Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/10/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

(13.30 - 13.35)

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

Dogfennau ategol:

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

2.1

SL(6)265 - Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2022

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

(13.35 - 13.40)

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

3.1

SL(6)260 - Rheoliadau Cynllun Morol, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cymorth Ariannol) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

(13.40 - 13.45)

4.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn flaenorol

4.1

SL(6)242 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor fod yr offeryn wedi’i dynnu’n ôl a’i ddisodli gan Lywodraeth Cymru a chytunwyd i ystyried yr offeryn newydd yn y cyfarfod nesaf.

 

4.2

SL(6)266 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir etc.) (Diwygio) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd a nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

 

(13.45 - 13.50)

5.

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

5.1

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

 

5.2

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd Rheoliadau Cynhyrchion Bioladdol (Iechyd a Diogelwch) (Diwygio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

 

(13.50 - 13.55)

6.

Papurau i'w nodi

6.1

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Papur Gwyn ar Weinyddu a Diwygio Etholiadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

 

6.2

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

 

(13.55)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(13.55 – 14.15)

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Protocol Gogledd Iwerddon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Protocol Gogledd Iwerddon, a chytunodd i drafod adroddiad drafft ar y Memorandwm yn ei gyfarfod nesaf.

 

(14.15 - 14.30)

9.

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol (Memorandwm Rhif 1 a Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Caffael: Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunodd i ystyried fersiwn ddiwygiedig yn ei gyfarfod nesaf.

 

(14.30 – 14.45)

10.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd): Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunodd i ystyried fersiwn ddiwygiedig yn ei gyfarfod nesaf.

 

(14.45 - 14.55)

11.

Pwyllgor Materion Ewropeaidd Ty’r Arglwyddi: Ymchwiliad i berthynas y DU a'r UE yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei dystiolaeth i Bwyllgor Materion Ewropeaidd Tŷr Arglwyddi ir berthynas rhwng y DU ar UE yn y dyfodol.

 

(14.55 - 15.00)

12.

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Trafod yr ohebiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ymateb a gafwyd gan randdeiliad fel rhan o’i alwad wedi’i thargedu am dystiolaeth ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru).