Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/06/2022 - Y Pwyllgor Deisebau

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Dogfennau ategol:

(14.00 - 14.30)

2.

Sesiwn dystiolaeth - P-06-1161 Casglu a chyhoeddi data fel mater o drefn o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn.

 

Julie Morgan MS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

 

 

Alistair Davey – Llywodraeth Cymru, Dirprwy Gyfarwyddwr, Galluogi Pobl

 

Dogfennau ategol:

(14.30 - 14.50)

3.

Deisebau newydd

3.1

P-06-1271 Caffael y tir gan Network Rail lle mae ATR884 yn rhedeg fel llwybr caniataol a threfnu cynnal a chadw

Dogfennau ategol:

3.2

P-06-1272 Gwahardd defnyddio 'cymalau dim anifeiliaid anwes' mewn cytundebau tenantiaeth yng Nghymru.

Dogfennau ategol:

3.3

P-06-1276 Ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

Dogfennau ategol:

3.4

P-06-1278 Cyflwyno gwersi ar fagu plant a sgiliau bywyd sylfaenol ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd.

Dogfennau ategol:

3.5

P-06-1279 Rhowch y gorau i fod yn anghyson o ran canllawiau COVID. Gadewch i ysgolion gael yr un hyblygrwydd â sinemâu neu stadia

Dogfennau ategol:

3.6

P-06-1280 Canslwch arholiadau Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru ar gyfer haf 2022

Dogfennau ategol:

Egwyl byr (14.50 - 15.00)

(15.00 -15.40)

4.

Sesiwn dystiolaeth - P-06-1253 Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru

Yr Arglwydd (David) Lipsey, Cadeirydd Premier Greyhound Racing

 

Malcolm Tams, Stadiwm Milgwn y Cymoedd

 

Mark Bird, Bwrdd Milgwn Prydain Fawr 

 

Professor Madeleine Campbell, Aelod annibynnol o Fwrdd Milgwn Prydain Fawr

 

 

(15.40 - 16.00)

5.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

5.1

P-05-1112 Helpwch gymunedau yng Nghymru i brynu asedau cymunedol: Gweithredwch Ran 5, Pennod 3 o Ddeddf Lleoliaeth 2011

Dogfennau ategol:

5.2

P-06-1163 Dylid ymestyn y fwrsariaeth STEMM ôl-raddedig i bob myfyriwr MSc yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.3

P-06-1184 Dylid gwahardd ar unwaith y defnydd o blwm gwenwynig yn holl ffrwydron Cymru … mae plwm yn lladd ein bywyd gwyllt!

Dogfennau ategol:

5.4

P-06-1212 Deddf Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.5

P-06-1228 Talu bonws i athrawon uwchradd am farcio a safoni asesiadau swyddogol haf 2021

Dogfennau ategol:

5.6

P-06-1235 Dylid sicrhau darpariaeth briodol o wasanaethau a chefnogaeth i bobl yng Nghymru sydd wedi cael niwed i’r ymennydd.

Dogfennau ategol:

5.7

P-06-1241 Llywodraeth Cymru i gwrdd â chynulleidfa ehangach o ofalwyr di-dâl.

Dogfennau ategol:

5.8

P-06-1248 Dylid newid y Rheolau Sefydlog a’r meini prawf ar gyfer derbyn deisebau.

Dogfennau ategol:

Papurau i'w nodi

6.

P-06-1181 Mae treillio ar wely’r môr yn lladd ein bywyd gwyllt morol… Rhowch y gorau i chwalu’n moroedd!

Dogfennau ategol:

(16.00)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

(16.00 - 16.05)

8.

Trafod y dystiolaeth - P-06-1161 Casglu a chyhoeddi data fel mater o drefn o ran faint o fabanod/plant sy'n dychwelyd at ofal eu rhieni sydd wedi bod mewn gofal ar ddiwedd Lleoliad Rhiant a Phlentyn.

(16.05 - 16.10)

9.

Trafod y dystiolaeth - P-06-1253 Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru