Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Protocol Gogledd Iwerddon

Cyflwynwyd y Bil Protocol Gogledd Iwerddon (y Bil) yn Nhŷr Cyffredin ar 13 Mehefin 2022.

 

Mae teitl hir y Bil yn nodi mai diben y Bil yw gwneud darpariaeth ynghylch effaith y Protocol ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon yng nghyfraith ddomestig yng nghytundeb ymadael yr UE, am gyfraith ddomestig arall mewn meysydd pwnc y mae'r Protocol yn ymdrin â hwy ac at ddibenion cysylltiedig.

Mae’r Bil yn ddarostyngedig i’r broses cydsyniad deddfwriaethol o dan Reol Sefydlog 29 .Dyma pan fo Llywodraeth y DU yn ceisio cydsyniad Senedd Cymru i ddeddfu ar fater sy’n dod o fewn cymhwysedd y Senedd.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Medi 2022

Gosododd Llywodraeth Cymru Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 267KB) ar y Bil gerbron y Senedd ar 29 Medi 2022.

Mae'r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio'r Memorandwm at y Pwyllgor

Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a bydd angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 7 Tachwedd 2022 (PDF 49.2KB).

 

Ar 28 Hydref 2022, cytunodd (PDF 51.5KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 14 Tachwedd 2022.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar 27 Hydref 2022.


Ar 8 Tachwedd 2022, cytunodd (PDF 40KB) y Pwyllgor Busnes ar ddyddiad cau newydd i’r sef 21 Tachwedd 2022.

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 235 KB) ar 9 Tachwedd 2022.

Math o fusnes: Cydsyniad Deddfwriaethol

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2022

Dogfennau