Deddf Amaethyddiaeth (Cymru) 2023

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae’r Bil yn cynnwys darpariaeth ar gyfer:

  • Rheoli Tir yn Gynaliadwy, ac mae hefyd yn gwneud darpariaeth ynghylch cymorth ar gyfer amaethyddiaeth yng Nghymru neu mewn cysylltiad ag amaethyddiaeth yng Nghymru;
  • Caniatáu i Weinidogion Cymru barhau i wneud taliadau cymorth amaethyddol i ffermwyr yn ystod cyfnod pontio (nodir cynigion polisi ynghylch pontio yng nghyhoeddiad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy);
  • Diwygio Deddf Daliadau Amaethyddol 1986 i ddarparu llwybr i denantiaid i ddatrys anghydfod o dan rai amgylchiadau;
  • Disodli’r pwerau amser cyfyngedig a gymerwyd ar gyfer Gweinidogion Cymru yn Neddf Amaethyddiaeth 2020, Atodlen 5, sy’n dod i ben ym mis Rhagfyr 2024;
  • Diwygio Deddf Coedwigaeth 1967 i roi i Cyfoeth Naturiol Cymru bŵer i ychwanegu amodau i ddiwygio, atal neu ddirymu trwyddedau torri coed er mwyn atal torri coed a fyddai’n gwrth-ddweud deddfwriaeth amgylcheddol arall; a
  • Gwahardd Maglau a Thrapiau Glud.

 

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil i'w gweld yn y Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd ag ef.

 

BillStageAct

Y Deddf Amaethyddiaeth (Cymru) 2023 [gwefan allanol] yn gyfraith yng Nghymru ar 17 Awst 2023.

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 4.2MB) [gwefan allanol]

 

Mae canllaw i Filiau Cydgrynhoi ar gael yn y Canllawiau i gefnogi gweithrediad Rheol Sefydlog 26C ar Filiau Cydgrynhoi.

 

Cofnod o Daith y Bil yn Senedd Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy’r Senedd.

 

¬¬¬Dyddiad Cydsyniad Brenhinol (17 Awst 2023)

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol (PDF 120KB) ar 17 Awst 2023.

 

zzz

¬¬¬Ar ôl Cyfnod 4 (28 Mehefin 2023)

 

Ysgrifennodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru (PDF 121KB) a’r Cwnsler Cyffredinol (PDF 165KB) at y Llywydd i’w hysbysu na fyddai’n cyfeirio Bil Amaethyddiaeth (Cymru) i’r Goruchaf Lys o dan Adran 112ac 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

 

zzz

¬¬¬Cyfnod 4, Pasio’r Bil yn y Cyfarfod Llawn (27 Mehefin 2023)

 

Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 4 yn y Cyfarfod Llawn ar 27 Mehefin 2023.

 

Bil Amaethyddiaeth (Cymru), fel y'i pasiwyd

 

Datganiad y Llywydd yn unol ag Adran 111A(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006

 

zzz

¬¬¬Cyfnod Adrodd (25 Mai 2023 – 20 Mehefin 2023)

 

Ar ôl cwblhau trafodion Cyfnod 3 ddydd Mawrth 16 Mai, cytunwyd ar gynnig i ystyried y Bil yn y Cyfnod Adrodd ddydd Mercher 24 Mai.

 

Dechreuodd y Cyfnod Adrodd ddydd Iau 25 Mai.

 

Cynhaliwyd trafodion Cyfnod yr Adroddiad ar gyfer Bil Amaethyddiaeth (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 20 Mehefin 2023

 

Y Bil Amaethyddiaeth (Cymru), fel y'i diwygiwyd yn y Cyfnod Adrodd

 

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig - yn dilyn cyfnod 3 - 13 Mehefin 2023

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau - 9 Mehefin 2023

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith– 9 Mehefin 2023

 

Gohebiaeth

>>>> 

>>>Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd – 13 Mehefin 2023 (PDF 186KB)

<<<< 

 

zzz

¬¬¬Cyfnod 3 (24 Mawrth 2023 – 16 Mai 2023)

Yn dilyn cwblhau trafodion Cyfnod 2, cychwynnodd Cyfnod 3 ar 24 Mawrth 2023.

 

Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 16 Mai 2023 i ystyried gwelliannau i’r Bil (fel y diwygiwyd yng Nghyfnod 2).

 

Bil Amaethyddiaeth (Cymru), fel y’i diwygiwyd yng Nghyfnod 3

 

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 4 Mai 2023

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith– 4 Mai 2023

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau - 5 Mai 2023

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 9 Mai 2023

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli – 10 Mai 2023

Gwrpio Gwelliannau – 11 Mai 2023

 

Gohebiaeth

>>>> 

>>>Llythyr oddi wrth y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at Gymdeithas Rheoli Plâu Prydain – 15 Mai 2023 (PDF 183KB) [Saesneg un unig]

>>>Llythyr gan y Cadeirydd at Gymdeithas Rheoli Plâu Prydain – 11 Mai 2023 (PDF 92KB)

>>>Llythyr gan Gymdeithas Rheoli Plâu Prydain – 3 Ebrill 2023 (PDF 802KB) [Saesneg yn unig]

<<<< 

 

zzz

¬¬¬Cyfnod 2, Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau (8 Chwefror 2023 – 23 Mawrth 2023)

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 8 Chwefror 2023. Bydd manylion y gwelliannau a gyflwynwyd yn cael eu cyhoeddi yma.

