Bil Amaethyddiaeth (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Lesley Griffiths AS, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Mae’r Bil yn cynnwys darpariaeth ar gyfer:

  • Rheoli Tir yn Gynaliadwy, ac mae hefyd yn gwneud darpariaeth ynghylch cymorth ar gyfer amaethyddiaeth yng Nghymru neu mewn cysylltiad ag amaethyddiaeth yng Nghymru;
  • Caniatáu i Weinidogion Cymru barhau i wneud taliadau cymorth amaethyddol i ffermwyr yn ystod cyfnod pontio (nodir cynigion polisi ynghylch pontio yng nghyhoeddiad y Cynllun Ffermio Cynaliadwy);
  • Diwygio Deddf Daliadau Amaethyddol 1986 i ddarparu llwybr i denantiaid i ddatrys anghydfod o dan rai amgylchiadau;
  • Disodli’r pwerau amser cyfyngedig a gymerwyd ar gyfer Gweinidogion Cymru yn Neddf Amaethyddiaeth 2020, Atodlen 5, sy’n dod i ben ym mis Rhagfyr 2024;
  • Diwygio Deddf Coedwigaeth 1967 i roi i Cyfoeth Naturiol Cymru bŵer i ychwanegu amodau i ddiwygio, atal neu ddirymu trwyddedau torri coed er mwyn atal torri coed a fyddai’n gwrth-ddweud deddfwriaeth amgylcheddol arall; a
  • Gwahardd Maglau a Thrapiau Glud.

 

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil i'w gweld yn y Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd ag ef.

 

Cyfnod presennol

BillStage1

Mae'r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd. Mae esboniad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Senedd ar gael yn y Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o Daith y Bil yn Senedd Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy’r Senedd.

 

¬¬¬Cyfnod 1 (Cyfredol)

 

Ymatebion ysgrifenedig i'r ymgynghoriad

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig yn trafod y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.tv

29 Medi 2022

Trafod dull y Pwyllgor o graffu yng Nghyfnod 1 (Preifat)

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

5 Hydref 2022

Sesiwn Dystiolaeth 1

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

12 Hydref 2022

Sesiwn Dystiolaeth 2

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

20 Hydref 2022

Sesiwn Dystiolaeth 3

Sesiwn Dystiolaeth 4

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

27 Hydref 2022

Sesiwn Dystiolaeth 5

Sesiwn Dystiolaeth 6

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

9 Tachwedd 2022

Sesiwn Dystiolaeth 7

Sesiwn Dystiolaeth 8

Sesiwn Dystiolaeth 9

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

16 Tachwedd 2022

Sesiwn Dystiolaeth 10

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

24 Tachwedd 2022

Trafod y materion allweddol a’r argymhellion drafft ar gyfer yr adroddiad ar y Bil

 

 

 

Bydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn trafod y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.tv

21 Tachwedd 2022

Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn trafod y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.tv

5 Hydref 2022

Goblygiadau ariannol Bil Amaethyddiaeth (Cymru)

 

 

9 Tachwedd 2022

Goblygiadau ariannol y Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gohebiaeth

·         Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd - 28 Tachwedd 2022 (PDF 70KB)

·         Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd - 25 Tachwedd 2022 (PDF 125KB)

·         Llythyr gan Iechyd Cyhoeddus Cymru – 15 Tachwedd 2022 (Saesneg yn unig) (PDF 314KB)

·         Llythyr at Iechyd Cyhoeddus Cymru – 11 Tachwedd 2022 (PDF 78KB)

·         Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd – 1 Tachwedd 2022 (PDF 313KB)

·         Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd – 24 Hydref 2022 (PDF 184KB)

 

zzz

¬¬¬Cyflwyno’r Bil (26 Medi 2022)

 

Bil Amaethyddiaeth (Cymru) (PDF 479KB), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 3.7MB)

 

Datganiad y Llywydd: 29 Medi 2022 (PDF 168KB)

 

Datganiad o Fwriad y Polisi (PDF 257KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil (PDF 40KB): 6 October 2022

 

zzz

 

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Lara Date

Ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:

Senedd Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1SN

 

E-bost: SeneddEconomi@senedd.cymru

 

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/09/2022

Dogfennau

Ymgynghoriadau