Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/08/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

10:00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Cadeirydd ei fod, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Cafwyd ymddiheuriad gan Suzy Davies AS. Roedd David Melding AS yn dirprwyo ar ei rhan.

 

10:00-10:05

2.

Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-23-20 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)241 – Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon ag ef.

 

10:05-10:15

3.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL (5) 574 – Rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd (Asesu Cymesuredd Proffesiynau Rheoleiddiedig) (Cymru) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-23-20 – Papur 3 – Rheoliadau

CLA(5)-23-20 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd, ac i dynnu sylw at oblygiadau o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE. Cytunodd y Pwyllgor i ystyried ymateb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

3.2

SL(5)556 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 5 – Adroddiad

CLA(5)-23-20 – Papur 6 – Rheoliadau

CLA(5)-23-20 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-23-20 – Papur 8 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 9 Gorffennaf 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 9 – Datganiad ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.3

SL(5)556 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 10 – Adroddiad

CLA(5)-23-20 – Papur 11 – Rheoliadau

CLA(5)-23-20 – Papur 12 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-23-20 – Papur 13 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 10 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.4

SL(5)588 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 14 – Adroddiad

CLA(5)-23-20 – Papur 15 – Rheoliadau

CLA(5)-23-20 – Papur 16 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-23-20 – Papur 17 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 27 Gorffennaf 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 18 – Datganiad ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd, ac i drafod ymateb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

3.5

SL(5)580 – Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Fforymau Mynediad Lleol) (Cymru) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 19 – Adroddiad

CLA(5)-23-20 – Papur 20 – Rheoliadau

CLA(5)-23-20 – Papur 21 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

3.6

SL(5)582 – Rheoliadau Llacio’r Gofynion Adrodd mewn Ysgolion (Cymru) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 22 – Adroddiad

CLA(5)-23-20 – Papur 23 – Rheoliadau

CLA(5)-23-20 – Papur 24 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru a chytunodd y bydd yn cyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.7

SL(5)585 – Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Sicr a Thenantiaethau Byrddaliadol Sicr, Estyn Cyfnodau Hysbysu) (Diwygio) (Cymru) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 25 – Adroddiad

CLA(5)-23-20 – Papur 26 – Rheoliadau

CLA(5)-23-20 – Papur 27 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-23-20 – Papur 28 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 23 Gorffennaf 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 29 – Datganiad ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd, ac i drafod ymateb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

3.8

SL(5)581 – Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Dyddiad Cyhoeddi'r Gofrestr Etholiadol) (Cymru) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 30 – Adroddiad

CLA(5)-23-20 – Papur 31 – Rheoliadau

CLA(5)-23-20 – Papur 32 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-23-20 – Papur 33 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 17 Gorffennaf 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.9

SL(5)579 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws)(Cymru) (Rhif 2) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 34 – Adroddiad

CLA(5)-23-20 – Papur 35 – Rheoliadau

CLA(5)-23-20 – Papur 36 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-23-20 – Papur 37 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 10 Gorffennaf 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 38 – Datganiad ysgrifenedig

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd, ac i drafod ymateb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

3.10

SL(5)540 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 39 – Adroddiad

CLA(5)-23-20 – Papur 40 – Rheoliadau

CLA(5)-23-20 – Papur 41 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-23-20 – Papur 42 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 17 Gorffennaf 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 43 – Datganiad ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd, ac i drafod ymateb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

3.11

SL(5)587 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 44 – Adroddiad

CLA(5)-23-20 – Papur 45 – Rheoliadau

CLA(5)-23-20 – Papur 46 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-23-20 – Papur 47 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 24 Gorffennaf

CLA(5)-23-20 – Papur 48 – Datganiad ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd, ac i drafod ymateb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

3.12

SL(5)586 – Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 49 – Adroddiad

CLA(5)-23-20 – Papur 50 – Rheoliadau

CLA(5)-23-20 – Papur 51 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-23-20 – Papur 52 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 22 Gorffennaf 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

10:15-10:20

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

4.1

SL(5)565 - Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 53 – Adroddiad

CLA(5)-23-20 – Papur 54 – Ymateb gan Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

10:20-10:25

5.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

5.1

WS-30C(5)164 – Rheoliadau Darpariaethau Cyffredin a Rheolau Darpariaethau Cyffredin y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd etc. (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Dirymu) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 55 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-23-20 – Papur 56 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

5.2

WS-30C(5)165 – Rheoliadau Cerbydau Cludiant Ffyrdd Glanach (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 57 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-23-20 – Papur 58 - Sylwebaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth ac, mewn sesiwn breifat, cytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd i ofyn am eglurhad pellach ar effaith y Rheoliadau.

 

10:25-10:30

6.

Papurau i’w nodi:

6.1

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau'r UE)

CLA(5)-23-20 – Papur 59 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 15 Gorffennaf 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

6.2

Llythyr gan y Gweinidog Addysg: Hysbysiad Datgymhwyso Gofynion y Cwricwlwm yng Nghymru 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 60 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg, 15 Gorffennaf 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Addysg.

 

6.3

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 61 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 15 Gorffennaf 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 

6.4

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach

CLA(5)-23-20 – Papur 62 – Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, 19 Gorffennaf 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

6.5

Llythyr gan y Prif Weinidog: Data ar fynediad at gyfiawnder

CLA(5)-23-20 – Papur 63 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 23 Gorffennaf 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 

10:30

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

10:30-10:45

8.

Ystyriaeth o Bapur Gwyn Llywodraeth y DU ar y farchnad fewnol

CLA(5)-23-20 – Papur 64 – Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, 16 Gorffennaf 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 65 – Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau, 27 Gorffennaf 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 66 – Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

CLA(5)-23-20 – Papur 67 – Papur briffio gan wasanaeth Ymchwil y Senedd ar Bapur Gwyn Llywodraeth y DU ar y farchnad fewnol

CLA(5)-23-20 – Papur 68 – Llythyr drafft at Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar Bapur Gwyn Llywodraeth y DU ar y farchnad fewnol, a thrafodwyd materion i'w cynnwys yn ei ymateb i Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol.

 

10:45-10:50

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod nesaf.

Cofnodion:

O dan Reol Sefydlog 17.22, cytunodd yr Aelodau i benodi Carwyn Jones AS yn Gadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod ar 24 Awst 2020, yn amodol ar gael ymddiheuriadau gan Mick Antoniw AS.