Y newid yng nghyfansoddiad Cymru

Mae Brexit wedi ail-lunio gwahanol elfennau o gyfansoddiad Cymru, a bydd yn parhau i wneud hynny. Er enghraifft, mae Brexit wedi arwain at gyflwyno gweithdrefnau newydd ynghylch cydsyniad datganoledig mewn perthynas â deddfwriaeth y DU; ac wedi rhoi pŵer i Weinidogion y DU osod cyfyngiadau ar gymhwysedd deddfwriaethol y deddfwrfeydd datganoledig; ac mae’n cyflwyno haenau newydd o lywodraethiant yn y DU fel fframweithiau cyffredin.

 

Mae’r Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad* yn cynnal ymchwiliad sydd â’r cylch gorchwyl a ganlyn:

 • Ystyried cwmpas confensiwn Sewel, a’r ffordd y caiff ei gymhwyso, yng nghyd-destun y broses o ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys:
  • mewn perthynas â deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth,
  • a yw’r canllawiau presennol ar ddatganoli sy’n ymwneud â chydsyniad yn addas i’r diben,
  • dyfarniadau diweddar y Goruchaf Lys,
  • sut y dylid dehongli “fel arfer” (“normally”) yn adran 107(6) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, pwy ddylai ei dehongli a sut y dylid datrys anghydfodau,
  • a ddylid sefydlu gweithdrefnau seneddol i gydnabod y confensiwn yn y broses ddeddfwriaethol,
  • profiad deddfwrfeydd datganoledig eraill yn y DU a’r ffordd y mae gwledydd eraill yn ymdrin â chydsyniad deddfwriaethol;
 • Ystyried y goblygiadau i setliad datganoli Cymru yn sgil lefelau newydd o lywodraethiant yn y DU o ganlyniad i Brexit, gan gynnwys:
  • datblygu fframweithiau cyffredin deddfwriaethol ac anneddfwriaethol,
  • datblygu a defnyddio cytundebau rhynglywodraethol rhwng Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru o ganlyniad i ddeddfwriaeth sy’n gysylltiedig â Brexit,
  • pŵer Gweinidogion y DU o dan adran 109A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (fel y’i cyflwynwyd gan adran 12 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018) i ‘rewi’ meysydd o gymhwysedd datganoledig dros dro;
 • Adolygu, yn ôl y gofyn, argymhellion adroddiadau’r Pwyllgor sy’n gysylltiedig â Brexit; ac
 • Ystyried unrhyw faterion eraill sy’n ymwneud â threfniadau cyfansoddiadol y DU ar ôl Brexit, gan gynnwys diwygio cyfansoddiadol.

 

Bwriad natur eang yr ymchwiliad yw caniatáu i’r Pwyllgor fod yn hyblyg o ran ei ffordd o weithio ac ystyried materion cyfansoddiadol sy’n dod i’r amlwg wrth i’r Deyrnas Unedig ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. O ganlyniad, mae’n debygol o gyhoeddi adroddiadau thematig wrth i’w waith fynd rhagddo.

 

Yn ystod yr ymchwiliad, mae’r Pwyllgor hefyd yn debygol o adolygu rhai o’i adroddiadau sy’n gysylltiedig â Brexit fel:

 

 

Byddai'r Pwyllgor yn croesawu cyfraniadau am yr ymchwiliad.

 

* Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Ionawr 2020, daeth y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 29/07/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu