Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020

Bil Comisiwn y Cynulliad, a gyflwynwyd gan Elin Jones AC, Llywydd a Chadeirydd Comisiwn y Cynulliad. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil i’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol*

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Diben y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) oedd:

 

  • ailenwi’r Cynulliad Cenedlaethol yn Senedd;  
  • gostwng yr oedran pleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol i 16; a
  • gwneud diwygiadau eraill i drefniadau etholiadol a gweithredol y Cynulliad Cenedlaethol.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

Daeth Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2019 yn gyfraith yng Nghymru ar 15 Ionawr 2020.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 12 Chwefror 2019

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Geirfa Ddwyieithog

Datganiad y Dirprwy Lywydd: 12 Chwefror 2019

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 13 Chwefror 2019

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Trafododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei ddull o ran ystyriaeth Cyfnod 1 ar 3 Rhagfyr 2018

Ymatebion i'r ymgynghoriad

Rhestr o dystiolaeth lafar

Cyfweliadau â thystion

Jess Blair, Y Gymdeithas Diwygio Etholiadol

Yr Athro David Egan, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Yr Athro Ellen Hazelkorn, BH Associates

Gohebiaeth

Llythyr gan y Llywydd – 12 Chwefror 2019 (PDF, 677KB)

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol – 13 Chwefror 2019 (PDF, 352KB)

Llythyr gan y Llywydd – 2 Ebrill 2019 (PDF, 3MB)

Llythyr gan y Llywydd – 13 Mehefin 2019 (PDF, 125KB)

Llythyr at y Llywydd – 19 Mehefin 2019 (PDF, 83KB)

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol – 25 Mehefin 2019 (PDF, 147KB)

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Gosododd y Pwyllgor ei adroddiad (PDF 1MB) ar 28 Mehefin 2019

Ymateb (PDF 269KB) gan y Llywydd i adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - 13 Awst 2019

Dyddiadau’r Pwyllgor

Trafododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

18 Chwefror 2019

Ystyried y ffordd o fynd ati I wneud gwaith craffu Cyfnod 1 (Preifat)

 

 

11 Mawrth 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

25 Mawrth 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

1 Ebrill 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

29 Ebrill 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

7 Mai 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

Trafododd y Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

21 Mawrth 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar - Y Cwnsler Cyffredinol

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

27 Mawrth 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar - Y Comisiwn Etholiadol

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

4 Ebrill 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar - Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

4 Ebrill 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar - Llywydd

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

Llythyr gan y Llywydd – 15 Chwefror 2019

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd - 17 Ebrill 2019 (PDF, 135KB)

Tystiolaeth gan y Comisiwn Etholiad - Mawrth 2019 (PDF, 422KB)

Llythyr gan y Llywydd at y Pwyllgor Cyllid - 7 Mai 2019 (PDF, 141KB)

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd - 27 Mehefin 2019 (PDF, 171KB)

Adroddiad Y Pwyllgor Cyllid: Goblygiadau Ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Ymateb gan y Llywydd i adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Goblygiadau Ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) (PDF, 308KB)

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 10 Gorffennaf 2019.

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, nododd y Llywydd bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 1 Hydref 2019.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 11 Gorffennaf 2019.

Ar 18 Medi 2019, yn unol â Rheol Sefydlog 26.17(iii), cynullwyd Pwyllgor y Cynulliad Cyfan i ystyried trafodion Cyfnod 2 y Bil.

Cytunodd y Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan ar 1 Hydref 2019 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2: adrannau 2 i 9, Atodlen 1, adrannau 10 i 29, Atodlen 2, adrannau 30 i 41, adran 1, a'r Teitl Hir.

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan ar 9 Hydref 2019.

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 19 Gorffennaf 2019
Tabl Diben ac Effaith: Aelod sy’n gyfrifol – 19 Gorffennaf 2019
Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 27 Medi 2019
Tabl Diben ac Effaith: Aelod sy’n gyfrifol – 27 Medi 2019
Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 30 Medi 2019 (f2)
Tabl Diben ac Effaith: Aelod sy’n gyfrifol – 30 Medi 2019
Tabl Diden ac Effaith: Llywodraeth Cymru – 30 Medi 2019
Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 1 Hydref 2019

Tabl Diben ac Effaith: Aelod sy’n gyfrifol – 1 Hydref 2019
Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 2 Hydref 2019 (f2)

Rhestr o Welliannau wedi'u didoli - 9 Hydref 2019

Grwpio Gwelliannau - 9 Hydref 2019 (f3)


Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

 

Memorandwm Esboniadol, diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2 (PDF 4MB)

 

Archwiliad pellach o oblygiadau ariannol y bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Llythyr at y Llywydd a’r Cwnsler Cyffredinol – gwelliannau Cyfnod 2 – 17 Gorffenaf 2019   PDF 139 KB

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit - 3 Medi 2019   PDF 251 KB

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol - gwelliannau Cyfnod 2 - 20 Medi2019   PDF 369 KB

Gwelliannau draft cyfnod 2 - 19 Medi 2019 (saesneg yn unig)   PDF 134 KB

Adroddiad Y Pwyllgor Cyllid ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Rhagor o waith craffu ar y goblygiadau ariannol (PDF, 150KB)

Ymateb gan y Cwnsler Cyffredinol i adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 289KB)

Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid – gwariant etholiad – 8 Hydref 2019 (PDF, 97KB)

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

 

Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Tachwedd 2019.

 

Ar ddydd Mercher 6 Tachwedd 2019, cytunodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, o dan Reol Sefydlog 26.36, mai dyma fydd trefn trafodion Cyfnod 3: adrannau 2 i 9; Atodlen 1; adrannau 10 i 28; Atodlen 2; adran 29; Atodlen 3; adrannau 30 i 41; adran 1; Teitl hir.

 

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau - 24 Hydref 2019

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 4 Tachwedd 2019

Tabl Diden ac Effaith: Llywodraeth Cymru – 4 Tachwedd 2019

Tabl Diben ac Effaith: Aelod sy’n gyfrifol – 4 Tachwedd 2019

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 5 Tachwedd 2019

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 6 Tachwedd 2019

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 7 Tachwedd 2019 (Gwelliant hwyr o dan Reol Sefydlog 26.35)

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 8 Tachwedd 2019 (Gwelliannau hwyr o dan Reol Sefydlog 26.35)

Rhestr o Welliannau wedi'u didoli - 13 Tachwedd 2019 (f3)

Grwpio Gwelliannau – 13 Tachwedd 2019 (f3)

 

Bil Senedd ac Etholiadau, fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 (Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

 

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

 

Llythyr gan y Llywydd – 13 Tachwedd 2019

 

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Datganiad y Dirprwy Lywydd: Biliau â phwnc gwarchodedig

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 27 Tachwedd 2019.

Bil Senedd ac Etholiadau, fel y’i pasiwyd.

Ar ôl Cyfnod 4

Ysgrifennodd y Cwnsler Cyffredinol (PDF 31KB) ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru (Saesneg yn unig) (PDF 234KB) at y Llywydd i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

 

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

 

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 15 Ionawr 2020.

 

Dogfennau cefndirol a gohebiaeth

 

Gwybodaeth gyswllt

Rhif ffôn: 0300 200 656

Ebost: Legislation@senedd.wales

 

 

 

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Comisiwn;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/02/2019

Dogfennau

Ymgynghoriadau