Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru, a gyflwynwyd gan Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

Y Bill

 

Diben y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yw sefydlu fframwaith deddfwriaethol newydd a diwygiedig i roi’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu newydd ar waith yng Nghymru.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil i'w gweld yn y Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd ag ef.

 

Y cyfnod presennol

 

 

Mae’r Bil wedi bod trwy Gyfnod 4. Mae esboniad o'r gwahanol gyfnodau yn ystod hynt Biliau drwy Senedd Cymru i’w weld yn y Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Hynt y Bil drwy Senedd Cymru

 

Mae'r tabl a ganlyn yn nodi'r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod yn ystod hynt y Bil drwy Senedd Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 6 Gorffennaf 2020

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), fel y’i cyflwynwyd(PDF 364KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 2.84MB)

 

Datganiad o Fwriad y Polisi ar gyfer Is-ddeddfwriaeth, pwerau gwneud cyfarwyddiadau a chanllawiau (PDF 440KB)

 

Datganiad y Llywydd: 6 Gorffennaf 2020 (PDF 113KB)

 

Y Pwyllgor Busnes - yr amserlen ar gyfer trafod y Bil Cwricwlwm a Asesu (Cymru) – 9 Gorffennaf 2020 (PDF, 60KB)

 

Crynodeb o’r Bil[Opens in a new browser window] (PDF 1MB)

Geirfa Ddwyieithog[Opens in a new browser window] (PDF 542KB)

Bilingual Glossary (PDF 542KB)

 

Cyfnod 1: Y Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei ddull gweithredu yng Nghyfnod 1 ar 9 Mehefin 2020.

 

Cytunodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i gasglu’r dystiolaeth a ganlyn i lywio ei waith craffu Cyfnod 1:

 

·         Tystiolaeth lafar (PDF 48.3KB)

·         Tystiolaeth ysgrifenedig (mae dadansoddiad o’r ymgynhoriad (PDF 350KB) ar gael)

·         Tystiolaeth fideo (PDF 80KB) (mae trawsgrifiadau llawn (PDF 103KB) ar gael)

·         Tystiolaeth o’r trafodaethau bord gron rhithiol gyda rhanddeiliaid (PDF 144KB)

·         Tystiolaeth gan blant a phobl ifanc (PDF 350KB)

·         Tystiolaeth gan blant a phobl ifanc – fersiwn addas i  blant (PDF 1.55MB)


Trafododd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y Cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

9 Mehefin 2020

Trafod sut i graffu ar y Bil yng Nghyfnod 1

Preifat

Preifat

 14 Gorffennaf 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gweld y cyfarfod

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:
Y Gweinidog Addysg (PDF 642KB)

 

20 Gorffennaf 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

17 Medi 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:

Cymwysterau yng Nghymru (PDF 400KB) 

Estyn (PDF 383KB)

Mudiad Meithrin (PDF 267KB)

 

24 Medi 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:

Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (Saesneg yn unig) (PDF 186KB)

Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon Cymru (Saesneg yn unig) (PDF 101KB)

NASUWT (Saesneg yn unig) (PDF 187KB)

Undeb Addysg Cenedlaethol Cymru (PDF 171KB)

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (PDF 436KB)

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru Senedd – Cyfyngedig: cyfieithu at ddefnydd mewnol yn unig

 

1 Hydref 2020

Digwyddiad ymgysylltu rhithwir (trwy wahoddiad yn unig)

Preifat

Preifat

8 Hydref 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:

Comisiynydd Plant Cymru (PDF 709KB)

Brooke, NSPCC, Yr Athro EJ Renold, Stonewall Cymru and Cymorth i Ferched Cymru (PDF 326KB)

Comisiynydd y Gymraeg (PDF 281KB)

 

15 Hydref 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:

Gwasanaeth Addysg Gatholig (Saesneg yn unig) (PDF 432KB)

Eglwys yng Nghymru (Saesneg yn unig)  (PDF 147KB)

 

 

21 Hydref 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:

Y Gweinidog Addysg (PDF 534KB)

 

 

Gohebiaeth Cyfnod 1


Llywodraeth Cymru

 

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor ar Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) – 9 Rhagfyr 2020 (PDF 239KB)

 

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan y Gweinidog Addysg - gwybodaeth ychwanegol ar gyfer Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yn dilyn y cyfarfod ar 21 Hydref (PDF 534KB)

 

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch diwygiadau i'r Memorandwm Esboniadol – 1 Medi 2020  (PDF, 271KB)

 

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch darpariaethau’r Bil sy’n ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb – 12 Awst 2020 (PDF 642KB)

 

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch goblygiadau ariannol – 4 Awst 2020 (PDF 278KB)

 

Llythyr at y Gweinidog Addysg gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch goblygiadau ariannol – 22 Gorffennaf 2020 (PDF 195KB)

 

Llythyr at y Gweinidog Addysg gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn gofyn am wybodaeth am ddarpariaethau'r Bil sy’n ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb – 21 Gorffennaf 2020 (PDF 226KB)

 

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Suzy Davies AS ynghylch rôl y Gweithgor Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb – 20 Gorffennaf 2020 (PDF 288KB) (Saesneg yn unig)

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

 

Gosododd y Pwyllgor ei adroddiad ar 4 Rhagfyr 2020.

