Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

BillStage1

 

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Eluned Morgan AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae’r Bil yn cynnwys darpariaeth ar gyfer:

  • ‘pŵer datgymhwyso’ i alluogi Gweinidogion Cymru i ddatgymhwyso darpariaethau Bil Caffael Llywodraeth y DU (ar ôl ei basio) a fyddai, fel arall, yn gymwys i gaffael gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
  • ‘pŵer creu’ i alluogi Gweinidogion Cymru i ddatblygu a gweithredu cyfundrefn gaffael newydd ar gyfer gwasanaethau iechyd yng Nghymru drwy is-ddeddfwriaeth.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

BillStage1

Mae’r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd. Mae esboniad o gyfnodau amrywiol Biliau gan y Senedd ar gael yn y Canllaw i gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Senedd Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy’r Senedd.

 

¬¬¬Cyfnod 1 (Presennol)

 

Dyddiadau pwyllgorau

Bydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad ac agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

15 Chwefror 2023

Ystyried y ffordd o wneud gwaith craffu Cyfnod 1 (Preifat)

Ddim yn berthnasol

 Ddim yn berthnasol

 2 Mawrth 2023

 Sesiwn briffio technegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru (Preifat)

 Ddim yn berthnasol

 Ddim yn berthnasol

 9 Mawrth 2023

 Tystiolaeth lafar

 

 

22 Mawrth 2023

 Trafodaeth rhanddeiliaid (Preifat)

 Ddim yn berthnasol

 Ddim yn berthnasol

30 Mawrth 2023

 Sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog

 

 

27 Ebrill 2023

Trafod yr adroddiad drafft

 

 

Gohebiaeth

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) - 9 Mawrth 2023

 

Bydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn ystyried y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad ac agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

6 Mawrth 2023

Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn ystyried y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad ac agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

8 Mawrth 2023

Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

23 Mawrth 2023

Trafod yr adroddiad drafft

 

 

 

zzz

¬¬¬Cyflwyno’r Bil (13 Chwefror 2023)

Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

Datganiad y Llywydd: 13 Chwefror 2023

 

Datganiad o Fwriad Polisi

 

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil:

zzz

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Helen Finlayson

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd     CF99 1SN

 

e-bost: SeneddIechyd@senedd.cymru

Math o fusnes: Bil

Cyhoeddwyd gyntaf: 13/02/2023

Dogfennau

Ymgynghoriadau