Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/03/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Peredur Owen Griffiths AS. Dirprwyodd Heledd Fychan AS ar ei ran.

(14.00 - 15.00)

2.

Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru: Adroddiad Blynyddol 2021-22

Sir Wyn Williams, Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru

Rhian Davies Rees, Pennaeth Uned Tribiwnlysoedd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru.

(15.00 - 15.05)

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

 

3.1

SL(6)326 – Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyriadau Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

(15.05 - 15.10)

4.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.7

4.1

SL(6)327 - Y Cwricwlwm i Gymru – Y Cod Datganiadau o’r Hyn sy'n Bwysig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor i’r offeryn gael ei dynnu’n ôl cyn y cyfarfod.

(15.10 - 15.15)

5.

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

5.1

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Y Grŵp Rhyngweinidogol ar Ddiogelwch a Mudo

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r llythyr gan y Gweinidog.

5.2

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Grŵp Rhyngweinidogol ar Etholiadau a Chofrestru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee noted the Written Statement and the letter from the Counsel General and Minister for the Constitution.

5.3

Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Rheoliadau Pysgodfeydd Môr (Diwygio) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee noted the Written Statement by the Minister.

(15.15 - 15.20)

6.

Papurau i'w nodi

6.1

Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee noted the letter from the Minister to the Health and Social Care Committee.

6.2

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at Lywodraeth y DU: Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Lleiaf)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn yr Adran Busnes a Masnach.

6.3

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at y Llywydd: Y Bil Gwarchodaeth rhag Aflonyddu ar sail Rhyw yn Gyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at y Llywydd.

6.4

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Bil Amaethyddiaeth (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

6.5

Gohebiaeth gan y Rhwydwaith Rhywedd: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Rhwydwaith Rhywedd at y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.

6.6

SL(6)325 - Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee noted the correspondence with the Minister for Climate Change. The Committee agreed to write to the Minister to seek further information.

6.7

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cyllid.

6.8

Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: profiadau menywod o'r system cyfiawnder troseddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad a’r llythyr gan y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

6.9

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau a'r Gweinidog Cysylltiadau Rhynglywodraethol: Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau a'r Gweinidog Cysylltiadau Rhynglywodraethol.

6.10

Gohebiaeth â’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

6.11

Gohebiaeth gan Peter Fox AS: Y Bil Bwyd (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee noted the letter from Peter Fox MS.

6.12

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ar y Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

6.13

Gohebiaeth gan Bwyllgor Cyfansoddiad Tŷ’r Arglwyddi: Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee noted the letter from the House of Lords Constitution Committee.

6.14

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee noted the letter from the Health and Social Care Committee to the Minister for Health and Social Services.

(15.20)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig. 

(15.20 – 15.35)

8.

Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

The Committee considered the evidence it received from the President of Welsh Tribunals.

(15.35 – 15.45)

9.

Cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

  • y DU-Georgia: Ail-dderbyn Pobl sy'n Preswylio heb Ganiatâd; ac

y DU-Japan: Hwyluso Cilyddol o ran Mynediad a Chydweithredu rhwng Lluoedd Hunan-Amddiffyn Japan a Lluoedd Arfog y DU

(15.45 – 16.00)

10.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee noted that the Welsh Government had laid Supplementary Legislative Consent Memorandum No. 4 on the Bill. The Committee agreed that it would not be reporting on Memorandum No. 4 and that it would write to the Business Committee.