Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Cadeirydd ei fod – yn unol â Rheol Sefydlog 34.19 – wedi penderfynu bod y cyhoedd yn cael eu heithrio o gyfarfod y Pwyllgor, er mwyn amddiffyn iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

09.30-10.30

2.

Gwaith craffu cyffredinol ar Ddiwedd y Pumed Senedd - sesiwn dystiolaeth gyda'r Cwnsler Cyffredinol.

Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol

 

 

CLA(5)-07-21 - Papur briffio

CLA(5)-07-21 – Papur 1 - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 16 Chwefror 2021

CLA(5)-07-21 – Papur 2 - Llythyr at Ysgrifennydd Gwladol Cymru, 21 Ionawr 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

10.30-10.40

3.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)750 – Gorchymyn Senedd Cymru (Breinlythyrau a Phroclamasiynau) 2021

CLA(5)-07-21 - Papur 3 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 4 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 5 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-07-21 – Papur 53 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Gorchymyn ac ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.2

SL(5)751 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

CLA(5)-07-21 - Papur 6 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 7 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 8 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-07-21 – Papur 9 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 13 Chwefror 2021

CLA(5)-07-21 - Papur 10 - Datganiad ysgrifenedig, 13 Chwefror 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.3

SL(5)753 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021

CLA(5)-07-21 - Papur 11 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 12 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 13 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-07-21 - Papur 14 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 19 Chwefror 2021

CLA(5)-07-21 - Papur 15 - Datganiad ysgrifenedig, 19 Chwefror 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.4

SL(5)744 – Rheoliadau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) (Diwygiadau Canlyniadol) 2021

CLA(5)-07-21 - Papur 16 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 17 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 18 - Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.5

SL(5)745 – Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Awdurdodau sy'n ddarostyngedig i ddyletswydd ynghylch Anghydraddoldebau Economaidd-gymdeithasol) (Cymru) 2021

CLA(5)-07-21 - Papur 19 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 20 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 21 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-07-21 - Papur 22 - Datganiad ysgrifenedig, 9 Chwefror 2021

CLA(5)-07-21 – Papur 23 – Canllawiau Statudol

CLA(5)-07-21 – Papur 48 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.6

SL(5)746 – Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Targedau Allyriadau Interim) (Cymru) (Diwygio) 2021

CLA(5)-07-21 - Papur 24 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 25 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 26 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-07-21 – Papur 27 – Datganiad ysgrifenedig, 9 Chwefror 2021

CLA(5)-07-21 – Papur 49 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

 

3.7

SL(5)747 – Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cyllidebau Carbon) (Cymru) (Diwygio) 2021

CLA(5)-07-21 - Papur 28 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 29 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 30 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-07-21 – Papur 50 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.8

SL(5)748 – Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Terfyn Credyd Cyfrif Allyriadau Net Cymru) (Cymru) 2021.

CLA(5)-07-21 - Papur 31 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 32 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 33 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-07-21 – Papur 51 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.9

SL(5)749 – Rheoliadau Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Diwygio Targed Allyriadau 2050) 2021

CLA(5)-07-21 - Papur 34 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 35 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 36 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-07-21 – Papur 52 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.10

SL(5)754 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2021

CLA(5)-07-21 - Papur 37 - Adroddiad

CLA(5)-07-21 - Papur 38 - Rheoliadau

CLA(5)-07-21 - Papur 39 - Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-07-21 - Papur 40 - Llythyr gan y Prif Weinidog, 19 Chwefror 2021

CLA(5)-07-21 - Papur 41 - Datganiad ysgrifenedig, 19 Chwefror 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

10.40-10.45

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Llythyr oddi wrth Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoliadau Rhestrau Gwledydd Cymeradwy (Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid) (Diwygio) 2021

CLA(5)-07-21 – Papur 42 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 22 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 

4.2

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Addysg: Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

CLA(5)-07-21 – Papur 43 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 23 Chwefror 2021

CLA(5)-07-21 – Papur 44 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 23 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Gweinidog Addysg

 

4.3

Llythyr oddi wrth Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Cyfarfod Gweinidogol Sectorau Gwaith Tai a Chynllunio Gofodol ar y Cyd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig

CLA(5)-07-21 – Papur 45 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 24 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, a'i fod wedi'i anfon yn unol â'r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol.

 

4.4

Llythyr oddi wrth y Prif Weinidog: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru (Diwygio) 2021

CLA(5)-07-21 – Papur 46 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 25 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Prif Weinidog.

 

4.5

Llythyr oddi wrth Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Adolygiad cyntaf o baratoadau ar gyfer etholiad y Senedd 2021 yn unol â Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

CLA(5)-07-21 – Papur 47 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 26 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, a'i fod wedi'i anfon yn unol â'r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol.

 

10.45

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

10.45-11.15

6.

Gwaith craffu cyffredinol ar Ddiwedd y Pumed Senedd - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn gyda'r Cwnsler Cyffredinol a thrafododd faterion allweddol i'w cynnwys yn ei adroddiad etifeddiaeth.