Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021

Bil Llywodraeth Cymru, a gyflwynwyd gan Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

Y Bill

 

Diben y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) oedd sefydlu fframwaith deddfwriaethol newydd a diwygiedig i roi’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu newydd ar waith yng Nghymru.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil i'w gweld yn y Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd ag ef.

 

Y cyfnod presennol

 

BillStageAct

 

Daeth Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 yn gyfraith yng Nghymru ar 29 Ebrill 2021. Mae esboniad o'r gwahanol gyfnodau yn ystod hynt Biliau drwy Senedd Cymru i’w weld yn y Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Hynt y Bil drwy Senedd Cymru

 

Mae'r tabl a ganlyn yn nodi'r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod yn ystod hynt y Bil drwy Senedd Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 6 Gorffennaf 2020

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), fel y’i cyflwynwyd(PDF 364KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 2.84MB)

 

Datganiad o Fwriad y Polisi ar gyfer Is-ddeddfwriaeth, pwerau gwneud cyfarwyddiadau a chanllawiau (PDF 440KB)

 

Datganiad y Llywydd: 6 Gorffennaf 2020 (PDF 113KB)

 

Y Pwyllgor Busnes - yr amserlen ar gyfer trafod y Bil Cwricwlwm a Asesu (Cymru) – 9 Gorffennaf 2020 (PDF, 60KB)

 

Crynodeb o’r Bil[Opens in a new browser window] (PDF 1MB)

Geirfa Ddwyieithog[Opens in a new browser window] (PDF 542KB)

Bilingual Glossary (PDF 542KB)

 

Cyfnod 1: Y Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei ddull gweithredu yng Nghyfnod 1 ar 9 Mehefin 2020.

 

Cytunodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg i gasglu’r dystiolaeth a ganlyn i lywio ei waith craffu Cyfnod 1:

 

·         Tystiolaeth lafar (PDF 48.3KB)

·         Tystiolaeth ysgrifenedig (mae dadansoddiad o’r ymgynhoriad (PDF 350KB) ar gael)

·         Tystiolaeth fideo (PDF 80KB) (mae trawsgrifiadau llawn (PDF 103KB) ar gael)

·         Tystiolaeth o’r trafodaethau bord gron rhithiol gyda rhanddeiliaid (PDF 144KB)

·         Tystiolaeth gan blant a phobl ifanc (PDF 350KB)

·         Tystiolaeth gan blant a phobl ifanc – fersiwn addas i  blant (PDF 1.55MB)


Trafododd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y Cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

9 Mehefin 2020

Trafod sut i graffu ar y Bil yng Nghyfnod 1

Preifat

Preifat

 14 Gorffennaf 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gweld y cyfarfod

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:
Y Gweinidog Addysg (PDF 642KB)

 

20 Gorffennaf 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

17 Medi 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:

Cymhwysterau Cymru  (PDF 400KB)

Estyn (PDF 383KB)

Mudiad Meithrin (PDF 267KB)

 

24 Medi 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:

Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (Saesneg yn unig) (PDF 186KB)

Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon Cymru (Saesneg yn unig) (PDF 101KB)

NASUWT (Saesneg yn unig) (PDF 187KB)

Undeb Addysg Cenedlaethol Cymru (PDF 171KB)

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (PDF 436KB)

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru Senedd – Cyfyngedig: cyfieithu at ddefnydd mewnol yn unig

 

1 Hydref 2020

Digwyddiad ymgysylltu rhithwir (trwy wahoddiad yn unig)

Preifat

Preifat

8 Hydref 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:

Comisiynydd Plant Cymru (PDF 709KB)

Brooke, NSPCC, Yr Athro EJ Renold, Stonewall Cymru and Cymorth i Ferched Cymru (PDF 326KB)

Comisiynydd y Gymraeg (PDF 281KB)

 

15 Hydref 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:

Gwasanaeth Addysg Gatholig (Saesneg yn unig) (PDF 432KB)

Eglwys yng Nghymru (Saesneg yn unig)  (PDF 147KB)

 

 

21 Hydref 2020

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn:

Y Gweinidog Addysg (PDF 534KB)

 

 

Gohebiaeth Cyfnod 1


Llywodraeth Cymru

 

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor ar Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) – 9 Rhagfyr 2020 (PDF 239KB)

 

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan y Gweinidog Addysg - gwybodaeth ychwanegol ar gyfer Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yn dilyn y cyfarfod ar 21 Hydref - 5 Tachwedd 2020 (PDF 534KB)

 

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch diwygiadau i'r Memorandwm Esboniadol – 1 Medi 2020  (PDF, 271KB)

 

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch darpariaethau’r Bil sy’n ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb – 12 Awst 2020 (PDF 642KB)

 

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch goblygiadau ariannol – 4 Awst 2020 (PDF 278KB)

 

Llythyr at y Gweinidog Addysg gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch goblygiadau ariannol – 22 Gorffennaf 2020 (PDF 195KB)

 

Llythyr at y Gweinidog Addysg gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn gofyn am wybodaeth am ddarpariaethau'r Bil sy’n ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb – 21 Gorffennaf 2020 (PDF 226KB)

 

Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Suzy Davies AS ynghylch rôl y Gweithgor Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb – 20 Gorffennaf 2020 (PDF 288KB) (Saesneg yn unig)

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

 

Gosododd y Pwyllgor ei adroddiad (PDF, 392MB) ar 4 Rhagfyr 2020.