 

Ar 16 Chwefror 2023, cytunodd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, y byddai trafodion Cyfnod 2 yn cael eu cynnal yn y drefn a ganlyn: Adrannau 1 i 32; Atodlen 1; Adran 33; Adrannau 35 i 41; Adran 34 – Trosolwg o Ran 4; Adrannau 43 i 45; Adran 42 – Trosolwg o Ran 5; Adrannau 46 i 52; Atodlen 2; Atodlen 3; Adrannau 53 i 54; y Teitl Hir.

 

Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 2 yn y Pwyllgor ar 23 Mawrth 2023.

 

Bil Amaethyddiaeth (Cymru), fel y’i diwygiwyd yng nghyfnod 2

 

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

 

Memorandwm Esboniadol, wedi'i ddiwygio ar ôl Cyfnod 2

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 10 Mawrth 2023

Hysbysiad ynghlych Gwelliannau – 13 Mawrth 2023

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 14 Mawrth 2023

Hysbysiad ynghlych Gwelliannau – 14 Mawrth 2023

Hysbysiad ynghlych Gwelliannau – 15 Mawrth 2023

Hysbysiad ynghlych Gwelliannau – 16 Mawrth 2023

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli – 23 Mawrth 2023

Grwpio Gwelliannau – 23 Mawrth 2023

 

Gohebiaeth

>>>> 

>>>Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd – 9 Mai 2023 (PDF 190KB)

<<<< 

 

zzz

¬¬¬ Penderfyniad Ariannol

 

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Amaethyddiaeth (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Chwefror 2023.

zzz

¬¬¬Cyfnod 1 (26 Medi 2022 – 7 Chwefror 2023)

 

Bydd dadl yn cael ei chynnal yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Chwefror 2023, ac yn dilyn hynny, bydd cynnig i gytuno ar egwyddorion cyffredinol y Bil.

 

Crynodeb Bil (PDF 474KB)

Crynodeb Bil - ffeithlun

Ymatebion ysgrifenedig i'r ymgynghoriad

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Ystyriodd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.tv

29 Medi 2022

Trafod dull y Pwyllgor o graffu yng Nghyfnod 1 (Preifat)

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

5 Hydref 2022

Sesiwn Dystiolaeth 1

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

12 Hydref 2022

Sesiwn Dystiolaeth 2

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

20 Hydref 2022

Sesiwn Dystiolaeth 3

Sesiwn Dystiolaeth 4

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

27 Hydref 2022

Sesiwn Dystiolaeth 5

Sesiwn Dystiolaeth 6

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

9 Tachwedd 2022

Sesiwn Dystiolaeth 7

Sesiwn Dystiolaeth 8

Sesiwn Dystiolaeth 9

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

16 Tachwedd 2022

Sesiwn Dystiolaeth 10

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

24 Tachwedd 2022

Trafod y materion allweddol a’r argymhellion drafft ar gyfer yr adroddiad ar y Bil

 

 

 

Gosododd y Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig ei adroddiad ar 27 Ionawr 2023 (PDF 1,534KB).

 

Derbyniodd y Pwyllgor ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 7 Mawrth 2023 (PDF 248KB).

 

Ystyriodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.tv

21 Tachwedd 2022

Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod


Gosododd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ei adroddiad (PDF 1350 KB) ar 27 January 2023.

 

Derbyniodd y Pwyllgor ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 7 Mawrth 2023 (PDF 357KB).

 

Ystyriodd y Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.tv

5 Hydref 2022

Goblygiadau ariannol Bil Amaethyddiaeth (Cymru)

 

 

9 Tachwedd 2022

Goblygiadau ariannol y Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gosododd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad ar 27 Ionawr 2023 (PDF 829KB)

Cafodd y Pwyllgor ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 03 Chwefror 2023 (PDF 280KB)

 

Gohebiaeth

>>>> 

>>>Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad – 16 Rhagfyr 2022 (PDF 204KB) (Saesneg yn unig)

>>>Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd - 8 Rhagfyr 2022 (PDF 201KB)

>>>Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd – 7 Rhagfyr 2022 (PDF 158KB)

>>>Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd - 28 Tachwedd 2022 (PDF 70KB)

>>>Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd - 25 Tachwedd 2022 (PDF 125KB)

>>>Llythyr gan Iechyd Cyhoeddus Cymru – 15 Tachwedd 2022 (Saesneg yn unig) (PDF 314KB)

>>>Llythyr at Iechyd Cyhoeddus Cymru – 11 Tachwedd 2022 (PDF 78KB)

>>>Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd – 1 Tachwedd 2022 (PDF 313KB)

>>>Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd – 24 Hydref 2022 (PDF 184KB)

>>>Cymharu darpariaethau Atodlen 5 Deddf Amaethyddiaeth 2020 â darpariaethau Bil Amaethyddiaeth (Cymru) - 5 Hydref 2022 [Saesneg yn unig] (PDF 723KB)

<<<< 

 

zzz

¬¬¬Cyflwyno’r Bil (26 Medi 2022)

 

Bil Amaethyddiaeth (Cymru) (PDF 479KB), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 3.7MB)

 

Datganiad y Llywydd: 29 Medi 2022 (PDF 168KB)

 

Datganiad o Fwriad y Polisi (PDF 257KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil (PDF 40KB): 6 October 2022

 

zzz

 

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Lara Date

Ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:

Senedd Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1SN

 

E-bost: SeneddEconomi@senedd.cymru

 

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/09/2022

Dogfennau

Ymgynghoriadau