Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

13.00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Carwyn Jones AC.

 

13.00-13.30

2.

Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor arfaethedig - Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2019: Sesiwn dystiolaeth

Jeremy Miles AC, Cwnsler Cyffredinol

Diane Dunning, Llywodraeth Cymru

Dr Hugh Rawlings, Llywodraeth Cymru

Angharad C Thomas-Richards, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-24-19 – Papur briffio 1

CLA(5)-24-19 - Papur 1 - Gorchymyn yn y Cyfrin Gyngor

CLA(5)-24-19 – Papur 2 – Memorandwm Esboniadol (Llywodraeth Cymru)

CLA(5)-24-19 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol (Llywodraeth y DU)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol; Dr Hugh Rawlings, Cyfarwyddwr Materion Cyfansoddiadol a Chysylltiadau Rhynglywodraethol, Llywodraeth Cymru; Diane Dunning, Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru, ac Angharad C Thomas-Richards,  Ymgynghorydd y Rhaglen Diwygio Etholiadol, Llywodraeth Cymru.

 

13.30-14.30

3.

Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Sesiwn dystiolaeth 1

Jeremy Miles AC, Cwnsler Cyffredinol

Diane Dunning, Llywodraeth Cymru

Dr Hugh Rawlings, Llywodraeth Cymru

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-24-19 – Papur briffio 2

CLA(5)-24-19 - Papur briffio cyfreithiol 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol; Dr Hugh Rawlings, Cyfarwyddwr Materion Cyfansoddiadol a Chysylltiadau Rhynglywodraethol, Llywodraeth Cymru; Diane Dunning, Dirprwy Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru, a Simon Brindle, Cyfarwyddwr Strategaeth Brexit, Llywodraeth Cymru.

 

14.30-14.35

4.

Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B

CLA(5)-24-19 – Papur 4 – Offerynnau statudol negyddol arfaethedig sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

4.1

pNeg(5)31 - Rheoliadau Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon y dylai'r weithdrefn negyddol gael ei chymhwyso.

 

14.35-14.40

5.

Offerynnau negyddol arfaethedig sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B

5.1

pNeg(5)30 - Rheoliadau Hadau (Diwygio etc.) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-24-19 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-24-19 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r argymhelliad bod Llywodraeth Cymru yn dyrchafu'r Rheoliadau i fod yn ddarostyngedig i'r weithdrefn gadarnhaol.

 

14.40-14.45

6.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

CLA(5)-24-19 – Papur 8 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

6.1

SL(5)432 - Cod Ymarfer er Lles Cathod

6.2

SL(5)436 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 (Darpariaeth Drosiannol ar gyfer Tenantiaethau Byrddaliadol Sicr) 2019

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

14.45-14.50

7.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

7.1

SL(5)434 - Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 9 – Adroddiad

CLA(5)-24-19 – Papur 10 – Rheoliadau

CLA(5)-24-19 – Papur 11 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a bydd yn adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

7.2

SL(5)435 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 12 – Adroddiad

CLA(5)-24-19 – Papur 13 – Gorchymyn

CLA(5)-24-19 – Papur 14 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-24-19 – Papur 15 – Llythyr gan Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 19 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i aros am ymateb y Llywodraeth cyn cyflwyno adroddiad i’r Cynulliad.

 

7.3

SL(5)437 - Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 16 – Adroddiad

CLA(5)-24-19 – Papur 17 – Rheoliadau

CLA(5)-24-19 – Papur 18 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Cynulliad yn unol â'r pwynt rhinweddau a nodwyd, ac i dynnu sylw at faterion o ganlyniad i ymadawiad y DU â’r UE.

 

7.4

SL(5)438 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 19 – Adroddiad

CLA(5)-24-19 – Papur 20 – Gorchymyn

CLA(5)-24-19 – Papur 21 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-24-19 – Papur 22 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 25 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad yn unol â'r pwynt rhinweddau a nodwyd.

 

7.5

SL(5)439 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau i Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 23 – Adroddiad

CLA(5)-24-19 – Papur 24 – Rheoliadau

CLA(5)-24-19 – Papur 25 – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau rhinweddau a nodwyd.

 

14.50-14.55

8.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.7

8.1

SL(5)433 - Gorchymyn Rheilffyrdd Caerdydd a’r Cymoedd (Trosglwyddo) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 26 – Adroddiad

CLA(5)-24-19 – Papur 27 – Gorchymyn

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i’r Cynulliad yn unol â'r pwynt rhinweddau a nodwyd.

Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i godi mater hygyrchedd y gyfraith.

 

14.55-15.00

9.

Offerynnau statudol y mae angen i’r Cynulliad gydsynio â nhw: Brexit

9.1

SICM(5)25 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio ac ati) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 28 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-24-19 – Papur 29 – Rheoliadau

CLA(5)-24-19 – Papur 30 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-14-19 – Papur 31 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 29 Gorffennaf 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 32 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-24-19 – Papur 33 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

15.00-15.05

10.

Adroddiad Rheol Sefydlog 30B: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Fframweithiau Cyffredin

CLA(5)-24-19 – Papur 34 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-24-19 – Papur 35 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r adroddiad.