 

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (PDF, 665KB)

 

Trafododd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  y Bil ar y dyddiad a ganlyn:

 

Dyddiad ac

Agenda

Diben y

Cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

 

5 Hydref 2020 

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

 Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gosododd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad adroddiad (PDF, 1.59MB) ar 4 Rhagfyr 2020.

 

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (PDF, 373KB)

 

Trafododd y Pwyllgor Cyllid y Bil ar y dyddiad a ganlyn:

 

Dyddiad ac Agenda

Diben y Cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

21 Medi 2020 

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

 Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Gosododd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad (PDF, 639KB) ar 4 Rhagfyr 2020.

 

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyllid (PDF, 393KB)

 

Cyfnod 1: Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Senedd ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Rhagfyr 2020.

Goblygiadau ariannol

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 15 Rhagfyr 2020.

 

Mae rhagor o wybodaeth am benderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r Canllaw i'r cyfnodau craffu ar gyfer Biliau Cyhoeddus.

Cyfnod 2: Y Pwyllgor yn trafod gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 16 Rhagfyr 2020.

 

Cytunodd y Pwyllgor Plant, Pobol Ifanc ac Addysg ar 14 Ionawr 2021, o dan Reol Sefydlog 26.21, y bydd trefn y drafodaeth o ran trafodion Cyfnod 2 fel a ganlyn:

 

Adrannau 2 – 8; Adran 1; Adrannau 10 – 18; Adran 9; Adran 20 – 27; Adran 19; Adrannau 29 – 32; Atodlen 1; Adrannau 33 – 38; Adran 28; Adrannau 40 – 50; Adran 39; Adran 52 – 57; Adran 51; Adrannau 58 – 59; Adrannau 61 – 63; Adran 60; Adrannau 64 – 69; Atodlen 2; Adrannau 70 – 80; Teitl hir.

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 16 Rhagfyr 2020

Tabl Pwrpas ac Effaith – 16 Rhagfyr 2020

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 20 Ionawr 2021

Tabl Pwrpas ac Effaith – 20 Ionawr 2021

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 22 Ionawr 2021

Rhestr o welliannau wedi’u didoli – 29 Ionawr 2021 f2

Grwpio gwelliannau – 29 Ionawr 2021 f2

 

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 29 Ionawr 2021.

 

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig

Crynodeb o’r Bil - Cyfnod 2

 

Cyfnod 3: Trafod y gwelliannau yn y Cyfarfod Llawn

 

Yn dilyn cwblhau trafodion Cyfnod 2, dechreuodd Cyfnod 3 ar 1 Chwefror 2021. Bydd manylion y gwelliannau a gyflwynwyd yn cael eu cyhoeddi yma.

 

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 16 Chwefror 2021

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 18 Chwefror 2021

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 19 Chwefror 2021

Tabl Pwrpas ac Effaith – 19 Chwefror 2021

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 22 Chwefror 2021

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 23 Chwefror 2021

Rhestr o welliannau wedi’u didoli – 2 Mawrth 2021 f2

Grwpio gwelliannau – 2 Mawrth 2021 f2

 

Cafodd trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 ei chytuno yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 23 Chwefror. O dan Reol Sefydlog 26.36, bydd gwelliannau Cyfnod 3 yn cael eu gwaredu yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 2 - 8; Adran 1; Adrannau 10 -18; Adran 9; Adrannau 20 - 25; Adran 19; Adrannau 27 - 30; Atodlen 1; Adrannau 31 - 36; Adran 26; Adrannau 38 - 48; Adran 37; Adrannau 50 - 55; Adran 49; Adrannau 56 - 57; Adrannau 59 - 61; Adran 58; Adrannau 62 - 71; Atodlen 2; Adrannau 72 - 83; Teitl hir.

 

Cafodd y gwelliannau eu hystyried a’u gwaredu yn ystod trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn 2 Mawrth 2021.

 

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

 

Cyfnod 4: Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Cytunodd y Senedd ar y Bil ar 9 Mawrth 2021.

 

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), fel y'i pasiwyd

Ar ôl Cyfnod 4

 

Ysgrifennodd y Ysgrifennydd Gwladol Cymru (Saesneg yn unig) a’r Cwnsler Cyffredinol at y Llywydd i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

 

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 29 Ebrill 2021.

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Llinos Madeley

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:

Senedd Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1SN

 

E-bost: SeneddPPIA@senedd.cymru

 

Math o fusnes: Deddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/07/2020

Dogfennau

Ymgynghoriadau