 

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (PDF, 665KB)

 

Trafododd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad ac

Agenda

Diben y

Cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

 

5 Hydref 2020 

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

 Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gosododd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad adroddiad ar 4 Rhagfyr 2020.

 

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (PDF, 373KB)

 

Trafododd y Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y Cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

21 Medi 2020 

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

 Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gosododd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad ar 4 Rhagfyr 2020.

 

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 393KB)

 

Cyfnod 1: Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Senedd ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Rhagfyr 2020.

Goblygiadau ariannol

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Rhagfyr 2020.

 

Mae rhagor o wybodaeth am benderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r Canllaw i'r cyfnodau craffu ar gyfer Biliau Cyhoeddus.

Cyfnod 2: Y Pwyllgor yn trafod gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 16 Rhagfyr 2020.

 

Cytunodd y Pwyllgor Plant, Pobol Ifanc ac Addysg ar 14 Ionawr 2021, o dan Reol Sefydlog 26.21, y bydd trefn y drafodaeth o ran trafodion Cyfnod 2 fel a ganlyn:

 

Adrannau 2 – 8; Adran 1; Adrannau 10 – 18; Adran 9; Adran 20 – 27; Adran 19; Adrannau 29 – 32; Atodlen 1; Adrannau 33 – 38; Adran 28; Adrannau 40 – 50; Adran 39; Adran 52 – 57; Adran 51; Adrannau 58 – 59; Adrannau 61 – 63; Adran 60; Adrannau 64 – 69; Atodlen 2; Adrannau 70 – 80; Teitl hir.

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 16 Rhagfyr 2020

Tabl Pwrpas ac Effaith – 16 Rhagfyr 2020

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 20 Ionawr 2021

Tabl Pwrpas ac Effaith – 20 Ionawr 2021

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 22 Ionawr 2021

Rhestr o welliannau wedi’u didoli – 29 Ionawr 2021 f2

Grwpio gwelliannau – 29 Ionawr 2021 f2

 

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 29 Ionawr 2021.

 

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig

Crynodeb o’r Bil - Cyfnod 2

 

Cyfnod 3: Trafod y gwelliannau yn y Cyfarfod Llawn

 

Yn dilyn cwblhau trafodion Cyfnod 2, dechreuodd Cyfnod 3 ar 1 Chwefror 2021. Bydd manylion y gwelliannau a gyflwynwyd yn cael eu cyhoeddi yma.

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 16 Chwefror 2021

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 18 Chwefror 2021

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 19 Chwefror 2021

Tabl Pwrpas ac Effaith – 19 Chwefror 2021

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 22 Chwefror 2021

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 23 Chwefror 2021

Rhestr o welliannau wedi’u didoli – 2 Mawrth 2021 f2

Grwpio gwelliannau – 2 Mawrth 2021 f2

 

Cafodd trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 ei chytuno yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 23 Chwefror. O dan Reol Sefydlog 26.36, bydd gwelliannau Cyfnod 3 yn cael eu gwaredu yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 2 - 8; Adran 1; Adrannau 10 -18; Adran 9; Adrannau 20 - 25; Adran 19; Adrannau 27 - 30; Atodlen 1; Adrannau 31 - 36; Adran 26; Adrannau 38 - 48; Adran 37; Adrannau 50 - 55; Adran 49; Adrannau 56 - 57; Adrannau 59 - 61; Adran 58; Adrannau 62 - 71; Atodlen 2; Adrannau 72 - 83; Teitl hir.

 

Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn 2 Mawrth 2021.

 

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

 

Cyfnod 4: Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Cytunodd y Senedd ar y Bil ar 9 Mawrth 2021.

 

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), fel y'i pasiwyd

Ar ôl Cyfnod 4

 

Ysgrifennodd y Ysgrifennydd Gwladol Cymru (Saesneg yn unig) a’r Cwnsler Cyffredinol at y Llywydd i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

 

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Llinos Madeley

Rhif ffôn: 0300 200 6352

 

Cyfeiriad post:

Senedd Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1SN

 

E-bost: SeneddPPIA@cynulliad.cymru

 

Math o fusnes: Deddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/07/2020

Dogfennau

Ymgynghoriadau