 

15.05-15.10

11.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

11.1

WS-30C(5)140 - Rheoliadau Rhyddid i Ymsefydlu a Symud Gwasanaethau yn Rhydd (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 36 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-24-19 – Papur 37 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

11.2

WS-30C(5)142 - Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 38 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-24-19 – Papur 39 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth, a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad, yn unol â'r sylwebaeth a ddarparwyd gan gyfreithwyr y Cynulliad.

 

11.3

WS-30C(5)143 - Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-24-19 – Papur 40 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-24-19 – Papur 41 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth, a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad, yn unol â'r sylwebaeth a ddarparwyd gan gyfreithwyr y Cynulliad.

 

11.4

WS-30C(5)144 - Rheoliadau Storio Carbon Deuocsid (Diwygio a Phŵer i Addasu) (Ymadael â'r UE) 2018

CLA(5)-24-19 – Papur 42 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-24-19 – Papur 43 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

11.5

WS-30C(5)145 - Rheoliadau Anifeiliaid (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 44 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-24-19 – Papur 45 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

11.6

WS-30C(5)146- Rheoliadau'r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Chyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 46 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-24-19 – Papur 47 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

11.7

WS-30C(5)147 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 48 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-24-19 – Papur 49 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

11.8

WS-30C(5)148 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Trefniadau Trosiannol etc.) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 50 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-24-19 – Papur 51 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth, a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf ac eglurhad pellach, yn unol â'r sylwebaeth a ddarparwyd gan gyfreithwyr y Cynulliad.

 

11.9

WS-30C(5)150 - Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 52 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-24-19 – Papur 53 – Sylwebaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth, a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad, yn unol â'r sylwebaeth a ddarparwyd gan gyfreithwyr y Cynulliad.

 

11.10

WS-30C(5)149 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol a'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 54 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-24-19 – Papur 55 – Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth, a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad, yn unol â'r sylwebaeth a ddarparwyd gan gyfreithwyr y Cynulliad.

 

15.10-15.15

12.

Fforwm Rhyngseneddol ar Brexit: Y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-24-19 – Papur 56 – Datganiad cyfryngau

CLA(5)-24-19 – Papur 57 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol, 5 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad i'r wasg a'r llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol. Yn ogystal, nododd y Pwyllgor y byddai cyfarfod nesaf y Fforwm Rhyngseneddol yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd.

 

15.15-15.20

13.

Papur(au) i'w nodi

13.1

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: WS-30C(5)134 - Rheoliadau Grwpiau Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd (Ymadael â'r UE) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 58 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 17 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

13.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd a’r Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-24-19 – Papur 59 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd a’r Cwnsler Cyffredinol, 17 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd a’r Cwnsler Cyffredinol.

 

13.3

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: WS-30C(5)133 - Rheoliadau’r Amgylchedd (Swyddogaethau Deddfwriaethol o Gyfarwyddebau) (Ymadael Â’r UE) 2019

CLA(5)-24-19 – Papur 60 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 23 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

13.4

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Hawliau pleidleisio i garcharorion

CLA(5)-24-19 – Papur 61  Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 23 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

13.5

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Amaethyddiaeth

CLA(5)-24-19 – Papur 62 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 25 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 

13.6

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Is-ddeddfwriaeth sydd i ddod

CLA(5)-24-19 – Papur 63 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 26 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

13.7

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Llywydd: Hawliau pleidleisio i garcharorion

CLA(5)-24-19– Papur 64  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 26 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Llywydd.

 

13.8

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Hawliau pleidleisio i garcharorion

CLA(5)-24-19 – Papur 65  Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 26 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

 

13.9

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Offerynnau Statudol yn ymwneud ag Ymadael â’r UE

CLA(5)-24-19 – Papur 66 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 26 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

13.10

Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol: Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol

CLA(5)-24-19 - Papur 67 - Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, 9 Awst 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

 

13.11

Llythyr gan y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-24-19 - Papur 68 - Llythyr gan y Llywydd, 13 Awst 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 

13.12

Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-24-19 - Papur 69 - Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 13 Awst 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

 

13.13

Llythyr gan y Prif Weinidog: Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-24-19 – Papur 70 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 23 Awst 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 

13.14

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Cyfarfod Pedrochrog y Gweinidogion Cyllid

CLA(5)-24-19 – Papur 71 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 29 Awst 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.

 

13.15

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-24-19 - Papur 72 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 3 Medi 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

 

13.16

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyfarfod Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau Ewropeaidd)

CLA(5)-24-19 – Papur 73 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 11 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

15.20

14.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

15.20-15.30

15.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Gemau'r Gymanwlad Birmingham: Adroddiad drafft

CLA(5)-24-19 – Papur 74 – Adroddiad drafft

CLA(5)-24-19 – Papur 75 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-24-19 – Papur briffio cyfreithiol 2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Gemau'r Gymanwlad Birmingham, a chytunodd arno.

 

15.30-16.30

16.

Gwybodaeth friffio ar weithdrefn ar gyfer craffu ar filiau cydgrynhoi

CLA(5)-24-19 – Papur briffio 3

CLA(5)-24-19 - Papur 76 – Llythyr gan y Pwyllgor Busnes gyda’r Rheol Sefydlog Ddrafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor wybodaeth friffio ar weithdrefn arfaethedig ar gyfer craffu ar filiau cydgrynhoi yn y dyfodol.