Deddf Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

Gwybodaeth am y Bil

 

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

Mae’r Bil yn cynnwys darpariaeth ar gyfer:

  • ‘pŵer datgymhwyso’ i alluogi Gweinidogion Cymru i ddatgymhwyso darpariaethau Bil Caffael Llywodraeth y DU (ar ôl ei basio) a fyddai, fel arall, yn gymwys i gaffael gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
  • ‘pŵer creu’ i alluogi Gweinidogion Cymru i ddatblygu a gweithredu cyfundrefn gaffael newydd ar gyfer gwasanaethau iechyd yng Nghymru drwy is-ddeddfwriaeth.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

BillStageAct

Daeth Deddf Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) 2024 yn gyfraith yng Nghymru ar 5 Chwefror 2024. Mae esboniad o gyfnodau amrywiol Biliau gan y Senedd ar gael yn y Canllaw i gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Senedd Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy’r Senedd.

 

¬¬¬ Dyddiad Cydsyniad Brenhinol (5 Chwefror 2024)

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 5 Chwefror 2024.

 

zzz

¬¬¬ Ar ôl Cyfnod 4

Ysgrifennodd yr Ysgrifennydd Gwladol Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol at y Llywydd i’w hysbysu na fyddent yn cyfeirio Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) i’r Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 -11 a 12 Rhagfyr 2023.

 

zzz

¬¬¬Cyfnod 4 (14 Tachwedd 2023)

 

Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 4 yn y Cyfarfod Llawn ar 14 Tachwedd 2023

 

Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru), fel y’i pasiwyd

 

Datganiad y Llywydd yn unol ag adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006

 

zzz

¬¬¬Cyfnod 3, (8 Mehefin 2023 – 10 Hydref 2023)

 

Yn dilyn cwblhau trafodion Cyfnod 2, dechreuodd Cyfnod 3 ar 8 Mehefin 2023.

 

Ar 27 Mehefin 2023, cytunodd y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, y byddai trafodion Cyfnod 3 yn cael eu cynnal yn y drefn a ganlyn: adrannau 2-5; adran 1; y Teitl Hir.

 

Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 3 ar Fil Caffael y Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) ddydd Mawrth 10 Hydref 2023.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 3 Gorffennaf 2023

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 29 Medi 2023

 

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 29 Medi 2023

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 3 Hydref 2023

 

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli – 4 Hydref 2023

Grwpio Gwelliannau – 4 Hydref 2023

 

Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

(Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr y dudalen)

 

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

 

zzz

¬¬¬Cyfnod 2, Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau (10 Mai 2023-7 Mehefin 2023)

 

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 10 Mai 2023. Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 7 Mehefin 2023.

 

Ar 10 Mai 2023, cytunodd Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, y byddai trafodion Cyfnod 2 yn cael eu cynnal yn y drefn a ganlyn: adrannau 2-5; adran 1; y Teitl Hir.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 22 Mai 2023

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 24 Mai 2023

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 24 Mai 2023

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 31 Mai 2023

 

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli – 7 Mehefin 2023

Grwpio Gwelliannau – 7 Mehefin 2023

 

Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

(Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr y dudalen)

 

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

 

Memorandwm Esboniadol, diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

 

zzz

¬¬¬Penderfyniad Ariannol

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, nododd y Llywydd bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol yn y Cyfarfod Llawn ar 9 Mai 2023.

 

zzz

¬¬¬Cyfnod 1, Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol (13 Chwefror 2023 – 9 Mai 2023)

 

Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 9 Mai 2023. Cytunwyd ar y cynnig i gytuno ar egwyddorion cyffredinol y Bil.

 

Dyddiadau pwyllgorau

Bydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad ac agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

15 Chwefror 2023

Ystyried y ffordd o wneud gwaith craffu Cyfnod 1 (Preifat)

Ddim yn berthnasol

Ddim yn berthnasol

2 Mawrth 2023

Sesiwn briffio technegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru (Preifat)

Ddim yn berthnasol

Ddim yn berthnasol

9 Mawrth 2023

Tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

22 Mawrth 2023

Trafodaeth rhanddeiliaid (Preifat)

Nodyn

Ddim yn berthnasol

30 Mawrth 2023

Sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

27 Ebrill 2023

Trafod yr adroddiad drafft

Ddim yn berthnasol

Ddim yn berthnasol

 

Gohebiaeth

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) - 9 Mawrth 2023

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – 17 Mawrth 2023

Llythyr at Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth y DU – 16 Chwefror 2023

Llythyr gan Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Llywodraeth y DU – 22 Mawrth 2023

Llythyr at gyrff iechyd – 4 Ebrill 2023

Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg – 12 Ebrill 2023

Llythyr gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – 14 Ebrill 2023

Llythyr gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru – 17 Ebrill 2023

Tystiolaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Tystiolaeth gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – 5 Mai 2023

 

Gosododd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei adroddiad ar 28 Ebrill 2023. Derbyniodd y Pwyllgor ymateb (PDF, 243KB) gan Lywodraeth Cymru ar 18 Mai 2023.

 

Bydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn ystyried y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad ac agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

6 Mawrth 2023

Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gosododd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad ar 25 Ebrill 2023 (PDF 507KB). Derbyniodd y Pwyllgor ymateb (PDF, 242KB) gan Lywodraeth Cymru ar 18 Mai 2023.

 

Gohebiaeth

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 24 Mawrth 2023

 

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn ystyried y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad ac agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

8 Mawrth 2023

Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

23 Mawrth 2023

Trafod yr adroddiad drafft

 

 

 

Gosododd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad ar 25Ebril 2023 (PDF 321KB). Derbyniodd y Pwyllgor ymateb (PDF, 207KB) gan Lywodraeth Cymru ar 5 Mai 2023.

 

zzz

¬¬¬Cyflwyno’r Bil (13 Chwefror 2023)

Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

Datganiad y Llywydd: 13 Chwefror 2023

 

Datganiad o Fwriad Polisi

 

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil:

zzz

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Helen Finlayson

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd     CF99 1SN

 

e-bost: SeneddIechyd@senedd.cymru

Math o fusnes: Bil

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/02/2023

Dogfennau

Ymgynghoriadau