Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

 

Bil Llywodraeth Cymru, a gyflwynwyd gan Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

Y Bil

 

Diben y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) yw sefydlu fframwaith deddfwriaethol newydd a diwygiedig i roi’r cwricwlwm a’r trefniadau asesu newydd ar waith yng Nghymru. 

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil i'w gweld yn y Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd ag ef.

 

Y cyfnod presennol

 

 

Mae'r Bil yng Nghyfnod 1 a hyn o bryd. Mae esboniad o'r gwahanol gyfnodau yn ystod hynt Biliau drwy Senedd Cymru i’w weld yn y Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Hynt y Bil drwy Senedd Cymru

 

Mae'r tabl a ganlyn yn nodi'r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod yn ystod hynt y Bil drwy Senedd Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 6 Gorffennaf 2020

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru), fel y’i cyflwynwyd(PDF 364KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF 2.84MB)

 

Datganiad o Fwriad y Polisi ar gyfer Is-ddeddfwriaeth, pwerau gwneud cyfarwyddiadau a chanllawiau (PDF 440KB)

 

Datganiad y Llywydd: 6 Gorffennaf 2020 (PDF 113KB)

 

Y Pwyllgor Busnes - yr amserlen ar gyfer trafod y Bil Cwricwlwm a Asesu (Cymru) – 9 Gorffennaf 2020 (PDF, 60KB)

 

Crynodeb o’r Bil (PDF 1MB)

Geirfa Ddwyieithog (PDF 542KB)

 

 

Cyfnod 1: Y Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Pwyllgor Bydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar ei ddull gweithredu yng Nghyfnod 1 ar 9 Mehefin 2020.

 

Ymgynghoriad

 

Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi galwad agored am dystiolaeth ar y Bil. Mae fersiwn addas i blant o'r alwad hon am farn ar gael.

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

 

Amserlen ar gyfer tystiolaeth lafar (PDF 51KB)

 

Bydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn trafod y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad ac

Agenda

Diben y

Cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV 

9 Mehefin 2020

Trafod sut i graffu ar y Bil yng Nghyfnod 1

Preifat

Preifat

14 Gorffennaf 2020

 

 

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

 

Gwyliwch ar Senedd.tv

20 Gorffennaf 2020

 

Sesiynau Tystiolaeth

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

 

 

 

 

Gohebiaeth Cyfnod 1


Llywodraeth Cymru

 

Llythyr at y Gweinidog Addysg yn gofyn am wybodaeth am ddarpariaethau'r Bil fel y maent yn ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg (“RVE”) ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (“RSE”) - 21 Gorffennaf 2020 (PDF 226KB)

 

Llythyr at y Gweinidog Addysg ynghylch goblygiadau ariannol - 21 Gorffennaf 2020 (PDF 195KB)

 

Llythyr gan y Gweinidog Addysg ynghylch goblygiadau ariannol – 4 Awst 2020 (PDF 278KB)

 

 

 

Bydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn trafod y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad ac

Agenda

Diben y

Cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV 

 

Manylion i ddilyn

 

 

 

 

 

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn trafod y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

 

Dyddiad ac

Agenda

Diben y

Cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV 

 

Manylion i ddilyn

 

 

 

 

 

Cyfnod 1: Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Goblygiadau ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae'r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am benderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r Crynodeb o’r broses ar gyfer craffu ar Filiau Cyhoeddus.

Cyfnod 2: Y Pwyllgor yn trafod gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 3: Trafod y gwelliannau yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4: Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Llinos Madeley

Rhif ffôn: 0300 200 6352

 

Cyfeiriad post:

Senedd Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1SN

 

E-bost: SeneddCYPE@senedd.wales

 

Math o fusnes: Deddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/07/2020

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu