesu ac adolygu cymheiriaid, gan gynnwys cydgrynhoi pwerau cymorth ac ymyrraeth Gweinidogion Cymru;
 • Pwerau i hwyluso uno gwirfoddol gan brif gynghorau ac ailstrwythuro prif ardal;
 • Cyllid llywodraeth leol, gan gynnwys ardrethi annomestig a’r dreth gyngor;
 • Darpariaethau amrywiol yn ymwneud â:
  • rhannu gwybodaeth rhwng rheolyddion,
  • diddymu pleidleisiau cymunedol,
  • awdurdodau tân ac achub,
  • Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, a
  • Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol (PDF, 5MB) cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

 

Mae’r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd. Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i Cyfnod Filiau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o Daith drwy’r Senedd

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy’r Senedd.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 18 Tachwedd 2019

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) (PDF, 835KB), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol (PDF, 5MB)

 

Datganiad y Llywydd (PDF, 79KB): 18 Tachwedd 2019

 

 Datganiad ysgrifenedig: Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) (PDF, 130KB) – 18 Tachwedd 2019

 

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - Datganiad o Fwriad Polisi (PDF, 588KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 26 Tachwedd 2019 (PDF, 56KB)

 

Amserlen Ddiwygiedig ar gyfer trafod y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) (PDF, 61KB)

 

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Ymgynghoriad Cyhoeddus - Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 3 Ionawr 2020, ac mae’r ymatebion wedi’u cyhoeddi. Yn ychwanegol at yr ymgynghoriad, lansiodd y Pwyllgor arolwg o Ran 3 o’r Bil hefyd. Cyhoeddwyd dadansoddiad o’r arolwg hwn.

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Trafododd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau’r Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

21 Tachwedd 2019

Ystyried y ffordd o fynd ati i wneud gwaith craffu Cyfnod 1 (Preifat)

 

 

27 Tachwedd 2019

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

 

 

 

11 Rhagfyr 2019

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

9 Ionawr 2020

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

15 Ionawr 2020

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

23 Ionawr 2020

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

29 Ionawr 2020

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Trafododd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

3 Chwefror 2020

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafododd y Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

 

 

 

 

29 Ionawr 2020

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

6 Chwefror 2020

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

 

 

 

Adroddiadau Cyfnod 1 y Pwyllgor

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ei adroddiad ar y Bil (PDF, 2MB) ar ddydd Gwener 13 Mawrth 2020. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i'r adroddiad (PDF, 428KB) ar 23 Mawrth 2020.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad ar oblygiadau ariannol y Bil (PDF, 1MB) ar ddydd Gwener 13 Mawrth 2020. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i'r adroddiad (PDF, 366KB) ar 23 Mawrth 2020.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad ar y Bil (PDF, 1MB) ar ddydd Gwener 13 Mawrth 2020. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i'r adroddiad (PDF, 456KB) ar 23 Mawrth 2020.

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cafodd y cynnig i gytuno ar egwyddorion cyffredinol y Bil ei gytuno yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Ebrill 2020.

Penderfyniad Ariannol

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Ebrill 2020.

 

Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r   Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 9 Ebrill 2020.

 

Ysgrifennodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at y Pwyllgor ar 23 Ebrill 2020. Wedi hynny, penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar atal Cyfnod 2 dros dro oherwydd y pandemig COVID-19.

 

Anfonodd y Gweinidog ohebiaeth bellach ar 12 Mai 2020.

 

Ar 18 Mai 2020, cytunodd (PDF, 61KB) y Pwyllgor Busnes i ymestyn y terfyn amser ar gyfer trafodion Cyfnod 2 i 9 Hydref 2020 yn sgil yr argyfwng COVID-19 presennol.

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Catherine Hunt

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:

Senedd Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1SN

 

Ebost: SeneddCymunedau@Senedd.Cymru

 

Math o fusnes: Deddfwriaeth

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/11/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu